Wat we hebben bereikt


Een betere wereld in Rotterdam

Hier vind je een overzicht van de successen die wij in de gemeenteraad van Rotterdam hebben behaald. Het overzicht wordt doorlopend ververst, dus kom vooral vaak terug om onze successen samen te vieren!

2018

 • Met een motie hebben wij het voor elkaar gekregen dat er een wethouder in het college van burgemeester en wethouders komt die zich specifiek bezighoudt met dierenwelzijn. De afdoening van de motie vind je hier.
 • Met een motie hebben wij het voor elkaar gekregen dat zorgbehoevende Rotterdammers in woonzorgcomplex De Evenaar een gezelschapsdier mogen houden, mits de omstandigheden het toelaten. De afdoening van de motie vind je hier.
 • Met raadsvragen hebben wij met succes aangedrongen tot aandacht voor een landelijk verbod op het etaleren van dieren als koopwaar op de stoep. Het college dringt door onze vragen aan op aanpassing van het Besluit houders van dieren. De brief van de wethouder Dierenwelzijn aan het kabinet vind je hier.
 • Met raadsvragen hebben wij met succes aangedrongen tot het invoeren van vleesvrije dagen in de bedrijfskantines van de gemeente Rotterdam.
 • Met raadsvragen hebben wij met succes aangedrongen tot een nieuwe opvangvoorziening voor gevonden dieren die in het wild leven.
 • Met onze mondelinge vragen hebben wij er met succes op aangedrongen dat het college elektrische dierenambulances toestaat op de busbanen die in gemeentelijk bezit zijn. De afdoening van de toezegging van het college op onze mondelinge vragen vind je hier.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat er louter natuurvriendelijk onderhoud wordt gepleegd in het recreatieschap van de Rottemeren, waar de gemeente Rotterdam een bestuurlijke rol in speelt. Natuurvriendelijk onderhoud wordt geborgd in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Rotterdam en Staatsbosbeheer, die de Rottemeren onderhoudt.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam zich hard maakt in het bestuur van recreatieschap van de Rottemeren om het gebied niet in omvang te laten afnemen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat wijken waar weinig bewonersparticipatie plaatsvindt, toch nieuw groen wordt toegevoegd. (als onderdeel van het zogenoemde Rotterdamse groenoffensief). Het college leunt momenteel namelijk zwaar op ideeën van bewoners om de leefomgeving te vergroenen. Met ons voorstel wordt een mogelijke onevenredige spreiding van nieuw groen gepareerd.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam louter biologische bloembollen en bloemen gaat inkopen. Biologische teelt is cruciaal voor de staat van instandhouding van insecten, bijen en vlinders in de stad.
 • Met een amendement hebben wij de hieronder dikgedrukte zinnen weten toe te voegen aan de Begroting 2020 van de gemeente Rotterdam, in een passage die over de kwaliteit van de buitenruimte gaat: “Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Rotterdam, zodat het voor alle Rotterdammers, bezoekers, ondernemingen en ondernemers fijn wonen, leven, verplaatsen, ontmoeten, werken en recreëren is vandaag, morgen en overmorgen. Daarnaast is de buitenruimte van belang omdat deze het leefgebied vormt van dieren. Het doel is om ook voor hen een goede leefomgeving te creëren."
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat in de Havenvisie meetbare en afrekenbare doelen ten aanzien van terugdringing van de CO2-uitstoot in de Rotterdamse haven worden opgenomen die voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders een nadere visie en uitleg geeft over de ecologische oorsprong en impact van verschillende soorten biobrandstoffen en hun wenselijkheid en aandeel binnen de Rotterdamse energiemix.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat in het Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord een tijdspad naar 2030 op te nemen waarin per jaar het beoogde reductiedoel ten aanzien van de CO2-uitstoot is verwerkt.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de Laurenskerk, de Pelgrimvaderskerk en het Stadhuis met het laten horen van The Final Countdown op de carillons aandacht hebben gevraagd voor het klimaat, in aanloop naar de klimaattop in Polen in december 2018.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de stadsecoloog een meer proactieve rol krijgt in de bouwplannen van de gemeente Rotterdam. De stadsecoloog wordt vanaf nu voorafgaand een de uitvoering actief betrokken bij het betrekken van de stadsnatuur in bouwplannen.
 • Met het aanvragen van een debat hebben wij ervoor gezorgd dat de wethouder verantwoordelijk voor kunst in de buitenruimte zich inspant om de muurschildering 'Meisje met springtouw' van kunstenaar Co Westerik (1924-2018) een nieuwe plek te geven in Rotterdam. De brief van de wethouder aan de gemeenteraad vind je hier.
 • Met raadsvragen hebben wij met succes aangedrongen op gewijzigd beleid ten aanzien van het afsteken van vuurwerk door burgers in Rotterdam. Vanaf de jaarwisseling 2019/2020 is er sprake van een lokaal vuurwerkverbod, met uitzondering van ongeveer 35 vuurwerkzones.
 • Met moties hebben wij met succes het aantal vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling 2018/2019 verdrievoudigd. De eerste motie zorgde ervoor dat alle parken in Rotterdam vuurwerkvrij werden. De tweede motie verklaarde alle kinderboerderijen en hertenkampen vuurwerkvrij. En de derde motie ging over het vuurwerkvrij maken van alle gebieden waar grote grazers leven, bijvoorbeeld het Eiland van Brienenoord.

2019

 • Met raadsvragen hebben wij ervoor gezorgd dat het meldpunt voor agressieve honden van de gemeente Rotterdam ook dient als meldpunt waar Rotterdammers en professionals (zoals dierenartsen) een melding kunnen doen over gecoupeerde oren en staarten bij honden.
 • Met raadsvragen hebben wij ervoor gezorgd dat de kosten voor het onderhoud van blindegeleidehonden en hulphonden worden ondergebracht in de bijzondere bijstand van de gemeente Rotterdam. Dit betekent dat Rotterdammers met een klein inkomen en een medische of psychosociale indicatie de kosten voor het onderhoud van blindegeleidehonden en hulphonden kunnen verhalen op de gemeente, indien zij gebruik maken van deze dieren.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam een proef start om dierenambulances op de busbanen toe te staan, zodat zij sneller bij hulpbehoevende dieren kunnen komen. Na een half jaar wordt de proef geëvalueerd. Elektrisch aangedreven dierenambulances mogen op ons aandringen ook al op de busbaan. Die toezegging van het college op onze motie vind je hier.
 • Met onze mondelinge vragen hebben wij er met succes op aangedrongen om de toegankelijkheid van de dierenambulance tijdens grote evenementen (zoals het Zomercarnaval, of de Wereldhavendagen) te verbeteren. Op dit moment wordt de dierenambulance soms nog geweigerd. In de nieuwe Nota dierenwelzijn van de gemeente Rotterdam is geregeld dat dierenambulances op dezelfde manier toegang krijgen als huisartsen, verloskundigen en andere hulpverleners.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het meldpunt voor agressieve honden van de gemeente Rotterdam wordt uitgebreid met de mogelijkheid voor Rotterdammers om melding te doen over honden die een prikband dragen. Een prikband is wettelijk verboden en veroorzaakt pijn bij de honden.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam een 'huisdierensticker' in het leven roept, die Rotterdammers gratis kunnen opvragen om zo te kunnen aantonen of er zich dieren achter de voordeur van hun woning bevinden. Zo'n huisdierensticker geeft belangrijke informatie aan hulpdiensten over de aanwezigheid van dieren in het geval van calamiteiten.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam stopt met het aanbieden van een gratis hengelvergunning op de Rotterdampas.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam louter biologische bloembollen en bloemen gaat inkopen. Biologische teelt is cruciaal voor de staat van instandhouding van insecten, bijen en vlinders in de stad.
 • Met onze mondelinge vragen hebben wij er met succes op aangedrongen dat de vuurwerkvrije zone tijdens de jaarwisseling 2019/2020 wordt uitgebreid met alle begraafplaatsen in Rotterdam (vijftien in totaal), alsmede de Crooswijkse zijde van de Rotte. De afdoening van de toezegging van het college op onze mondelinge vragen vind je hier.
 • Met onze mondelinge vragen hebben wij er met succes op aangedrongen dat het college gaat onderzoeken hoe daklozen met honden toch terecht kunnen in de nachtopvang. Het verzoek wordt uitgebreid naar de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld die gevangen zitten in een cirkel van geweld omdat ze nergens terecht kunnen met hun huisdieren. De afdoening van de toezegging op onze mondelinge vragen vind je hier.
 • Met een amendement hebben wij ervoor gezorgd dat dieren een prominente plek krijgen in de bebouwde omgeving. De agenda van stadsontwikkeling wordt daarmee uitgebreid tot alle inwoners van Rotterdam.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam gaat onderzoeken hoe zij inwonende mantelzorgers kan ondersteunen als de huurder van een corporatiewoning komt te overlijden. Ons voorstel moet er uiteindelijke toe bijdragen schrijnende situaties van dreigende dakloosheid voor mantelzorgers te voorkomen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de schadelijke effecten van fijnstof op de gezondheid van het ongeboren kind een prominente plek krijgen in het beleid van de gemeente.
 • Met schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam een proef start met verkeersborden die zijn gemaakt van bamboe. Deze verkeersborden zijn klimaatneutraal.
 • Met schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam een proef start met wasbare luiers. Dat scheelt een berg aan restafval en is voor jonge gezinnen op den duur ook goed voor de portemonnee.
 • Met schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam bij het Rijk gaat lobbyen om overlast door houtrook (door vuurkorven of houtkachels) aan te kunnen pakken, bijvoorbeeld met de algemeen plaatselijke verordening (APV).
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders werk gaat maken energiebesparing. Voor een succesvol klimaatbeleid is het namelijk belangrijk dat we minder energie gaan verbruiken, ook omdat de levering van duurzame energie achterloopt op de landelijke doelstelling.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders samen met het Havenbedrijf Rotterdam gaat onderzoeken of de tarieven voor gebruik van de Rotterdamse haven kunnen worden gedifferentieerd op basis van de lading die schepen vervoeren. Zo willen we het vervoer van vervuilende lading zoals olie ontmoedigen door het duurder te maken dan andere ladingen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders gaat onderzoeken of bij de veiling van vier brandstofverkooppunten in Rotterdam ook oplaadpunten voor elektrische voertuigen kunnen worden gerealiseerd. Het is belangrijk voor de elektrificering van verkeer dat er genoeg laadpalen in de stad zijn, want anders ontbreekt de prikkel om van ontbrandingsmotor over te schakelen op elektriciteit.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat ballonnen (gevuld met heliumgas) niet meer mogen worden opgelaten tijdens evenementen. Deze ballonnen dalen namelijk ook weer neer, vaak in de vrije natuur. Daar brengen ze schade toe aan dieren, bomen en planten.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeenteraad Greta Thunberg heeft uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Rotterdam, tijdens de prijsuitreiking van de Kindervredesprijs in Den Haag op 20 november 2019. Greta Thunberg heeft zich namelijk in korte tijd ontpopt als het symbool van de strijd tegen klimaatverandering. Helaas is Greta Thunberg niet in de gelegenheid geweest deze twee steden aan te doen, omdat ze elders in de wereld aan het actievoeren was.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat afgedankte deelfietsen worden geschonken aan organisaties die zich inzetten voor de belangen van Rotterdammers met een smalle beurs.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeenteraad in deze raadsperiode (2018-2022) eenmalig haar vergadering belegt op een MBO-instelling in de stad, met als doel interesse in de lokale democratie te vergroten bij jongeren in de stad. De motie verzoekt tevens studenten te motiveren zogenoemde randprogrammering op te zetten tijdens de raadsvergadering, zoals debattrainingen of het verzorgen van rondleidingen op de instelling.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de wethouder verantwoordelijk voor kunst en cultuur een visie gaat opstellen over cultuur 'op Zuid', dus Rotterdam-Zuid. De motie is ingediend in het kader van de pijler Cultuur die is toegevoegd aan het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

2020

 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat eventuele vuurwerkshows van de gemeente Rotterdam tijdens de jaarwisseling niet in parken worden georganiseerd, teneinde de stadsnatuur en de dieren te beschermen tegen de nadelige effecten van vuurwerk.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam bouwers en ontwikkelaars die in de stad hun activiteiten willen ontplooien, bewust maken van het effect van spiegelende gebouwen op vogels. Vogels kunnen zich namelijk dood vliegen tegen spiegelende gevels. Wij hopen dat deze bewustwording leidt tot een fikse daling van het aantal dodelijke slachtoffers.
 • Met ons initiatiefvoorstel van ‘Carnivoor? Geef het door!’ hebben wij ervoor gezorgd dat de zogenoemde reguliere catering vanaf nu standaard vegetarisch wordt, tenzij gasten van bijeenkomsten van de gemeente Rotterdam aangeven dat zij vlees of vis willen eten. Hiermee verwachten wij een daling van de vleesconsumptie op deze bijeenkomsten.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de burgemeester zich gaat inspannen om de capaciteit bij de politie voor het opsporen van dierenleed op peil te houden, ondanks een fiks tekort in het aantal beschikbare manuren.
 • Met schriftelijke vragen hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders het gebruik van vislood wil tegengaan en het gebruik van meer milieuvriendelijke alternatieven wil aanmoedigen. Overigens zien wij het liefst dat hengelen voorgoed wordt verboden, maar het verbod op het zwaar vervuilende vislood (een gevaar voor mens en dier) is een stap in de goede richting.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente in haar standpunt ten aanzien van de regionale energiestrategie opneemt dat vogeltrekroutes moeten worden meegewogen in de locatiekeuze voor nieuwe windmolenparken.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat een drijvende boerderij met liefst zevenduizend kippen niet in Rotterdam komt te liggen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat eventuele vuurwerkshows van de gemeente Rotterdam tijdens de jaarwisseling niet in parken worden georganiseerd, teneinde de stadsnatuur en de dieren te beschermen tegen de nadelige effecten van vuurwerk.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de mogelijkheid voor stadslandbouw behouden blijft in het Schiekadeblok, ook nadat de gemeente Rotterdam het Schieblock (waarop de huidige DakAkker is gelegen) zal verkopen. Wij hopen dat de nieuwe eigenaar wederom een mogelijkheid voor stadslandbouw toelaat op het dak van dit gebouw.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam kosteloos tegels (en zand) komt ophalen bij Rotterdammers thuis die hun tuin willen vergroenen. Deze 'Tegeltaxi' moet ertoe bijdragen dat het voor particuliere grondeigenaars makkelijker wordt te vergroenen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders in haar zienswijze op de ontwerp-Luchtvaartnota 2050 van het Rijk gaat opnemen dat zij een maximum aan nachtvluchten wil zien in een komend Luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA, voorheen Vliegveld Zestienhoven) en dat zij een stappenplan wil om deze nachtvluchten in de toekomst tot een minimum te beperken.
 • Met een motie (met als titel: Anderhalvegraadsamenleving) hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders de coronacrisis en de herstelplannen om uit die crisis te komen, gaat aangrijpen om te kijken waar we meer uitstoot van CO2 kunnen besparen dan vooraf werd verwacht. De crisis is namelijk een unieke kans om voorgoed af te rekenen met vervuilende praktijken uit het verleden. De 'anderhalvegraadsamenleving' ontleent haar naam aan het doel van huidige internationale klimaatafspraken de maximale opwarming van de aarde te begrenzen tot 1,5C boven pre-industrieel niveau.
 • Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen over 'direct mail' (reclamedrukwerk geaddresseerd 'aan de bewoners van') gaat het college van burgemeester en wethouders handhaven over deze vorm van ongevraagde/ongewenste reclame. Klik hier voor de beantwoording van onze schriftelijke vragen en hier voor de bevestiging dat op 'direct mail' gehandhaafd zal worden per 1 november 2020.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat er een onderzoek komt om de Meent (bijvoorbeeld het gedeelte tussen de kruisingen met Coolsingel en Botersloot) op marktdagen autovrij te maken.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat ‘kwaliteit van leven’ een integraal onderdeel wordt van het Rotterdamse acquisitiebeleid. Kwaliteit van leven kijkt onder andere naar een gezonde, groene en veilige leefomgeving alsmede toegankelijke maatschappelijke voorzieningen. Bedrijven laten zich bij hun keuze voor vestiging namelijk leiden door overwegingen ten aanzien van een prettig leefklimaat voor hun werknemers.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders gaat inventariseren hoeveel het kost om alle Rotterdamse leraren korting op openbaar vervoer van de RET te geven. De RET is verreweg de belangrijkste vervoerder in onze stad. De motie komt voort uit onderzoek van Rotterdamse schoolbesturen waaruit blijkt dat reiskosten het lerarentekort in de hand werkt. Wij willen de leraren op deze manier voor de stad behouden.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat eventuele vuurwerkshows van de gemeente Rotterdam tijdens de jaarwisseling niet in parken worden georganiseerd, teneinde de stadsnatuur en de dieren te beschermen tegen de nadelige effecten van vuurwerk.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat een belangrijke vergaderzaal in het Rotterdamse stadhuis wordt vernoemd naar Suze Groeneweg (1875-1940), het eerste vrouwelijke lid van de gemeenteraad van Rotterdam en de allereerste ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland, met vervulling van dit mooie ambt in Rotterdam. Suze Groeneweg heeft zich tijdens haar politieke leven ingezet voor de rechten van vrouwen, binnen en buiten de raadzaal.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat Rotterdam een canon krijgt. De 'Canon van Rotterdam' zal de rijke diversiteitsgeschiedenis vertellen aan de hand van het verhaal van de stad, waarbij wij nadrukkelijk als verzoek hebben gedaan de vele migrantengroepen in Rotterdam een stem te geven in de totstandkoming van de canon.

2021

 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat er geen dieren uit Diergaarde Blijdorp worden gedood als gevolg van financiële nood door toedoen van de coronamaatregelen.
 • Met drie moties (1, 2 en 3) hebben wij ervoor gezorgd dat het welzijn van politiehonden aanzienlijk is verbeterd. Ten eerste stopt de Rotterdamse politie op korte termijn met het geven van stroomstoten in de training van vijf politiehonden die zij nu in dienst heeft. Ten tweede gaat de Rotterdamse politie zich inspannen bij toeleveranciers van politiehonden af te dwingen dat trainers in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), om zo excessen in trainingsmethoden tegen te kunnen gaan. Ten derde gaat het college van burgemeester en wethouders zich samen met de Rotterdamse politie inzetten voor een nieuwe instructie over hoe ervoor te zorgen dat politiehonden na hun diensttijd van een heerlijke oude dag kunnen genieten.
 • Met schriftelijke vragen hebben wij ervoor gezorgd dat stroperij van zeebaars nabij Futureland op Maasvlakte I wordt aangepakt. Hiertoe worden verbodsborden geplaatst en hekwerk geplaatst op de locatie waar vissers illegaal actief zijn. Daarna kan er actief worden gehandhaafd als er sprake is van overtreding van het verbod tot betreden. Lees hier het persbericht van Havenbedrijf Rotterdam over de aanpak van stroperij, die samen met de gemeente Rotterdam en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) actie onderneemt.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat groenonderhoud tijdens het broedseizoen en daarbuiten beter wordt afgestemd op de aanwezigheid van broedende vogels, die voor hun rust, beschutting en nestplaats afhankelijk zijn van bomen, grasland of struikgewas.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de haalbaarheid van een voederverbod voor het hele grondgebied van Rotterdam wordt onderzocht. Momenteel worden er nog slechts enkele gebieden aangewezen waar dieren in het wild niet gevoederd mogen worden, maar wij vinden voederen van dieren overal onwenselijk. De haalbaarheidsstudie kent een juridische insteek, wat erop neerkomt dat de wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn gaat bezien of een stadsbreed voederverbod juridisch standhoudt.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het meldpunt voor agressieve honden van de gemeente Rotterdam wordt uitgebreid met de mogelijkheid voor Rotterdammers om melding te doen over honden die een stoomhalsband drage. Een stroomhalsband is wettelijk verboden en veroorzaakt pijn bij de honden. Al eerder breidden wij het meldpunt uit voor meldingen die gaan over de prikband en gecoupeerde staarten en oren bij honden.
 • Met ons budget binnen het project 'Koers van de stad' van de gemeente Rotterdam hebben wij per motie Vogel- en Egel Zorgcentrum De Houtsnip in Hoek van Holland financieel gesteund voor de komst van een nieuwe en groene accommodatie. De accommodatie moet klimaatbestendig worden, maar ook bijdragen aan klimaatadaptatie en -mitigatie. Een mooi project van een mooi initiatief waar wij graag aan bijdragen!
 • Met schriftelijke vragen hebben wij ervoor gezorgd dat zogenoemde mosquito's - apparaatjes die een hoogfrequent geluid uitzenden met als doel straatoverlast tegen te gaan - worden verplaatst als blijkt dat vleermuizen hierdoor gestoord worden. Overigens zijn wij geen voorstander van het gebruik van mosquito's.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat er altijd een dierenasiel voor op straat gevonden Rotterdamse katten en honden op eigen grondgebied zal zijn. In Rotterdam hebben we de afgelopen vier jaar geen dierenasiel gehad en werden katten en honden opgevangen in naburig Spijkenisse. Die situatie is met de komst van een nieuw dierenasiel in de zomer van 2022 en altijd daarna gelukkig voorbij.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam tijdig op zoek gaat naar een toekomstige locatie voor een nieuw dierenasiel, als de locatie aan de Abraham van Stolkweg komt te vervallen door voorgenomen gebiedsontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat er geen gat valt in het plaats bieden aan op straat gevonden katten en honden op Rotterdams grondgebied.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat een derde van volks- en spaartuinvereniging Streven naar Verbetering (aan de Roel Langerakweg) niet verdwijnt voor de komst van kunstgrasvelden voor herplaatsing van een voetbalvereniging. Volkstuinen zijn belangrijk voor de stedelijke biodiversiteit en moeten worden behouden.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat natuurwaarden een plek krijgen in het aankomende Omgevingsplan van de gemeente Rotterdam, die op termijn alle bestemmingsplannen gaat vervangen (in het kader van de Omgevingswet).
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat groenonderhoud tijdens het broedseizoen en daarbuiten beter wordt afgestemd op de aanwezigheid van broedende vogels, die voor hun rust, beschutting en nestplaats afhankelijk zijn van bomen, grasland of struikgewas.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat monumentale bomen niet meer gekapt worden bij gebiedsontwikkeling. Monumentale bomen zullen altijd worden verplaatst, tenzij uit onderzoek blijkt dat de bomen in kwestie ziek zijn of waarvan wordt verwacht dat zij verplaatsing niet zullen overleven.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam de noodtoestand voor het klimaat gaat afkondigen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders meer zijn best gaat doen voor alle Local Exchange Trading Systems (LETS, zoals bijvoorbeeld ruilwinkels) en repaircafés, waar het hun zichtbaarheid en bekendheid bij de Rotterdammers betreft. Wij hopen ook dat het college een inspanning gaat leveren voor de komt van een 'Upcycle Mall', een winkelcentrum louter bestaand uit detailhandel die hergebruik van goederen stimuleert.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam nagaat hoe relatief simpele isolatiemaatregelen (zoals het aanbrengen van tochtstrips) als nieuwe bestedingscategorie kunnen worden ondergebracht in het AOW-tegoed, waarvoor ouderen met een smalle beurs voor in aanmerking komen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam haar plannen voor buitendijks bouwen gaat evalueren, op het gebied van klimaatadaptatie. Nergens in Nederland wonen zoveel mensen buitendijks als in Rotterdam en de bouwambities van het college van burgemeester en wethouders zijn fors. De overstromingen van medio 2021 in het zuiden van het land laten zien dat als gevolg van klimaatverandering niet alleen stijging van de zeespiegel maar óók rivieren die buiten haar oevers treden, een enorm risico vormen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam gaat onderzoeken welke mogelijkheden bestemmingsplannen bieden om oliewinning in Charlois te beperken of - liefst nog - onmogelijk te maken.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de Van Aerssenlaan in Blijdorp wordt heringericht als dertigkilometer weg. Deze verbinding tussen Stadhoudersweg en Heemraadssingel/Bentincklaan heeft sinds de verkeersexperimenten op het Maastunneltracé te maken (gehad) met veel sluipverkeer en verkeersonveilige situaties. Snelheidsverlaging is dan een goede manier om daar iets tegen te doen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam helderheid gaat verschaffen aan de exploitant van de huidige stadscamping aan de Kanaalweg. Deze exploitant verkeerd in voortdurende onzekerheid over de toekomst van de stadscamping in Rotterdam. Wij zijn gecharmeerd van de stadscamping als vorm van 'langzaam' toerisme en de groene aankleding van deze voorziening met logiesfunctie. Om die reden zien wij graag dat de gemeente de helpende hand biedt.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de wethouder verantwoordelijk voor het woonbeleid de kaders voor toepassing van opkoopbescherming laat vaststellen door de Raad. Deze kaders zijn van essentieel belang om te begrijpen welke (juridische) grondslagen gelden bij de aanwijzing van gebieden in de stad waar opkoopbescherming van toepassing mag of zal zijn. Denk hierbij aan schaarste van een bepaald type prijssegment of overlast als gevolg van verkamering door op rendement beluste beleggers. Opkoopbescherming is een aanvullende beschermlaag voor gebieden om de woningvoorraad te behouden voor particuliere kopers.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente haar plannen voor buitendijks bouwen gaat evalueren, op het gebied van klimaatadaptatie. Nergens in Nederland wonen zoveel mensen buitendijks als in Rotterdam en de bouwambities van het college van burgemeester en wethouders zijn fors. De overstromingen van medio 2021 in het zuiden van het land laten zien dat als gevolg van klimaatverandering niet alleen stijging van de zeespiegel maar óók rivieren die buiten haar oevers treden, een enorm risico vormen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat biedingen op gemeentelijk vastgoed in de verkoop achteraf openbaar worden gemaakt. Tevens wordt dan bekend wie een object heeft gekocht en welke plannen de koper met hand pand heeft. Met deze aanpassing heeft de gemeenteraad beter zicht op de uiteindelijke bestemming van ons vastgoed dat wordt verkocht en kan zij ingrijpen als huisjesmelkers of beleggers ermee vandoor gaan.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente gaat inventariseren hoeveel standplaatsvergunningen er zijn afgegeven aan exploitanten van snackkarren of die op een andere manier ongezond voedsel aanbieden in de buurt van scholen. Omdat leerlingen in het voortgezet onderwijs erg beïnvloedbaar zijn, vinden wij het recht op een gezonde voedselomgeving zwaar wegen. Met de inventarisatie hopen wij dat de gemeente beleid kan maken om die gezonde voedselomgeving rondom scholen te realiseren.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat er een afkoelingsperiode komt voor leden van het college van burgemeester en wethouders die na beëindiging van hun ambt een nieuwe betrekking vinden op hun voormalige werkterrein en in aanraking komen met dossiers waar ze in hun eerdere rol ook al bemoeienis mee hadden. Dit vergroot de bestuurlijk integriteit van de gemeente Rotterdam.

2022

 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat wordt onderzocht of de gemeenteraad afwijkingen van het bestemmingsplan kan blijven agenderen bij invoering van de Omgevingswet, die daarvoor in principe geen ruimte biedt als de gemeenteraad niet eerst heeft vastgesteld voor welke gevallen van buitenplanse afwijkingen adviesrecht bestaat. De Omgevingswet verzwakt de positie van de Raad in haar kaderstellende rol en dat hebben wij met deze motie geprobeerd te voorkomen.
 • Met een amendement hebben we ervoor gezorgd dat een groenstrook in het bestemmingsplan Hoofdweg 480-490 niet kan worden gebruikt voor het parkeren van voertuigen.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de opgang vanaf de Insulindestraat naar het toekomstige Hofbogenpark altijd openbaar toegankelijk tijdens openingstijden van het park. De motie was nodig omdat de opgang op privaat terrein komt te liggen en de overeenkomst tussen gemeente Rotterdam en de eigenaar van het perceel waarop de opgang zal worden gebouwd ook in het privaatrecht ligt.
 • Met een amendement hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam duidelijk maakt welk belang zij hecht aan De Rottemeren, een belangrijk natuur- en recreatiegebied ten noorden van de stad. In onze zienswijze aan het bestuur van De Rottemeren hebben wij met het amendement de volgende zinnen toegevoegd: "“De Rottemeren is voor onze inwoners - mens en dier - een belangrijk recreatiegebied voor vrijetijdsbesteding, natuurbeleving, ontspanning, sport en natuurontwikkeling. (...) In deze biodiversiteitscrisis is het van cruciaal belang om voldoende gelegenheid te hebben tot soortenrijkdom. Natuurwaarden en ecologische ambities zijn hierbij mede bepalend.”
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat het voederverbod (het voeren van dieren in de openbare ruimte) niet geldt voor personen of organisaties die dieren in nood helpen en daarvoor voedsel gebruiken, bijvoorbeeld om gewonde dieren te kunnen vangen.
 • Met schriftelijke vragen hebben we ervoor gezorgd dat het voor hengelaars in wateren van de gemeente Rotterdam verboden wordt het visrecht uit te oefenen binnen 250 meter vanaf een vismigratievoorziening. Voorheen was deze afstand slechts vijftig meter, waarmee de gemeente rijksbeleid overtrad.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat er kaders worden opgesteld voor jeugdparticipatie, waaronder ook participatie van kinderen tot twaalf jaar oud. Met deze kaders heeft de gemeenteraad regie genomen in het komen tot een structuur waarin kinderen en jongeren beter gehoord worden in beleid dat gaat over jeugd en jong zijn in Rotterdam.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat per 1 januari 2027 alle afmerende cruiseschepen aan de Wilhelminapier worden aangesloten op walstroom. Zonder onze motie was het uitgangspunt van de gemeente een ambitie om in 2030 zo'n negentig procent van de afmerende schepen aan te sluiten. Ons amendement heeft van een inspanningsverplichting (ambitie) een resultaatverplichting gemaakt en die verplichting ook in de tijd naar voren gehaald.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat wordt onderzocht of er in plaats van logiesbelasting ook een dagbelasting kan worden geheven voor cruisepassagiers die zich ophouden op schepen die afmeren in Rotterdam.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de rechtspositie van huurders duidelijker wordt omschreven in voorstellen van het college van B&W over strategische verwerving van panden in de stad, bijvoorbeeld met toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat het college middenhuur betaalbaar houdt door de maandelijkse kale huur niet meer te corrigeren voor inflatie, maar landelijk beleid te volgen over maximale indexatie. Het gaat hier om nieuwbouwwoningen in het middensegment die tot stand zijn gekomen met het Actieplan middenhuur van de gemeente.
 • Met een motie en amendement hebben we ervoor gezorgd dat stadslandbouw in het Schiekadeblok wordt gecompenseerd als het Schieblock mogelijk wordt aangetast door nieuwbouw van een grote woontoren.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam meedoet aan de 'Nacht van de nacht', van 29 op 30 oktober 2022. Dit evenement is een initiatief van de milieufederaties in Nederland met als doel aandacht te vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling. Onder andere gemeenten worden opgeroepen tijdens het initiatief zoveel mogelijk lichtvervuiling tegen te gaan.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente zijn best gaat doen het vergassen van duiven op Rotterdam Centraal te doen stoppen. De Nederlandse Spoorwegen doodt duiven als zij overlast ervaart. Wij zijn tegen het doden van duiven.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente jaarlijks 500 bomen toevoegt aan het gemeentelijk bomenbestand. We hebben ook gevraagd zoveel mogelijk diversiteit te betrachten in leeftijd, soort en omvang van de bomen, teneinde natuurwaarden te versterken.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat stroperij in recreatiegebied Rottemeren hard wordt aangepakt. Vooral illegale visserij 's nachts komt veelvuldig voor.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de dierenvoedselbank in Rotterdam wordt opgenomen in het gemeentelijk actieprogramma over Geldzorgen, naar aanleiding van de exorbitant gestegen energieprijzen en inflatie in 2022.
 • Met technische vragen (zie bladzijde 22/23) in aanloop naar de raadsbehandeling van de Begroting 2023 hebben we ervoor gezorgd dat een verruiming van de vermogensnorm in de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 wordt toegepast. Klik hier voor het oorspronkelijke verordening, hier voor de herziene versie en hier voor de begeleidende brief van het college van B&W. Met de nieuwe kwijtscheldingsverordening mogen aanvragers van kwijtschelding van de afvalstoffenheffing meer spaargeld hebben dan voorheen het geval was.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam het manifest 'Bouwen voor natuur' gaat ondertekenen. Het manifest roept het kabinet op het Bouwbesluit te wijzigen, zodat natuurinclusief bouwen onderdeel wordt van het eisenpakket waar nieuwbouw aan moet voldoen.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente klimaatschade als risico voor zijn financiële positie. De gemeente gaat klimaatschade een plek geven in het weerstandsvermogen, om zo financiële risico's te beheersen.