Motie: Erken het risico van klimaat­schade


8 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 10 november 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de beleidsnota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Rotterdam 2022,

constaterende dat

  • De beleidsnota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Rotterdam 2022 ziet op het afdekken van financiële restrisico’s, buiten de programmabegroting;
  • De gemeente geen voorziening treft of verzekering afsluit om de gevolgen van klimaatverandering voor de gemeente financieel af te dekken;
  • Klimaatschade in de voorliggende beleidsnota niet wordt bestempeld als restrisico;

overwegende dat

  • De buitendijkse bouwagenda, met plannen voor duizenden nieuwe woningen in onder meer Feyenoord City, Merwe-Vierhavens en Schiehaven-Noord, noopt tot inzicht in de te kwantificeren risico’s als gevolg van bijvoorbeeld overstromingen;
  • Toenemende extreme droogte tot schade leidt aan bijvoorbeeld wegen, civiele kunstwerken, rioolbuizen en waterkeringen, als gevolg van bodemdaling;

verzoekt het college

  • Klimaatschade te beschouwen als een risico voor de financiële positie van de gemeente;
  • Te inventariseren in welke beleidsvelden van de gemeente klimaatschade zich kan voordoen en hierover te rapporteren aan de Raad;
  • Tevens te inventariseren of en welke beheersmaatregelen kunnen worden getroffen om klimaatschade te verdisconteren in de programmabegroting, dan wel klimaatschade te beschouwen als financieel restrisico;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen