Wonen en bouwen


Prettig en duurzaam wonen voor iedereen

Een goede woning is een basisrecht voor iedereen. Door de volledig ontspoorde woningmarkt is het vinden van een woning echter bijna onmogelijk. Wachtlijsten voor een sociale huurwoning worden alleen maar langer en de prijzen rijzen de pan uit. De ‘vrije woningmarkt’ blijkt vooral interessant voor huisjesmelkers en speculanten. Gewone kopers, starters en huurders hebben het nakijken. De Partij voor de Dieren wil het woningtekort op een duurzame wijze aanpakken. Rotterdam volbouwen is niet de oplossing; dat maakt de gemeente onleefbaar. Wij willen de beschikbare ruimte en woningen eerlijker en slimmer verdelen.

 • Bewonersparticipatie en wijkraden
  • De stem van omwonenden en de belangen van natuur, dieren, biodiversiteit en het klimaat worden stevig verankerd in de participatieprocessen bij nieuwe ontwikkelingen.
  • We oormerken budget van de wijkraden voor bewonersinitiatieven die gaan over biodiversiteit, klimaat en vergroening van de buitenruimte.
  • Iedere wijk heeft een eigen karakter en specifieke uitdagingen. Daarom maakt de gemeente in samenwerking met inwoners, wijkraden en relevante partners per wijk een concreet transitieplan. Hierin staan plannen voor energiebesparing en de opwekking en opslag van duurzame energie en warmte. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe de biodiversiteit van de buurt versterkt kan worden.
  • We gaan via voorlichting en subsidies inwoners verder motiveren om hun tuinen te vergroenen. Denk hierbij aan het aanleggen van groene gevels, geveltuintjes en groene daken. Voor het opvangen van regenwater op eigen terrein ontvangen bewoners korting op de rioolheffing.
  • De gemeente organiseert een ludieke competitie over de mooiste en meest biodiverse (binnen)tuinen, teneinde vergroening van private buitenruimte te bevorderen.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Bouwen in het groen
  • Om Rotterdam leefbaar te houden, moet er niet verder worden verdicht op plaatsen waar al weinig groen is of waar er overbelaste infrastructuur is.
  • De Parkhaven wordt niet bebouwd. Aan de voet van de Euromast komen er geen woningen, maar koesteren we de bomen en het groen. Het groen van Het Park en de Parkhaven worden met elkaar verbonden; de Baden Powelllaan wordt autovrij.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • CO2-budget voor bouwplannen
  • Bouwplannen krijgen van de gemeente een CO2-budget wat betekent dat er een limiet wordt gesteld aan de hoeveelheid uit te stoten broeikasgassen om zo binnen de 1,5 graad doelstelling te blijven.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Duurzame innovatieve woonvormen
  • We maken ruimte voor duurzame initiatieven zoals zelfvoorzienende woonvormen, gemeenschappen van mensen die streven naar duurzaamheid (ecowijken) en tiny houses. Bij nieuwbouw en herstructurering wordt ruimte gereserveerd voor sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Feyenoord City
  • De gemeente stopt met de ontwikkeling van een nieuw voetbalstadion. In de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City kiezen we voor extra betaalbare woningen aan de Nieuwe Maas en toevoeging van een nieuw stadspark.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Gebiedsontwikkeling
  • Bij het toevoegen van woningen worden altijd maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, zorgcentra, openbaar vervoer, parken, speeltuinen en winkels toegevoegd. Rotterdam zet maximaal in op meervoudig ruimtegebruik.
  • Rotterdam neemt recreatiegroen op als maatschappelijke voorziening bij herstructurering van wijken en bij nieuwbouw. Elke inwoner woont op loopafstand van bijvoorbeeld een park of speelbos.
  • Rotterdam neemt concrete maatregelen om het bodemleven te beschermen. Met ontwikkelaars worden hierover afspraken gemaakt. Op braakliggende terreinen wordt het verplicht om de grond begroeid te houden.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Hoogbouw
  • De gemeente herziet de eigen Hoogbouwvisie. Natuurinclusieve hoogbouw is het uitgangspunt.
  • Hoogbouw met veel verticaal groen is een mogelijkheid om effici nt met onze schaarse ruimte om te gaan.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Huisvesting kwetsbare doelgroepen
  • De gemeente heeft speciale aandacht voor betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen zoals zorgbehoevenden, alleenstaande ouders, jongeren en ouderen.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Klimaatpositief bouwen
  • We gaan sneller en beter isoleren met gezonde en veilige isolatiematerialen, plantaardige materialen, zoals hennep, stro, lisdodde en vlas. We stoppen met isoleren met pir en pur en andere niet regeneratieve materialen. Ook pakken we bestaande schimmelwoningen aan op een natuurlijke manier. Woningen moeten meer energie opwekken dan ze gebruiken. Dat levert milieuwinst en een lagere energierekening op.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Kraken
  • Rotterdam dringt aan op het weer legaliseren van het kraken van langdurig leegstaande panden. Indien gekraakte panden ontruimd worden, zorgt de gemeente ervoor dat dit niet tot nieuwe dak- of thuisloosheid leidt.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Malafide verhuurders
  • De gemeente wijst particuliere huurders bij vestiging in de gemeente actief op de landelijke Huurcommissie. Er komt een door de gemeente gefinancierd proceskostenfonds om huurders bij te staan in hun geschillen met malafide verhuurders. De huurteams zijn in de hele stad actief.
  • Er komen regels voor goed verhuurderschap. Verhuurders moeten een verhuurdersvergunning met een beperkte geldigheid aanvragen. Wanneer zij niet voldoen aan de regels voor goed verhuurderschap, raken zij die vergunning kwijt.
  • Ook de verhuur van (particuliere) woningen boven de sociale huurgrens gaan we reguleren met als doel lagere huren en een betere kwaliteit.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
  • Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid stopt met het massaal opkopen van woningen voor herstructureringsprojecten. In plaats daarvan wordt ingezet op het vergroenen van de leefomgeving en het verwerken van achterstallig onderhoud in de focuswijken op Zuid.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Natuurinclusief bouwen
  • Natuurinclusieve en ecologische bouw wordt de standaard. Dat betekent dat een gebouw aangepast wordt aan de flora en fauna uit de omgeving, langer meegaat, en voor meerdere functies geschikt is.
  • De gemeente gaat gebruik maken van een puntensysteem voor diervriendelijk en natuurinclusief bouwen, waardoor bij elke aanbesteding voor bouwwerkzaamheden concrete en meetbare eisen gesteld kunnen worden aan diervriendelijke en natuurinclusieve maatregelen.
  • We gaan alleen nog natuurinclusief bouwen en renoveren. De eisen hiervoor worden vastgelegd in bouwvergunningen en prestatieafspraken met woningcorporaties. Hierin wordt ook rekening gehouden met maatregelen ter behoeve van klimaatadaptatie. Bij nieuwe woningen of bedrijfspanden zijn groene daken en gevels de nieuwe standaard. We zorgen voor nestgelegenheid en slaap- en schuilplekken voor dieren.
  • De openbare ruimte wordt natuurinclusief en klimaatadaptief ingericht door minder oppervlaktes te verharden en meer beplanting aan te leggen. Ook maken we gebruik van logische oplossingen zoals groene daken op bushokjes en groene gevels.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Nieuwbouw (voorraadverruiming)
  • Bij bijbouwen ligt de prioriteit bij voldoende betaalbare huur- en koopwoningen. Bij nieuwbouw en transformatie wordt minimaal 75% gereguleerde huur toegevoegd. Tweederde hiervan moet sociale huur zijn, en het resterende deel wordt middenhuur tot duizend euro.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Omgevingsvisie
  • De aangekondigde Omgevingswet biedt onvoldoende waarborgen voor onder andere klimaat, milieu, gezondheid, natuur en dieren. Als deze wet er toch komt moet de bescherming van kwetsbare waarden goed geborgd worden. In omgevingsvisies heeft de aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrises de hoogste prioriteit voor de gemeente.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Opkoopbescherming
  • Er komen maatregelen tegen speculatie met woonruimte en leegstand, zoals een zelfbewoningsplicht en een leegstandverordening met sancties. We stellen een maximum aan het aantal panden dat een individu of onderneming in een gemeente mag bezitten. We zijn voor stadsbrede invoering van de opkoopbescherming, om zo beleggers uit de wijken te weren.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Opvang regenwater
  • Regenwater wordt zoveel mogelijk opgevangen in groene buffers of wadi’s. Rotterdam gaat zich inzetten om alle riooloverstorten te ontmantelen. Zo voorkomen we vervuiling van het oppervlaktewater.
  • Bij nieuwbouw stelt de gemeente de eis dat er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat schoon regenwater afvloeit naar het riool. Bij bestaande bouw stimuleert Rotterdam maatregelen om regenwater en afvalwater te ontkoppelen. Ook gaat Rotterdam zich inzetten om alle riooloverstorten dicht te maken. Zo spoelt vuil rioolwater niet meer in onze schone sloten.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Prestatieafspraken met woningcorporaties
  • De gemeente maakt harde prestatieafspraken met woningcorporaties: om uiterlijk in 2030 energieneutraal te zijn en voor het bouwen van voldoende betaalbare en goede huizen.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Recht op huisvesting
  • De gemeente toetst het eigen woonbeleid aan het grondwettelijke recht op huisvesting.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Rotterdamwet
  • De gemeente stopt met het toepassen van de Rotterdamwet.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Ruimtelijke ordening
  • We zetten in op meer ruimte voor en een betere bescherming van groen en natuur in bestemmingsplannen en omgevingsplannen.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Sociaal statuut
  • Er komt een sociaal statuut waarin de gemeente met woningcorporaties en huurdersverenigingen bindende afspraken maakt over rechten van bewoners bij ingrijpende ontwikkelingen waarbij herhuisvesting aan de orde is.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Sociale woningvoorraad
  • Er komen meer betaalbare woningen: fors meer sociale huurwoningen en meer betaalbare middenhuur. Ook komen er (nieuwe) plannen voor betaalbare koopwoningen.
  • De gemeente houdt de grondprijs voor sociale woningbouw kunstmatig laag. We accepteren een verlies op grondexploitaties als het recht op huisvesting ermee gediend is.
  • Er worden geen sociale huurwoningen meer verkocht of geliberaliseerd tenzij deze minstens één-op-één worden vervangen.
  • Woningcorporaties zorgen in de eigen voorraad voor genoeg woningen onder de eerste en tweede aftoppingsgrens, om zo alle inkomensgroepen te bedienen.
  • Bij sloop- en nieuwbouw van een wijk moeten er minimaal evenveel sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen worden teruggebouwd om verdrijving van mensen met lagere inkomens te voorkomen.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Transformatie Waalhaven
  • De kades van de Waalhaven veranderen van bedrijventerrein in een nieuwe woonwijk met veel groen. Industrieel erfgoed blijft behouden.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Verdichting leefomgeving
  • We ontwikkelen een woonladder met een duidelijke limiet aan het aantal toe te voegen woningen in Rotterdam. De eerste trede van de woonladder houdt in dat we bestaande bebouwing slimmer benutten, zoals het transformeren van kantoorpanden, het aanpakken van leegstand en het stimuleren van doorstroming. Op de tweede trede wordt bestaande bebouwing verdicht, maar alleen waar dat kan zonder de leefbaarheid aan te tasten voor mens en dier. Pas daarna wordt op de derde trede gekeken naar bijbouwen aan de rand van bestaande woonkernen. Tweederde van Nederland bestaat uit landbouwgrond. Als we een substantieel deel daarvan omzetten in natuur, ontstaat er ook ruimte voor extra woningen. De vierde trede bestaat uit grenzen aan de groei: verdere woningbouw is niet meer mogelijk of wenselijk. Oplossingen moeten buiten Rotterdam worden gezocht.
  • Om Rotterdam leefbaar te houden, moet er niet verder worden verdicht op plaatsen waar al weinig groen is of waar er overbelaste infrastructuur is.

  Voor meer standpunten die verband houden met verdichting van de leefomgeving, klik hier.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Vergroening private buitenruimte ('Tegeltaxi')
  • De gemeente borgt ons initiatief voor een ‘tegeltaxi’ structureel in beleid. Rotterdammers die hun tuin willen onttegelen worden ontzorgd door de gemeente, door het ophalen van tegels, zand en grind.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Woningbouw Parkhaven
  • De Parkhaven wordt niet bebouwd. Aan de voet van de Euromast komen er geen woningen, maar koesteren we de bomen en het groen. Het groen van Het Park en de Parkhaven worden met elkaar verbonden; de Baden Powelllaan wordt autovrij.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws