Motie: De nacht staat op


20 oktober 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 20 oktober 2022, ter indiening van een motie vreemd aan de orde van de dag,

constaterende dat

  • Ook dit jaar een ‘Nacht van de Nacht’ wordt georganiseerd door de natuur- en milieufederaties, in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober 2022;
  • De initiatiefnemers met name bedrijven en gemeenten aansporen om lichtvervuiling in de nachtelijke uren te voorkomen, om te beginnen om tijdens de ‘Nacht van de Nacht’ het donker donker te laten zijn;

overwegende dat

  • Lichtvervuiling grote gevolgen heeft voor de gezondheid en het ritme van mens en dier;
  • Diersoorten afhankelijk van donkerte of in de nacht actief zijn – bijvoorbeeld sommige soorten insecten, vleermuizen, amfibieën – door overmatig licht worden gestoord in hun rust, foerageergedrag of voortplanting;

voorts overwegende dat

  • De gemeente met haar fysieke eigendom een grote speler is in het terugdringen van lichtvervuiling;
  • Het college in 2017 in antwoord op raadsvragen over deelname aan de ‘Nacht van de Nacht’ heeft aangegeven de aansturing van verlichting van bijzondere objecten zoals gebouwen en civiele kunstwerken binnen een half jaar te zullen hebben vereenvoudigd, waarmee deelname aan dit initiatief door middel van het uitzetten van verlichting van deze objecten mogelijk is en te overwegen valt;

verzoekt het college

  • Deel te nemen aan de ‘Nacht van de Nacht’ van zaterdag 29 oktober op zondag 30 oktober aanstaande;
  • Tijdens deze nacht de verlichting van bijzondere objecten uit te zetten, dan wel te dimmen;
  • Op de website van de gemeente een informatiepagina in te richten waarmee derden worden geënthousiasmeerd tevens deel te nemen aan de ‘Nacht van de Nacht’, met daarop uitleg over het positieve effect van donkerte voor dierenwelzijn en de volksgezondheid;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen