Motie: Geen drijvende boerderij voor kippen


12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2021,

constaterende dat

  • Er momenteel plannen in de maak zijn voor een tweede drijvende boerderij in de Merwehaven, naast de huidige Floating Farm;
  • Op deze tweede drijvende boerderij het houden van liefst zevenduizend kippen is voorzien;
  • Het college in principe geen bezwaar ziet tegen de komst de komst van de ‘Floating Farm Poultry’;
  • Voor de komst het volgende publiekrechtelijk instrumentarium in stelling moet worden gebracht: een omgevingsvergunning met buitenplanse afwijking, conform artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); een bouwvergunning; een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM die nodig is bij het oprichten van veehouderijen;

overwegende dat

  • Het absurd is om in deze tijden van verhoogde kennis en paraatheid over dierziekten de intensieve veehouderij naar de stad te halen;
  • De intensieve veehouderij bijdraagt aan de uitstoot van fijnstof en CO2 en dus milieu- en klimaatproblemen in de hand werkt;
  • Inwoners van de woonwijken rondom de Merwehaven gezondheidsgevaren lopen door de intensieve veehouderij;

verzoekt het college

  • Op voorhand geen vergunningen te verlenen aan een aanvrager die daarmee de komst van een drijvende boerderij voor kippen in de Merwehaven mogelijk wil maken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie: Afwegingskader en verantwoording kosten verkenning, informatie en formatie

Lees verder

Motie: Raad beslist over drijvende boerderij voor kippen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer