Raads­vragen: Sluiting dieren­asiel aan de Abraham van Stolkweg


Indiendatum: jun. 2018

Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft uit het AD Rotterdams Dagblad van 23 juni jongstleden kunnen vernemen dat het dierenasiel van de Dierenbescherming in Rotterdam gaat sluiten. De accommodatie aan de Abraham van Stolkweg voldoet niet meer, waardoor dierenwelzijn en veilige werkomstandigheden van personeel en vrijwilligers niet meer kan worden gegarandeerd. Momenteel worden alle opgevangen dieren aan de Abraham van Stolkweg verhuisd naar de alternatieve opvanglocatie in Spijkenisse.

1. Wanneer wist u dat de Dierenbescherming noodgedwongen het besluit nam de locatie aan de Abraham van Stolkweg te sluiten?

De Dierenbescherming (of: Stichting Dierenopvangcentrum Rotterdam) had tot enkele jaren geleden het voornemen een gloednieuwe locatie te betrekken aan de Edo Bergsmaweg in Beverwaard. Uiteindelijk is dit plan niet doorgegaan. In de Begroting 2018 lezen wij het volgende:

In de voorjaarsnota 2016 zijn er financiële middelen beschikbaar gesteld voor een nieuw dierenasiel op zuid. Inmiddels heeft de dierenbescherming een heroverweging gemaakt, waarbij mogelijk ook de optie van renovatie bestaand dierenasiel een optie is. De beschikbare financiële middelen worden doorgeschoven naar 2018.”

Verder zien wij in de Begroting 2018 dat er een bedrag van €550.000 is onttrokken aan het budget voor gebiedsontwikkeling. Dit bedrag stond gereserveerd voor een nieuw dierenasiel.

2. Zijn deze financiële middelen nog altijd beschikbaar voor een nieuw dierenasiel? Indien nee, waarom niet?

3. Worden er in de Begroting 2019 nieuwe financiële middelen beschikbaar gesteld voor een (nieuw) dierenasiel in Rotterdam? Indien nee, waarom niet?

De gemeente Rotterdam wordt automatisch eigenaar voor de duur van twee weken van alle dieren die worden gevonden binnen de gemeentegrenzen. Als een eventuele rechtmatige eigenaar van het dier zich niet meldt, dan wordt de gemeente eigenaar van rechtswege. Dit is geregeld in het burgerlijk wetboek (lid 3 van artikel 8 van boek 5).

4. Hoe waarborgt u naleving van de desbetreffende wettelijke bepaling als gevonden dieren in Rotterdam straks in een andere gemeente worden opgevangen?

De gemeente Rotterdam besteedt de opvang van gevonden dieren uit aan dierenopvangcentra zoals de locatie aan de Abraham van Stolkweg. Gemaakte kosten worden vergoed, aangezien de dieren bij vondst eigendom worden van de gemeente.

5. Op welke wijze vergoedt u momenteel de gemaakte kosten van de opvang van dieren? Gaat het per subsidiebeschikking die eens in de zoveel tijd wordt herijkt of dient de uitvoerder van dierenopvang periodiek facturen in?

6. Op welke wijze zal u gemaakte kosten voor de opvang van dieren vergoeden als de uitvoerder in een andere gemeente is gevestigd?

Wij vinden het onwenselijk dat het dierenasiel aan de Abraham van Stolkweg gaat sluiten. Rotterdammers moeten op een laagdrempelige manier een gevonden dier – dat vaak zorg nodig heeft – kunnen afgeven bij een dierenopvangcentrum. Zij moeten ook in staat worden gesteld om op een laagdrempelige manier een dier uit het asiel te halen. Wij vrezen dat de alternatieve locatie in Spijkenisse voor veel Rotterdammers te ver weg is.

7. Wat vindt u van de ophanden zijnde sluiting van het dierenasiel aan de Abraham van Stolkweg?

8. Waar kunnen Rotterdammers binnen de eigen gemeente terecht met een gevonden dier als voornoemde sluiting straks een feit is?

9. Wat gaat u er op de korte, middellange en lange termijn aan doen om de opvang van gevonden dieren in Rotterdam in goede banen te leiden?

Indiendatum: jun. 2018
Antwoorddatum: 11 sep. 2018

1. Wanneer wist u dat de Dierenbescherming noodgedwongen het besluit nam de locatie aan de Abraham van Stolkweg te sluiten?

"De Dierenbescherming heeft in maart 2018 in een overleg met de gemeente gemeld dat de mogelijkheid zich zou kunnen voordoen dat het dierenasiel in Rotterdam, waarvan de Dierenbescherming de eigenaar is, gesloten zou moeten worden. Dit vanwege de slechte staat waarin dit asiel verkeert. De gemeente heeft er in dat overleg nadrukkelijk op gewezen dat in het geval van sluiting, een andere tijdelijke opvang bereikbaarheid voor alle Rotterdammers noodzakelijk is. De gemeente heeft daarbij tevens meegedeeld dat de toen door de Dierenbescherming genoemde optie van opvang in Spijkenisse niet aan dat criterium zou voldoen. Vervolgens heeft de Dierenbescherming op 21 juni 2018 per e-mail laten weten dat het dierenasiel aan de Abraham van Stolkweg per 1 juli 2018 daadwerkelijk zou sluiten, waarbij het dierenasiel in Spijkenisse als tijdelijke opvang zou dienen voor de gevonden Rotterdamse huisdieren Wij hebben de Dierenbescherming nadrukkelijk laten weten dat wij ontevreden zijn over deze wijze van communicatie en met de keuze van het tijdelijke alternatief."

2. Zijn deze financiële middelen nog altijd beschikbaar voor een nieuw dierenasiel? Indien nee, waarom niet?

"De genoemde €550.000 is in de begroting 2018 beschikbaar als gemeentelijke bijdrage aan de nieuwbouw van een dierenasiel in Rotterdam. Deze reservering schuiven wij door naar 2019 en is daarmee dus nog steeds beschikbaar."

3. Worden er in de Begroting 2019 nieuwe financiële middelen beschikbaar gesteld voor een (nieuw) dierenasiel in Rotterdam? Indien nee, waarom niet?

"Zie ons antwoord op vraag 2."

4. Hoe waarborgt u naleving van de desbetreffende wettelijke bepaling als gevonden dieren in Rotterdam straks in een andere gemeente worden opgevangen?

"De gemeente Rotterdam heeft ter uitvoering van de wettelijke taak van de opvang van gevonden huisdieren een overeenkomst gesloten met de Dierenbescherming. In die overeenkomst is onder andere bepaald dat de opvanglocaties binnen een straal van 30 km van de gemeentegrenzen van Rotterdam gesitueerd dienen te zijn.

De Dierenbescherming heeft besloten de Rotterdamse opvang tijdelijk te laten plaatsvinden in het Dierenopvangcentrum Spijkenisse. Strikt genomen kan dat volgens de overeenkomst, hoewel de vermelde bepaling bedoeld is om aan te geven dat naast een centrale opvang in Rotterdam eventuele nevenlocaties binnen de genoemde zone van 30 km zouden moeten liggen. Volgens de Dierenbescherming kunnen Rotterdamse gevonden huisdieren op deze wijze opgevangen worden. Daarmee kan in ieder geval minimaal aan de wettelijke eisen worden voldaan. Wij vinden dit echter niet voldoende zie ook ons antwoord op de vragen 8 en 9."

5. Op welke wijze vergoedt u momenteel de gemaakte kosten van de opvang van dieren? Gaat het per subsidiebeschikking die eens in de zoveel tijd wordt herijkt of dient de uitvoerder van dierenopvang periodiek facturen in?

"De gemeente Rotterdam heeft de wettelijke taak van de opvang van gevonden huisdieren van oudsher in handen gelegd van derden. Sinds 2007 wordt deze opdracht om de vier jaar aanbesteed conform Europese regelgeving. Dat leverde tot nu toe steeds één aanbieder op, namelijk de Dierenbescherming (Rotterdam). De huidige overeenkomst met de Dierenbescherming loopt tot en met 2020. In de overeenkomst staan alle afspraken over de wijze van opvang en het vervoer van de dieren en de daarvoor door de gemeente Rotterdam te betalen vergoeding. De Dierenbescherming dient op basis van de overeenkomst periodiek een factuur in."

6. Op welke wijze zal u gemaakte kosten voor de opvang van dieren vergoeden als de uitvoerder in een andere gemeente is gevestigd?

"Zolang voldaan wordt aan de bepalingen in de overeenkomst, moeten wij devergoeding betaalbaar stellen. Zoals wij hebben aangegeven in ons antwoord op vraag 4, voldoet de opvang in Spijkenisse hier strikt genomen aan, zodat om die reden de betaalbaarstelling niet tegengehouden kan worden."

7. Wat vindt u van de ophanden zijnde sluiting van het dierenasiel aan de Abraham van Stolkweg?

"De opvang op de Abraham van Stolkweg is inmiddels gesloten. Wij vinden de daardoor ontstane situatie - opvang buiten de grenzen van de gemeente Rotterdam - onwenselijk."

8. Waar kunnen Rotterdammers binnen de eigen gemeente terecht met een gevonden dier als voornoemde sluiting straks een feit is?

"Wij hebben met de Dierenbescherming afgesproken dat deze zo spoedig mogelijk de huidige locatie aan de Abraham van Stolkweg geschikt zal maken voor de afgifte van Rotterdamse dieren, bijvoorbeeld door het plaatsen van tijdelijke hokken. De Dierenbescherming zal er vervolgens voor zorgen dat de in Rotterdam afgegeven dieren elders in bestaande opvanglocaties zullen worden opgevangen, waarbij de Dierenbescherming ook het vervoer daarheen op zich zal nemen. Verder zijn wij in overleg met de Dierenbescherming om de lopende overeenkomst aan te scherpen op het punt van de noodzaak van een goed bereikbare opvang binnen de grenzen van de gemeente Rotterdam."

9. Wat gaat u er op de korte, middellange en lange termijn aan doen om de opvang van gevonden dieren in Rotterdam in goede banen te leiden?

"Voor de korte termijn, zie ons antwoord op vraag 8. Voor de middellange en lange termijn streven wij er naar zo snel mogelijk een nieuwe goed bereikbare, dierenopvang in Rotterdam te realiseren. Een van de mogelijkheden die we zullen onderzoeken, is dat de gemeente die opvang zelf realiseert en deze verhuurt aan de partij die na 2020 op basis van aanbesteding de wettelijke taak dierenopvang voor de gemeente zal uitvoeren. Er zal verder onderzocht worden of de opvang louter voor Rotterdam bedoeld moet zijn of dat deze ook een regionale functie kan hebben (te financieren vanuit de regiogemeenten) De mogelijke locaties zullen zo spoedig mogelijk worden geïnventariseerd. De doelstelling is dat einde 2020 de nieuwe Rotterdamse dierenopvang gerealiseerd zal zijn."
Interessant voor jou

Raadsvragen: Plasticvangers in de Nieuwe Maas

Lees verder

Raadsvragen: Lokaal vuurwerkverbod

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer