Kies voor groen


Natuur en biodi­ver­siteit

Natuur is van levensbelang. Door steeds meer bebouwing, wegen, recreatie en andere kortetermijnbelangen van de mens is er steeds minder ruimte voor dieren, bomen en struiken. Groen in en om Rotterdam houdt onze omgeving leefbaar: het houdt water vast, gaat hittestress tegen, zuivert de lucht en biedt een thuis aan vele soorten planten en dieren. Zo heeft de natuur een eigen bestaansrecht. Daarom gaan we radicaal vergroenen. Want een groene gemeente is de beste garantie voor een gezond, gelukkig en toekomstbestendig Rotterdam.

 • Behoud van natuurwaarden
  • Bescherming van bestaande natuurwaarden is noodzakelijk om Rotterdam ecologisch waardevol te houden. De gemeente benoemt daarom ecologische ‘hotspots’ in een natuurverordening, die voorziet in bescherming van deze locaties bij ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Rotterdam laat bij ruimtelijke ontwikkeling ecologisch onderzoek niet enkel uitvoeren in het kader van de Wet Natuurbescherming, maar ook in breder perspectief: een verkenning van overige plaatselijke natuurwaarden. In het ontwerpproces is expliciete aandacht voor kansen en bedreigingen voor plaatselijke natuurkwaliteit.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Bewonersparticipatie en wijkraden
  • De stem van omwonenden en de belangen van natuur, dieren, biodiversiteit en het klimaat worden stevig verankerd in de participatieprocessen bij nieuwe ontwikkelingen.
  • We oormerken budget van de wijkraden voor bewonersinitiatieven die gaan over biodiversiteit, klimaat en vergroening van de buitenruimte.
  • Iedere wijk heeft een eigen karakter en specifieke uitdagingen. Daarom maakt de gemeente in samenwerking met inwoners, wijkraden en relevante partners per wijk een concreet transitieplan. Hierin staan plannen voor energiebesparing en de opwekking en opslag van duurzame energie en warmte. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe de biodiversiteit van de buurt versterkt kan worden.
  • We gaan via voorlichting en subsidies inwoners verder motiveren om hun tuinen te vergroenen. Denk hierbij aan het aanleggen van groene gevels, geveltuintjes en groene daken. Voor het opvangen van regenwater op eigen terrein ontvangen bewoners korting op de rioolheffing.
  • De gemeente organiseert een ludieke competitie over de mooiste en meest biodiverse (binnen)tuinen, teneinde vergroening van private buitenruimte te bevorderen.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Biodiversiteit
  • Er komt een expertisecentrum Biodiversiteit en Duurzaamheid waar inwoners en bedrijven gratis en onafhankelijk advies kunnen vragen.
  • Rotterdam roept de klimaat- en biodiversiteitscrisis uit. Er komt een ambitieus klimaatplan met bijbehorend budget. Er komen concrete, afrekenbare tussendoelen en snelle bijstelling als die doelen niet gehaald dreigen te worden. Ook wordt er een biodiversiteitsherstelplan opgesteld.
  • De gemeente gebruikt inheemse en klimaatbestendige biologische zaden, bloemen en planten die worden geselecteerd op hun bijdrage aan de biodiversiteit. Rotterdam kiest hierbij voor een variatie aan soorten op elke locatie.
  • Er komt een wethouder voor klimaat en biodiversiteit.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Bomenkap
  • Kappen met kappen! We scherpen criteria voor kapvergunningen flink aan. Er komt een herplantplicht voor elke gekapte boom waarbij de natuur- en klimaatwaarde van de gekapte boom als uitgangspunt wordt genomen. De totale stam- en kroonomvang van de gekapte boom zijn bepalend voor het aantal bomen dat ter compensatie geplant wordt. Dit dient zoveel mogelijk binnen dezelfde omgeving te gebeuren en wordt strikt gehandhaafd. Als herplanten niet mogelijk is, worden de kosten voor het herplanten van een gelijkwaardige boom gestort in het gemeentelijk bomenfonds. Illegale kap wordt beboet. Bestaande bomen krijgen de ruimte en de juiste verzorging om te groeien en oud te worden.
  • De particuliere kapvergunning keert terug in de APV.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Bouwen in het groen
  • Om Rotterdam leefbaar te houden, moet er niet verder worden verdicht op plaatsen waar al weinig groen is of waar er overbelaste infrastructuur is.
  • De Parkhaven wordt niet bebouwd. Aan de voet van de Euromast komen er geen woningen, maar koesteren we de bomen en het groen. Het groen van Het Park en de Parkhaven worden met elkaar verbonden; de Baden Powelllaan wordt autovrij.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Ecocide
  • Rotterdam erkent ecocide, de (grootschalige) beschadiging, vernietiging of het verlies van natuur en ecosystemen en bewaakt dit voor Rotterdam.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Ecologisch maaien
  • Wanneer er wordt gemaaid gebeurt dit op een wijze en met een frequentie die zo gunstig mogelijk is voor de biodiversiteit. We bieden ruimte aan stoepplantjes. Bloeiende bloemen laten we staan en boomspiegels worden met rust gelaten.
  • Het mozaïekmaaien op pilotlocaties in delen op Zuid wordt de nieuwe norm. De gemeente laat percelen beurtelings overstaan voor een ecologische verbinding, jaarrond.
  • Voor het maaien wordt altijd eerst zwerfafval geruimd om de versnippering van zwerfafval in de natuur te voorkomen. De gemeente maakt de maaiplanning bekend aan inwoners zodat lokale zwerfafvalgroepen hierop in kunnen spelen.
  • Werkzaamheden in het groen, zoals maaien, kappen, snoeien, rietsnijden en het uitbaggeren van sloten vinden alleen plaats wanneer dieren niet verstoord of gedood worden en in geen geval tijdens de broed-, paai- en zoogtijd of tijdens de winterrust van dieren.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Feyenoord City
  • De gemeente stopt met de ontwikkeling van een nieuw voetbalstadion. In de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City kiezen we voor extra betaalbare woningen aan de Nieuwe Maas en toevoeging van een nieuw stadspark.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Gebiedsontwikkeling
  • Bij het toevoegen van woningen worden altijd maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, zorgcentra, openbaar vervoer, parken, speeltuinen en winkels toegevoegd. Rotterdam zet maximaal in op meervoudig ruimtegebruik.
  • Rotterdam neemt recreatiegroen op als maatschappelijke voorziening bij herstructurering van wijken en bij nieuwbouw. Elke inwoner woont op loopafstand van bijvoorbeeld een park of speelbos.
  • Rotterdam neemt concrete maatregelen om het bodemleven te beschermen. Met ontwikkelaars worden hierover afspraken gemaakt. Op braakliggende terreinen wordt het verplicht om de grond begroeid te houden.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Geveltuintjes
  • Bij herinrichting van straten en stoepen worden standaard geveltuinen aangelegd waar mogelijk.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Gif en bestrijdingsmiddelen
  • Rotterdam ontmoedigt het gebruik van gif en bestrijdingsmiddelen door bedrijven en inwoners, omdat het gebruik ervan een zeer negatieve impact heeft op de natuur, de biodiversiteit en het welzijn van dieren. Ook het gebruik van nematoden of bacteriepreparaten wordt ontmoedigd, aangezien ook nematoden en bacteriepreparaten een negatieve impact hebben op vlinders en andere insecten.
  • De gemeente ontmoedigt de verkoop en het gebruik van gif (chemische pesticiden, herbiciden, insecticiden en fungiciden). Ze gebruikt hiervoor alle mogelijke wettelijke middelen en geeft voorlichting aan inwoners en bedrijven.
  • Rotterdam beheert het openbaar groen ecologisch en dus zonder gebruik van gif en nematoden of bacteriepreparaten. De gemeente zorgt ervoor dat uitvoerders van het groenonderhoud in bezit zijn van een certificering voor ecologisch bermbeheer (Kleurkeur). Ecologisch groenbeheer vraagt om specifieke kennis. Fouten waarbij dier en natuur het slachtoffer zijn moeten voorkomen worden.
  • De gemeente zet geen chemische middelen in om de Kralingse Plas te ontdoen van fosfaat, omdat dit het ecoysteem aantast. Gebruik van het middel phoslock wordt stopgezet.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Groene inwonersinitiatieven
  • Braakliggende terreinen zijn bij uitstek geschikt voor kleinschalige groene inwonersinitiatieven zoals stadslandbouw, natuurontwikkeling, collectief beheerde parken, natuurspeelplaatsen, tiny forests, bijenvelden, kinderspeelplaatsen, sportvoorzieningen, moestuinen of hondenuitlaatplekken Daarnaast kan Rotterdam ervoor kiezen om braakliggend terrein te zien als tijdelijke natuur en vooral met rust te laten.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Groennorm
  • In elke buurt komt meer groen, te beginnen in de meest versteende wijken en straten. Er komen volop bomen en struiken in de straten en speelnatuur voor kinderen. Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk veranderd in ‘groene parkeerplaatsen’; dit wordt de norm bij nieuwe parkeerplaatsen. Elke gemeente moet voldoen aan de norm van minstens 50 vierkante meter aan kwalitatief groen per inwoner.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Grootschalige festivals in parken

  Wij zijn tegen grootschalige festivals in parken. Met grootschalige festivals bedoelen wij evenementen waar duizenden bezoekers op afkomen en waar zware voertuigen en zwaar en groot materieel wordt gebruikt. Festivals van deze aard hebben ernstige nadelige gevolgen voor de ecologische en esthetische kwaliteit van parken. In onder andere Het Park, Vroesenpark, Roel Langerakpark, Zuiderpark, Spinozapark en aan de oever van de Kralingse Plas worden regelmatig grootschalige festivals gehouden, waarbij er na afloop vaak sprake is van diepe bandensporen of kale plekken in de gazons; dode takken en boomwortels als gevolg van bodemverdichting; en afval dat door bezoekers in de waterpartijen en bosschages wordt gegooid. Beschermde dieren zoals broedende vogels en vleermuizen ondervinden hinder van het lawaai dat grootschalige festivals in parken teweeg brengen. Daarnaast zijn de parken als festivallocatie voor langere tijd niet toegankelijk voor het publiek. Om deze redenen vinden wij grootschalige festivals in parken niet wenselijk.

  Meer informatie
 • Insectenstand
  • Het aanbod aan en de diversiteit van voedsel voor wilde bijen, hommels en vlinders in het openbaar groen wordt vergroot. Tuinen, bermen, groenstroken, parken en boomspiegels worden ingezaaid met inheemse, biologische mengsels en beplant met waardevolle inheemse bloemen en heesters.
  • De gemeente ontmoedigt de verkoop en het gebruik van gif (chemische pesticiden, herbiciden, insecticiden en fungiciden). Ze gebruikt hiervoor alle mogelijke wettelijke middelen en geeft voorlichting aan inwoners en bedrijven.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Landtong van Rozenburg
  • De Landtong van Rozenburg krijgt een permanente groenbestemming in het bestemmingsplan. Plaatsing van windturbines op de landtong wordt afgestemd op ecologische waarden, bijvoorbeeld zodat de vogelplas behouden blijft.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Lichtvervuiling
  • Kunstmatige verlichting en geluidsoverlast verstoren het bioritme van mens en dier. Daarom is Rotterdam uiterst terughoudend bij het verlichten van parken en natuurgebieden en bij het aanhouden van verlichting in gebouwen. Indien verlichting echt noodzakelijk is, kiest Rotterdam voor de meest diervriendelijke optie en het beschermen van de rust in natuurgebieden. Groen en water worden niet direct aangelicht en armaturen stralen geen licht naar boven uit.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Meer groen in de stad
  • Er komt meer groen op de Coolsingel.
  • Meer groen op Zuid! Het Hefpark krijgt een permanente groenbestemming. Het Handelsplein wordt vergroend.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Natura 2000
  • Aan de kust van Hoek van Holland wordt niet gebouwd, om zo Natura 2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen te beschermen.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Natuur- en milieueducatie
  • Natuur- en milieueducatie van organisaties zoals Stichting Natuurstad Rotterdam worden afgestemd op het dierenwelzijns- en biodiversiteitsbeleid van de gemeente.
  • Rotterdam geeft voorlichting over de waarde van in het wild levende dieren en over hun natuurlijke gedrag.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Natuurbescherming
  • Meten is weten. Daarom onderzoekt Rotterdam jaarlijks de aanwezigheid en spreiding van flora en fauna. Het beleid, van groenbeleid tot bouwvergunningen, wordt hierop afgestemd zodat de verscheidenheid en de staat van soorten gemonitord en beschermd kan worden.
  • Het is belangrijk dat mensen de natuur leren kennen en waarderen, maar recreatie en toerisme mogen nooit ten koste gaan van de natuur zelf. Er komen mensvrije zones in natuurgebieden in en om de stad. Dier en natuur hebben ook rust en beschermgebieden nodig. De natuur moet zich kunnen herstellen en ontwikkelen.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Natuurinclusief bouwen
  • Natuurinclusieve en ecologische bouw wordt de standaard. Dat betekent dat een gebouw aangepast wordt aan de flora en fauna uit de omgeving, langer meegaat, en voor meerdere functies geschikt is.
  • De gemeente gaat gebruik maken van een puntensysteem voor diervriendelijk en natuurinclusief bouwen, waardoor bij elke aanbesteding voor bouwwerkzaamheden concrete en meetbare eisen gesteld kunnen worden aan diervriendelijke en natuurinclusieve maatregelen.
  • We gaan alleen nog natuurinclusief bouwen en renoveren. De eisen hiervoor worden vastgelegd in bouwvergunningen en prestatieafspraken met woningcorporaties. Hierin wordt ook rekening gehouden met maatregelen ter behoeve van klimaatadaptatie. Bij nieuwe woningen of bedrijfspanden zijn groene daken en gevels de nieuwe standaard. We zorgen voor nestgelegenheid en slaap- en schuilplekken voor dieren.
  • De openbare ruimte wordt natuurinclusief en klimaatadaptief ingericht door minder oppervlaktes te verharden en meer beplanting aan te leggen. Ook maken we gebruik van logische oplossingen zoals groene daken op bushokjes en groene gevels.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Natuurvriendelijke oevers
  • Oevers worden natuurlijk aangelegd. Als dat niet mogelijk is worden bij kades en oevers voorzieningen getroffen zodat te water geraakte dieren een kans hebben om aan de kant te komen, zoals trapjes, vlonders of touwen.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Opvang regenwater
  • Regenwater wordt zoveel mogelijk opgevangen in groene buffers of wadi’s. Rotterdam gaat zich inzetten om alle riooloverstorten te ontmantelen. Zo voorkomen we vervuiling van het oppervlaktewater.
  • Bij nieuwbouw stelt de gemeente de eis dat er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat schoon regenwater afvloeit naar het riool. Bij bestaande bouw stimuleert Rotterdam maatregelen om regenwater en afvalwater te ontkoppelen. Ook gaat Rotterdam zich inzetten om alle riooloverstorten dicht te maken. Zo spoelt vuil rioolwater niet meer in onze schone sloten.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Parkeren op straat
  • De gemeente gaat door met het verwijderen van parkeerplaatsen op straat. Vrijgekomen ruimte wordt groen ingevuld, zoals in het Hoogkwartier.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Rechten voor de natuur
  • Natuur verdient een stem en een eigen plek aan de onderhandelingstafel. We erkennen de principes van rechten voor de natuur en willen onderzoeken of we in Rotterdam, net als op plekken in andere landen, de natuur echt eigen rechten kunnen geven, bijvoorbeeld via rechtspersoonlijkheid.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Ruimtelijke ordening
  • We zetten in op meer ruimte voor en een betere bescherming van groen en natuur in bestemmingsplannen en omgevingsplannen.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Stadsnatuur
  • We zorgen voor meer natuur in en om de stad. Verbindingen tussen groene gebieden binnen de stad en het groene buitengebied worden aangelegd of versterkt. Zo wordt de natuur robuust en kunnen kwetsbare ecosystemen, zoals vogel- en insectenpopulaties, zich herstellen.
  • Bescherming van bestaande natuurwaarden is noodzakelijk om Rotterdam ecologisch waardevol te houden. De gemeente benoemt daarom ecologische ‘hotspots’ in een natuurverordening, die voorziet in bescherming van deze locaties bij ruimtelijke ontwikkelingen.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Verdichting leefomgeving
  • We ontwikkelen een woonladder met een duidelijke limiet aan het aantal toe te voegen woningen in Rotterdam. De eerste trede van de woonladder houdt in dat we bestaande bebouwing slimmer benutten, zoals het transformeren van kantoorpanden, het aanpakken van leegstand en het stimuleren van doorstroming. Op de tweede trede wordt bestaande bebouwing verdicht, maar alleen waar dat kan zonder de leefbaarheid aan te tasten voor mens en dier. Pas daarna wordt op de derde trede gekeken naar bijbouwen aan de rand van bestaande woonkernen. Tweederde van Nederland bestaat uit landbouwgrond. Als we een substantieel deel daarvan omzetten in natuur, ontstaat er ook ruimte voor extra woningen. De vierde trede bestaat uit grenzen aan de groei: verdere woningbouw is niet meer mogelijk of wenselijk. Oplossingen moeten buiten Rotterdam worden gezocht.
  • Om Rotterdam leefbaar te houden, moet er niet verder worden verdicht op plaatsen waar al weinig groen is of waar er overbelaste infrastructuur is.

  Voor meer standpunten die verband houden met verdichting van de leefomgeving, klik hier.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Vergroening private buitenruimte ('Tegeltaxi')
  • De gemeente borgt ons initiatief voor een ‘tegeltaxi’ structureel in beleid. Rotterdammers die hun tuin willen onttegelen worden ontzorgd door de gemeente, door het ophalen van tegels, zand en grind.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Volkstuinen
  • Volkstuinen zijn de natuurparels van de stad. Helaas vormt de verdere verstedelijking een bedreiging. We willen niet minder, maar juist méér volkstuincomplexen.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Woningbouw Parkhaven
  • De Parkhaven wordt niet bebouwd. Aan de voet van de Euromast komen er geen woningen, maar koesteren we de bomen en het groen. Het groen van Het Park en de Parkhaven worden met elkaar verbonden; de Baden Powelllaan wordt autovrij.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Zonneparken
  • Er komen geen zonneparken in, en aangrenzend aan, de natuur. Voor de aanleg van zonnepanelen wordt gebruik gemaakt van een zonneladder, die de volgorde bepaalt van aanleg. Landbouwgrond is bedoeld voor plantaardige voedselproductie en natuurontwikkeling, niet voor zonneweides.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws