Motie: Kaders voor toepassing opkoop­be­scherming


6 juli 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 8 juli 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2021,

constaterende dat

  • Het Rijk momenteel een wetsvoorstel in voorbereiding heeft die gemeenten de mogelijkheid biedt gebieden aan te wijzen waar een opkoopbescherming geldt;
  • De opkoopbescherming tot doel heeft woningvoorraad te behouden voor specifieke doelgroepen, als er schaarste is aan woningen in het betaalbare of middeldure segment, maar ook goed verhuurdersschap en leefbaarheid in de wijken wil adresseren;
  • Het college verantwoordelijk voor wonen reeds heeft aangegeven van deze nieuwe wettelijke mogelijkheid gebruik te willen maken, het liefst per begin 2022, in ieder geval in de wijken Carnisse, Oud-Charlois, Tarwewijk en Oud-Mathenesse;

overwegende dat

  • Het vooralsnog onduidelijk is op welke wettelijke grondslagen het college gebieden wil aanwenden voor het komen tot criteria voor aanwijzing van gebieden waar opkoopbescherming van toepassing gaat zijn;
  • Eveneens onduidelijk is hoe de criteria worden ingevuld, bijvoorbeeld bij het bepalen van schaarste in woonsegmenten voor specifieke doelgroepen en welke prijspeilen of WOZ-grenswaarden gelden om te komen tot afbakening van segmenten;
  • Tot slot niet duidelijk is welke invloed voorgestelde mutaties in de woonsegmenten tot 2030 van invloed zijn op aanwijzing van gebieden voor opkoopbescherming;

verzoekt het college

  • De Raad voorafgaand aan een eventueel voorstel voor toepassing van opkoopbescherming in de gelegenheid te stellen kaders mee te geven over de criteria voor aanwijzing van gebieden, de invulling van schaarstebepaling en de prognoses die verband houden met toekomstige voorraadmutaties;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen