2018


 • Met een motie hebben wij het voor elkaar gekregen dat er een wethouder in het college van burgemeester en wethouders komt die zich specifiek bezighoudt met dierenwelzijn. De afdoening van de motie vind je hier.
 • Met een motie hebben wij het voor elkaar gekregen dat zorgbehoevende Rotterdammers in woonzorgcomplex De Evenaar een gezelschapsdier mogen houden, mits de omstandigheden het toelaten. De afdoening van de motie vind je hier.
 • Met raadsvragen hebben wij met succes aangedrongen tot aandacht voor een landelijk verbod op het etaleren van dieren als koopwaar op de stoep. Het college dringt door onze vragen aan op aanpassing van het Besluit houders van dieren. De brief van de wethouder Dierenwelzijn aan het kabinet vind je hier.
 • Met raadsvragen hebben wij met succes aangedrongen tot het invoeren van vleesvrije dagen in de bedrijfskantines van de gemeente Rotterdam.
 • Met raadsvragen hebben wij met succes aangedrongen tot een nieuwe opvangvoorziening voor gevonden dieren die in het wild leven.
 • Met onze mondelinge vragen hebben wij er met succes op aangedrongen dat het college elektrische dierenambulances toestaat op de busbanen die in gemeentelijk bezit zijn. De afdoening van de toezegging van het college op onze mondelinge vragen vind je hier.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat er louter natuurvriendelijk onderhoud wordt gepleegd in het recreatieschap van de Rottemeren, waar de gemeente Rotterdam een bestuurlijke rol in speelt. Natuurvriendelijk onderhoud wordt geborgd in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Rotterdam en Staatsbosbeheer, die de Rottemeren onderhoudt.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam zich hard maakt in het bestuur van recreatieschap van de Rottemeren om het gebied niet in omvang te laten afnemen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat wijken waar weinig bewonersparticipatie plaatsvindt, toch nieuw groen wordt toegevoegd. (als onderdeel van het zogenoemde Rotterdamse groenoffensief). Het college leunt momenteel namelijk zwaar op ideeën van bewoners om de leefomgeving te vergroenen. Met ons voorstel wordt een mogelijke onevenredige spreiding van nieuw groen gepareerd.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam louter biologische bloembollen en bloemen gaat inkopen. Biologische teelt is cruciaal voor de staat van instandhouding van insecten, bijen en vlinders in de stad.
 • Met een amendement hebben wij de hieronder dikgedrukte zinnen weten toe te voegen aan de Begroting 2020 van de gemeente Rotterdam, in een passage die over de kwaliteit van de buitenruimte gaat: “Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Rotterdam, zodat het voor alle Rotterdammers, bezoekers, ondernemingen en ondernemers fijn wonen, leven, verplaatsen, ontmoeten, werken en recreëren is vandaag, morgen en overmorgen. Daarnaast is de buitenruimte van belang omdat deze het leefgebied vormt van dieren. Het doel is om ook voor hen een goede leefomgeving te creëren."
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat in de Havenvisie meetbare en afrekenbare doelen ten aanzien van terugdringing van de CO2-uitstoot in de Rotterdamse haven worden opgenomen die voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders een nadere visie en uitleg geeft over de ecologische oorsprong en impact van verschillende soorten biobrandstoffen en hun wenselijkheid en aandeel binnen de Rotterdamse energiemix.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat in het Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord een tijdspad naar 2030 op te nemen waarin per jaar het beoogde reductiedoel ten aanzien van de CO2-uitstoot is verwerkt.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de Laurenskerk, de Pelgrimvaderskerk en het Stadhuis met het laten horen van The Final Countdown op de carillons aandacht hebben gevraagd voor het klimaat, in aanloop naar de klimaattop in Polen in december 2018.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de stadsecoloog een meer proactieve rol krijgt in de bouwplannen van de gemeente Rotterdam. De stadsecoloog wordt vanaf nu voorafgaand een de uitvoering actief betrokken bij het betrekken van de stadsnatuur in bouwplannen.
 • Met het aanvragen van een debat hebben wij ervoor gezorgd dat de wethouder verantwoordelijk voor kunst in de buitenruimte zich inspant om de muurschildering 'Meisje met springtouw' van kunstenaar Co Westerik (1924-2018) een nieuwe plek te geven in Rotterdam. De brief van de wethouder aan de gemeenteraad vind je hier.
 • Met raadsvragen hebben wij met succes aangedrongen op gewijzigd beleid ten aanzien van het afsteken van vuurwerk door burgers in Rotterdam. Vanaf de jaarwisseling 2019/2020 is er sprake van een lokaal vuurwerkverbod, met uitzondering van ongeveer 35 vuurwerkzones.
 • Met moties hebben wij met succes het aantal vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling 2018/2019 verdrievoudigd. De eerste motie zorgde ervoor dat alle parken in Rotterdam vuurwerkvrij werden. De tweede motie verklaarde alle kinderboerderijen en hertenkampen vuurwerkvrij. En de derde motie ging over het vuurwerkvrij maken van alle gebieden waar grote grazers leven, bijvoorbeeld het Eiland van Brienenoord.