Raads­vragen: Lokaal vuur­werk­verbod


Indiendatum: jun. 2018

Geacht college,

Het kabinet gaat onderzoeken of het voor gemeenten mogelijk moet worden een lokaal vuurwerkverbod in te stellen. Die mogelijkheid houdt in dat gemeenten zelf verantwoordelijk worden voor het instellen van een verbod op het afsteken van vuurwerk door burgers tijdens Oud en Nieuw. Het onderzoek is aangekondigd tijdens een debat over een landelijk vuurwerkverbod. Een dergelijk verbod komt er vooralsnog niet.

Tijdens een uitzending van RTV Rijnmond1 heeft het college bij monde van de burgemeester gesteld dat zij diep teleurgesteld is dat een landelijk vuurwerkverbod er vooralsnog niet komt. In de uitzending kondigt hij aan om met zijn ambtsgenoten in Den Haag, Utrecht en Amsterdam te overleggen over deze laatste stand van zaken met betrekking tot beperking van overlast veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is mordicus tegen het afsteken van vuurwerk en dus vóór een vuurwerkverbod, bij voorkeur landelijk. Maar als het kabinet niet thuis geeft, kan de gemeente zich hard maken voor een lokaal vuurwerkverbod. Daarom willen wij enkele vragen voorleggen die in dat licht moeten worden bezien.

1. Speelt u een rol in het onderzoek van het kabinet naar een lokaal vuurwerkverbod? Indien ja, hoe ziet deze rol er uit? Indien nee, bent u bereid op eigen initiatief en dus ongevraagd uw standpunt ten aanzien van een lokaal vuurwerkverbod te delen met het kabinet?

2. Hoe denkt u bij het kabinet met succes te kunnen pleiten voor een lokaal vuurwerkverbod?

3. Hoe gaat u zich samen met de colleges in voornoemde steden verenigen om een lokaal vuurwerkverbod zo snel mogelijk te bewerkstelligen?

De burgemeester is bevoegd vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Zolang de mogelijkheid tot een lokaal verbod uitblijft, zijn vuurwerkvrije zones een uitkomst om het afsteken van vuurwerk aan banden te leggen.

4. Welke overwegingen liggen voor de burgemeester ten grondslag aan het al dan niet aanwijzen van vuurwerkvrije zones? In welk beleid is het aanwijzen van vuurwerkvrije zones geborgd?

5. Heeft de burgemeester de juridische mogelijkheid dan wel discretionaire bevoegdheid om het gehele grondgebied van de gemeente Rotterdam aan te wijzen als vuurwerkvrije zone? Indien nee, waarom niet?

1 https://www.rijnmond.nl/nieuws/169247/Aboutaleb-diep-teleurgesteld-over-afketsen-vuurwerkverbod

Indiendatum: jun. 2018
Antwoorddatum: 2 okt. 2018

1. Speelt u een rol in het onderzoek van het kabinet naar een lokaal vuurwerkverbod? Indien ja, hoe ziet deze rol er uit? Indien nee, bent u bereid op eigen initiatief en dus ongevraagd uw standpunt ten aanzien van een lokaal vuurwerkverbod te delen met het kabinet?

Zie antwoord op vraag 3.

2. Hoe denkt u bij het kabinet met succes te kunnen pleiten voor een lokaal vuurwerkverbod?

Zie antwoord op vraag 3.

3. Hoe gaat u zich samen met de colleges in voornoemde steden verenigen om een lokaal vuurwerkverbod zo snel mogelijk te bewerkstelligen?

"De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OOV) heeft op verzoek van de burgemeesters van de vier grote steden (G4) onderzoek gedaan naar de vraag hoe de veiligheidsrisico’s tijdens oud en nieuw kunnen worden beheerst en welke verbeteringen mogelijk zijn. De resultaten van dit onderzoek zijn in het rapport 'Veiligheidsrisico’s jaarwisseling’ bekend gemaakt.

Een belangrijke aanbeveling is om een verbod te steunen op de categorieën consumentenvuurwerk die in de praktijk de grootste inbreuk maken op de veiligheid. In een brief van 6 februari heb ik samen met de andere G4 burgemeesters een brief gestuurd naar de minister van Justitie en Veiligheid en naar de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat waarin we pleiten voor een landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk voor consumenten. Het kabinet heeft begin juni 2018 aangegeven geen landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk in te voeren.

In G4 verband gaan we verder de mogelijkheden verkennen om op lokaal niveau de overlast van het afsteken van vuurwerk te verminderen."

4. Welke overwegingen liggen voor de burgemeester ten grondslag aan het al dan niet aanwijzen van vuurwerkvrije zones? In welk beleid is het aanwijzen van vuurwerkvrije zones geborgd?

Zie antwoord op vraag 4.

5. Heeft de burgemeester de juridische mogelijkheid dan wel discretionaire bevoegdheid om het gehele grondgebied van de gemeente Rotterdam aan te wijzen als vuurwerkvrije zone? Indien nee, waarom niet?

"Afsteken van vuurwerk met oud en nieuw is landelijk toegestaan op grond van het Vuurwerkbesluit. In artikel 2:73 lid 1 van de APV staat beschreven dat het college enkel in het belang van voorkoming van schade, gevaar of overlast plaatsen kan aanwijzen waar het verboden is consumentenvuurwerk te gebruiken. Het gaat dan vooral om kwetsbare gebieden en gebieden waar mogelijk veel mensen samenkomen. De meeste vuurwerkvrije zones bevinden zich rond ziekenhuizen, verzorgingshuizen en kinderboerderijen. Omwille van de openbare orde en veiligheid is ook een aantal andersoortige locaties, zoals bijvoorbeeld het Stadhuisplein en het gebied rondom het nationaal vuurwerk, aangewezen als vuurwerkvrije zones. Ook de komende jaarwisseling worden in de gemeente Rotterdam vuurwerkvrije zones ingericht.

Het college is voornemens de raad voor te stellen het huidige stelsel, waarbij het in Rotterdam is toegestaan om overal vuurwerk af te steken, behalve in vuurwerkvrije zones, te wijzigen in een stelsel met zogenaamde vuurwerkzones. Dit wil zeggen dat het in Rotterdam alleen nog maar is toegestaan om vuurwerk af te steken in aangewezen vuurwerkzones. Wat ons betreft zou dit voor de eerste keer moeten gelden tijdens de jaarwisseling 2019/2020.

Wij hebben onderzocht of binnen de lokale bevoegdheden juridisch ruimte is om deze wijziging door te voeren. De huidige APV biedt momenteel niet de bevoegdheid om een stadsbreed vuurwerkverbod dan wel een stelsel met vuurwerkzones in te voeren in Rotterdam. Hiervoor is een APV-wijziging nodig. Een dergelijke wijziging vergt een precieze redenering en goede onderbouwing. Aangetoond moet worden dat een vuurwerkverbod dan wel een stelsel met vuurwerkzones vanwege het belang van de handhaving van de openbare orde en beperking van overlast noodzakelijk, geschikt en evenredig is.

Wij willen de gebiedscommissies, wijkcomités en wijkraden vragen te komen met voorstellen voor het aanwijzen van vuurwerkzones. Vooralsnog denken wij aan ongeveer 35 vuurwerkzones voor heel Rotterdam."

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Sluiting dierenasiel aan de Abraham van Stolkweg

Lees verder

Raadsvragen: Kansen voor transformatie winkels tot woningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer