Motie: Buiten­dijks bouwen klimaat­be­stendig


9 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Begroting 2022,

constaterende dat

  • In Rotterdam ruim veertigduizend inwoners buitendijks wonen, bijvoorbeeld op Heijplaat, de Kop van Feijenoord, het Noordereiland en het Lloydkwartier;
  • De meeste buitendijkse gebieden ongeveer drie meter boven NAP liggen;
  • In de periode 2021-2026 de zogenoemde ‘Strategische Adaptatieagenda Buitendijks’ van start gaat, binnen het Deltaplan Rijnmond-Drechtsteden;

voorts constaterende dat

  • Rotterdam verregaande bouwambities heeft in buitendijks gebied, bijvoorbeeld in het plangebied van Feyenoord City en in de Schiemond;
  • De standaard voor buitendijks bouwen ondanks de voortschrijdende klimaatwetenschap statisch is;

overwegende dat

  • De overstroming van deze zomer, waarbij rivieren buiten hun oevers traden, laten zien dat de gevolgen van klimaatverandering zich nu al aandienen;
  • De Maeslantkering effectief is om een zeespiegelstijging het hoofd te bieden, maar geen soelaas biedt voor het verhelpen van piekbuien die de rivieren laten overlopen;
  • Er grote onzekerheid kleeft aan de ontwikkeling van buitendijkse gebieden;

verzoekt het college

  • Standaarden voor buitendijks bouwen te actualiseren aan de hand van inzichten uit de wetenschap;
  • Te komen tot een helder kader voor buitendijks bouwen, waarin uiteengezet wordt aan welke standaarden ontwikkelingen moeten voldoen om klimaatbestendig te zijn;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Toezeggingen Havensteder in bindende overeenkomst

Lees verder

Motie: De platanen blijven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer