Motie: Louter natuur­vrien­delijk onderhoud in de Rotte­meren


11 april 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 april 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Recreatiekader Rottemeren,

constaterende dat

  • Staatsbosbeheer de Rottemeren onderhoudt als zogenoemd terreinbeherende organisatie (TBO);

overwegende dat

  • Het Recreatieschap Rottemeren behalve het bevorderen van openluchtrecreatie ook zorgdraagt voor de natuur en het versterken van de natuurwaarden in het gebied;
  • De Rottemeren een belangrijk leefgebied is voor vlinders, bijen en insecten en dat het gebied in de toekomst alleen nog maar belangrijker wordt door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op het platteland;

verzoekt het college

  • In overleg te treden met de TBO met als inzet louter natuurvriendelijk onderhoud te verrichten in de Rottemeren, dus zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen;
  • Natuurvriendelijk onderhoud te borgen in de samenwerkingsovereenkomst tussen Recreatieschap Rottemeren en de TBO;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Werken aan de arbeidsmarkt van de toekomst

Lees verder

Motie: Bestemmingsplannen in duidelijke taal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer