Motie: Maximum aan nacht­vluchten


2 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 juli 2020, ter bespreking van de zienswijze van het college op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050,

constaterende dat

  • In de Concept-Luchtvaartnota 2020-2050 het volgende staat over het aantal nachtvluchten: “Ook op Rotterdam The Hague Airport neemt het aantal geplande nachtvluchten af.”;

overwegende dat

  • De Concept-Luchtvaartnota 2020-2050 niet duidelijk maakt wat zij nastreeft voor wat betreft het aantal nachtvluchten van en naar RTHA;
  • Het een diepgekoesterde wens is van omwonenden rondom RTHA om duidelijkheid te hebben over het maximaal aantal nachtvluchten;

voorts overwegende dat

  • Gewogen (jaarlijkse) gemiddelden in het berekenen van geluidsbelasting geen goed instrument is voor het reguleren van nachtelijke vliegtuiglawaai, omdat elke nachtelijke vlucht omwonenden uit hun slaap kan halen;

verzoekt het college

  • In haar zienswijze op de Ontwerp-Luchtvaartnota aan het Rijk op te nemen dat zij in een aankomend Luchthavenbesluit voor RTHA een maximum aan nachtvluchten wenst;
  • Bij dit Luchthavenbesluit tevens in te zetten op harde afspraken over het minimaliseren van commerciële nachtvluchten en de termijn die daarvoor nodig is;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen