Dieren tellen mee


Dieren­rechten en dieren­welzijn

In Rotterdam wonen meer dieren dan mensen, maar toch worden zij vaak vergeten in gemeentelijke plannen of beleid of komen ze er bekaaid van af. De Partij voor de Dieren wil dat ook dieren hier een fijne plek hebben om te leven, of dat nu in het wild is of bij mensen thuis. Want de mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren.

Met regelmaat boeken wij succes in het opkomen voor dierenrechten. Een overzicht van deze successen vind je hier.

 • AOW- en Jeugdtegoed
  • Het AOW- en jeugdtegoed maken we mogelijk voor huishoudens tot een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum.
  • De gemeente spant zich in meer aanbieders van diergeneeskundige zorg en dierbenodigdheden aan te laten sluiten op het AOW- en Jeugdtegoed.
  • Het AOW- en Jeugdtegoed van de gemeente voor doelgroepen met een smalle beurs mag worden gebruikt voor de aanschaf van maatregelen voor betere woningisolatie.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Begrazing
  • Rotterdam stelt strikte dierenwelzijnseisen aan organisaties die schapen, geiten ofrunderen inzetten voor begrazing. Rotterdam werkt niet samen met organisaties waarbij het slachten van dieren onderdeel is van deze vorm van bedrijfsvoering.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Chippen van katten
  • Er komt een chipplicht voor katten, zodra dit wettelijk mogelijk is. Zwerfdieren kunnen dan makkelijker worden ge dentificeerd. Rotterdam ondersteunt projecten waarbij verwilderde katten worden gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en teruggeplaatst.
  • De gemeente biedt het hele jaar gratis chipacties van katten aan.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Dieren in de haven
  • Havenbedrijf Rotterdam stopt met het verjagen van de kleine mantelmeeuw.
  • De gemeente spant zich in bij het rijk om de vergunningen voor beroepsmatig vissen met gebruik van staand want in het havengebied in te trekken.

  Voor ons standpunt dat verband houdt met de Floating Farm in de Merwehaven, klik hier.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Dieren in nood
  • Er komt een hitteplan voor gehouden dieren met maatregelen om hittestress te voorkomen. Ook worden het vervoer en de opvang van dieren opgenomen in de rampenplannen van de gemeente.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Dierenspeciaalzaken

  In Rotterdam zijn er meerdere dierenspeciaalzaken en verkooppunten van dieren. Wij vinden dat dieren op termijn niet meer worden verkocht in dierenspeciaalzaken en wij zijn voor een verbod op verkoop in tuincentra en in tijdelijke verkooppunten, bijvoorbeeld dierenbeurzen. Helaas zijn wij voor een dergelijk verbod op verkoop afhankelijk van landelijke wetgeving. Als lokale fractie sporen wij het college van burgemeester en wethouders aan om bij het kabinet aandacht te vragen voor impulsaankopen van dieren. Met betrekking tot dierenspeciaalzaken willen wij daarom dat het vertonen van dieren als handelswaar in de etalage wordt uitgebreid tot aan de stoep, conform de geest van de brede maatschappelijk wens impulsaankopen tegen te gaan. De brief van het college aan het kabinet voor een uitbreiding van het etalageverbod is een eerste aanzet tot het tegengaan van impulsaankopen in Rotterdamse dierenspeciaalzaken.

  Meer informatie
 • Diergaarde Blijdorp
  • Diergaarde Blijdorp wordt een ecopark waar dieren worden opgevangen die in het wild worden bedreigd. De dieren worden niet tentoongesteld aan het publiek ter vermaak.
  • De gemeente verstrekt geen subsidies of noodsteun aan Diergaarde Blijdorp.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Evenementen met dieren
  • Rotterdam faciliteert, subsidieert of organiseert geen evenementen met dieren.
  • Evenementen waarbij dieren worden verkocht of tentoongesteld, zoals paardenmarkten en vogelshows, worden verboden zodra dit wettelijk mogelijk is. Tot die tijd voert Rotterdam een ontmoedigingsbeleid met een vergunningsplicht.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Floating Farm
  • De Floating Farm in de Merwehaven verdwijnt. Koeien en andere dieren horen niet op het water.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Gif en bestrijdingsmiddelen
  • Rotterdam ontmoedigt het gebruik van gif en bestrijdingsmiddelen door bedrijven en inwoners, omdat het gebruik ervan een zeer negatieve impact heeft op de natuur, de biodiversiteit en het welzijn van dieren. Ook het gebruik van nematoden of bacteriepreparaten wordt ontmoedigd, aangezien ook nematoden en bacteriepreparaten een negatieve impact hebben op vlinders en andere insecten.
  • De gemeente ontmoedigt de verkoop en het gebruik van gif (chemische pesticiden, herbiciden, insecticiden en fungiciden). Ze gebruikt hiervoor alle mogelijke wettelijke middelen en geeft voorlichting aan inwoners en bedrijven.
  • Rotterdam beheert het openbaar groen ecologisch en dus zonder gebruik van gif en nematoden of bacteriepreparaten. De gemeente zorgt ervoor dat uitvoerders van het groenonderhoud in bezit zijn van een certificering voor ecologisch bermbeheer (Kleurkeur). Ecologisch groenbeheer vraagt om specifieke kennis. Fouten waarbij dier en natuur het slachtoffer zijn moeten voorkomen worden.
  • De gemeente zet geen chemische middelen in om de Kralingse Plas te ontdoen van fosfaat, omdat dit het ecoysteem aantast. Gebruik van het middel phoslock wordt stopgezet.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Grootschalige festivals in parken

  Wij zijn tegen grootschalige festivals in parken. Met grootschalige festivals bedoelen wij evenementen waar duizenden bezoekers op afkomen en waar zware voertuigen en zwaar en groot materieel wordt gebruikt. Festivals van deze aard hebben ernstige nadelige gevolgen voor de ecologische en esthetische kwaliteit van parken. In onder andere Het Park, Vroesenpark, Roel Langerakpark, Zuiderpark, Spinozapark en aan de oever van de Kralingse Plas worden regelmatig grootschalige festivals gehouden, waarbij er na afloop vaak sprake is van diepe bandensporen of kale plekken in de gazons; dode takken en boomwortels als gevolg van bodemverdichting; en afval dat door bezoekers in de waterpartijen en bosschages wordt gegooid. Beschermde dieren zoals broedende vogels en vleermuizen ondervinden hinder van het lawaai dat grootschalige festivals in parken teweeg brengen. Daarnaast zijn de parken als festivallocatie voor langere tijd niet toegankelijk voor het publiek. Om deze redenen vinden wij grootschalige festivals in parken niet wenselijk.

  Meer informatie
 • Handhaving op dierenmishandeling
  • De handhaving op dierenwelzijn en de signalering van dierenmishandeling en -verwaarlozing worden verbeterd. Dat doen we onder andere door het stimuleren van een goede samenwerking tussen gemeentelijke toezichthouders, hulpverleners, dierenartsen, de dierenambulance, de politie, de omgevingsdienst en de brandweer.
  • De gemeente stelt Rotterdammers in staat meldingen door te geven waar dierenwelzijn mogelijk in het geding is, zoals via 14010 waar nu al kan worden gemeld over gebruik van de verboden prikband bij honden.
  • Toezicht, handhaving en vervolging bij dierenrechten-, natuur- en milieuzaken staat standaard op de agenda in het driehoeksoverleg tussen de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie.
  • Rotterdam is uiterst alert op signalen van mogelijke malafide puppyhandelaren of broodfokkers en komt onmiddellijk tegen dit soort praktijken in actie.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Insectenstand
  • Het aanbod aan en de diversiteit van voedsel voor wilde bijen, hommels en vlinders in het openbaar groen wordt vergroot. Tuinen, bermen, groenstroken, parken en boomspiegels worden ingezaaid met inheemse, biologische mengsels en beplant met waardevolle inheemse bloemen en heesters.
  • De gemeente ontmoedigt de verkoop en het gebruik van gif (chemische pesticiden, herbiciden, insecticiden en fungiciden). Ze gebruikt hiervoor alle mogelijke wettelijke middelen en geeft voorlichting aan inwoners en bedrijven.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Jacht
  • Rotterdam verbiedt de jacht op zijn gronden en ontmoedigt het op plaatsen waar het geen eigenaar van is. Om illegale jacht en stroperij aan te pakken worden de regels streng gehandhaafd.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Kinderboerderijen

  Het welzijn van dieren in kinderboerderijen is vaak slecht. Er wordt veel gefokt om in het voorjaar jonge dieren te hebben, waar publiek op af komt. Rotterdam stelt hoge eisen aan het welzijn van dieren op kinderboerderijen, die moeten voldoen aan het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen. Dit keurmerk bepaalt onder andere dat dieren hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen, dat er niet gefokt mag worden en dat de dieren niet naar de slacht mogen worden afgevoerd.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Lichtvervuiling
  • Kunstmatige verlichting en geluidsoverlast verstoren het bioritme van mens en dier. Daarom is Rotterdam uiterst terughoudend bij het verlichten van parken en natuurgebieden en bij het aanhouden van verlichting in gebouwen. Indien verlichting echt noodzakelijk is, kiest Rotterdam voor de meest diervriendelijke optie en het beschermen van de rust in natuurgebieden. Groen en water worden niet direct aangelicht en armaturen stralen geen licht naar boven uit.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Natuur- en milieueducatie
  • Natuur- en milieueducatie van organisaties zoals Stichting Natuurstad Rotterdam worden afgestemd op het dierenwelzijns- en biodiversiteitsbeleid van de gemeente.
  • Rotterdam geeft voorlichting over de waarde van in het wild levende dieren en over hun natuurlijke gedrag.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Natuurinclusief bouwen
  • Natuurinclusieve en ecologische bouw wordt de standaard. Dat betekent dat een gebouw aangepast wordt aan de flora en fauna uit de omgeving, langer meegaat, en voor meerdere functies geschikt is.
  • De gemeente gaat gebruik maken van een puntensysteem voor diervriendelijk en natuurinclusief bouwen, waardoor bij elke aanbesteding voor bouwwerkzaamheden concrete en meetbare eisen gesteld kunnen worden aan diervriendelijke en natuurinclusieve maatregelen.
  • We gaan alleen nog natuurinclusief bouwen en renoveren. De eisen hiervoor worden vastgelegd in bouwvergunningen en prestatieafspraken met woningcorporaties. Hierin wordt ook rekening gehouden met maatregelen ter behoeve van klimaatadaptatie. Bij nieuwe woningen of bedrijfspanden zijn groene daken en gevels de nieuwe standaard. We zorgen voor nestgelegenheid en slaap- en schuilplekken voor dieren.
  • De openbare ruimte wordt natuurinclusief en klimaatadaptief ingericht door minder oppervlaktes te verharden en meer beplanting aan te leggen. Ook maken we gebruik van logische oplossingen zoals groene daken op bushokjes en groene gevels.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Opvang van dieren
  • Rotterdam zorgt voor gedumpte dieren en werkt samen met dierenopvangcentra aan herplaatsing.
  • Rotterdam ondersteunt mensen met een krappe beurs met een tegemoetkoming bij noodzakelijke dierenartskosten, waaronder castratie en chippen. Ook steunt de gemeente initiatieven als een dierenvoedselbank en een huisdierenopvang voor mensen die tijdelijk niet voor hun huisdier kunnen zorgen door opname in een zorginstelling of gevangenis.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Opvang van zwerfdieren
  • Rotterdam zorgt voor een passend budget voor de opvang van zwerfdieren, voor het vervoer en de opvang van in het wild levende dieren die ziek of gewond zijn, en voor de uitvoering van het eigen dierenwelzijnsbeleid. Op plekken waarvan bekend is dat er vaak dieren zoals honden, katten en konijnen worden gedumpt, plaatst de gemeente borden die dit ontmoedigen en diervriendelijke oplossingen aandragen.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Proefdieren en dierproeven
  • Rotterdam geeft geen vergunningen af voor de vestiging of uitbreiding van organisaties die gebruik maken van proefdieren. Bestaande organisaties die proefdieren gebruiken worden gestimuleerd om over te schakelen naar proefdiervrije alternatieven.
  • Het Erasmus Medisch Centrum voert dierproeven uit en is een grote speler in de Life Sciences & Health (LSH), een topsector in het economisch vestigingsklimaat van de gemeente. Rotterdam maakt beleid om proefdiervrije innovatie in LSH naar de stad te halen.
  • Rotterdam geeft het goede voorbeeld door in de eigen organisatie te kiezen voor plantaardige catering en dierproefvrije producten.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Uitlaatplekken en losloopgebieden voor honden
  • Er komen binnen de bebouwde kom voldoende veilige uitlaatplekken en losloopgebieden voor honden. Bij het aanwijzen van locaties wordt rekening gehouden met natuurwaarden van het gebied. Waar honden een gevaar vormen voor het welzijn van in het wild levende dieren worden geen losloopplekken toegestaan.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Verbinden en uitbreiden leefgebieden dieren
  • De gemeente zorgt voor het verbinden en uitbreiden van leefgebieden van in het wild levende dieren. Bij drukke wegen zorgt de gemeente voor de aanleg van groenstroken, veilige oversteekplaatsen voor dieren en gaat de maximum snelheid omlaag.
  • Singels worden met elkaar verbonden, zoals al is gedaan bij Provenierssingel en Spoorsingel. Dit bevordert verbinding van ecoystemen en vergroot het leefgebied van (onder) waterdieren.
  • Rotterdam informeert en stimuleert burgers om zelf egelsnelwegen te realiseren door een gat in hun erfafscheiding te maken waardoor egels vrij in en uit de tuinen kunnen lopen.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Verkoop levende dieren op de markt
  • Op markten worden geen levende dieren verkocht.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Verkoop van bont
  • Het gemeentebestuur roept ondernemers op om geen bont, angorawol, dons of exotische leersoorten zoals huiden van pythons, krokodillen en andere reptielen meer te verkopen.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Verkoop van dieren in dierenwinkels en tuincentra
  • Rotterdam moedigt dierenwinkels en andere tuincentra aan om te stoppen met de verkoop van dieren. Klanten worden eventueel doorverwezen naar een opvangcentrum in de buurt om een dier te adopteren.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Voorlichting over huisdieren
  • Rotterdam geeft duidelijke informatie over de aanschaf, omgang, verzorging en huisvesting van huisdieren. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de gemeentelijke website, in buurthuizen en via voorlichtingsprogramma’s op scholen.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Vuurwerk

  Wij zijn tegen het afsteken van vuurwerk door burgers tijdens de jaarwisseling. Het ongecontroleerd afsteken van vuurwerk door burgers heeft alleen maar nadelen. Het leidt onder andere tot stress en angst bij huisdieren en mensen, tot verstoring van de stadsnatuur, tot extreem slechte luchtkwaliteit, tot zwerfafval, tot onveilige situaties, tot ernstig letsel en tot vandalisme. Om al deze redenen maken wij ons sterk voor een verbod op consumentenvuurwerk binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam.

  Meer informatie
 • Wethouder dierenrechten en dierenwelzijn
  • De gemeente krijgt een wethouder voor dierenrechten en dierenwelzijn, die opkomt voor de belangen van alle dieren in Rotterdam.
  • Rotterdam zorgt voor een vooruitstrevend beleid gericht op dierenrechten en dierenwelzijn dat wordt vastgelegd in een dierenwelzijnsnota waarbij jaarlijks over de voortgang wordt gerapporteerd. Dierenrechten en dierenwelzijn worden standaardonderdelen bij alle beleidsterreinen: van bouwplannen tot zorg en van financiën tot onderwijs.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws