Opkomen voor dieren­rechten


Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam zet zich in voor de planeet en al haar inwoners, om te beginnen in onze stad. Opkomen voor dierenrechten is daarbij van cruciaal belang. In Rotterdam wonen dieren bij mensen thuis, in het wild, in dierentuinen, kinderboerderijen, hertenkampen en volières, en in de veehouderij. Al deze dieren hebben intrinsieke rechten en moeten gevrijwaard zijn en blijven van: dorst, honger en onjuiste voeding; fysiek en fysiologisch ongerief; pijn, verwonding en ziektes; angst en chronische stress; en beperking van hun natuurlijk gedrag. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen, moet hard worden ingegrepen.

Met regelmaat boeken wij succes in het opkomen voor dierenrechten. Een overzicht van deze successen vind je hier.

 • Dierenspeciaalzaken

  In Rotterdam zijn er meerdere dierenspeciaalzaken en verkooppunten van dieren. Wij vinden dat dieren op termijn niet meer worden verkocht in dierenspeciaalzaken en wij zijn voor een verbod op verkoop in tuincentra en in tijdelijke verkooppunten, bijvoorbeeld dierenbeurzen. Helaas zijn wij voor een dergelijk verbod op verkoop afhankelijk van landelijke wetgeving. Als lokale fractie sporen wij het college van burgemeester en wethouders aan om bij het kabinet aandacht te vragen voor impulsaankopen van dieren. Met betrekking tot dierenspeciaalzaken willen wij daarom dat het vertonen van dieren als handelswaar in de etalage wordt uitgebreid tot aan de stoep, conform de geest van de brede maatschappelijk wens impulsaankopen tegen te gaan. De brief van het college aan het kabinet voor een uitbreiding van het etalageverbod is een eerste aanzet tot het tegengaan van impulsaankopen in Rotterdamse dierenspeciaalzaken.

  Meer informatie
 • Diergaarde Blijdorp

  Wij vinden dat Diergaarde Blijdorp in haar huidige vorm niet meer van deze tijd is. Wij willen haar omvormen tot een tijdelijke opvang voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven of daarin niet teruggezet kunnen worden.

  We juichen het van harte toe dat mensen meer te weten willen komen over (wilde) dieren. Daarnaast zijn we er voorstander van om kinderen van jongs af aan kennis te laten maken met de schoonheid en de waarde van de natuur en de dieren die daarin leven. Maar met literatuur, documentaires en prachtige 3D-films krijgt een kind een beter beeld van hoe de dieren in het wild leven in plaats van in gevangenschap.

  Dit alles betekent niet dat er geen bezoekers meer welkom zijn maar juist dat de functie van Diergaarde Blijdorp verandert en dat dierenwelzijn voorop staat.

  Door toedoen van de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die zijn genomen om die uitbraak in te dammen, is er veel gebeurd rondom Diergaarde Blijdorp. De dierentuin heeft van de gemeente Rotterdam een noodsteunlening van €10 miljoen euro ontvangen. De directie van Diergaarde Blijdorp heeft evenwel aangegeven dat ze naar pijnlijke maatregelen moeten grijpen om het hoofd boven water te houden zoals het doden (eufemistisch: 'euthanseren') van gezonde dieren om zo de kosten te drukken. Wij zijn hier fel op tegen: geld mag nooit een reden zijn om een dier te doden. Daarnaast hebben houders van dierentuinvergunningen geld vanuit het Rijk toegezegd gekregen om te besteden aan het op peil houden van dierenwelzijn tijdens de coronacrisis. Dit is dus een aanvullend argument om als gemeenteraad van Rotterdam nooit te zwichten voor het argument dat dieren uit noodzaak moeten worden gedood.

  Op 15 oktober 2020 is de noodsteunlening aan Diergaarde Blijdorp besproken in de gemeenteraad van Rotterdam (klik hier voor de agenda en de liveregistratie; het gaat om agendapunt 15). Wij hebben hier diverse moties ingebracht, die helaas alle zijn verworpen. Zo hadden we met een motie opgeroepen om geen dieren te doden onder het mom van bezuiniging tijdens 'corona'. Een andere motie ging over het algeheel stopzetten van het doden van gezonde dieren.

  Wij zullen alles in het werk stellen om het welzijn van dieren in Diergaarde Blijdorp tijdens de coronacrisis te waarborgen.

  Klik hier voor het landelijke standpunt van de Partij voor de Dieren over dierentuinen.

  Meer informatie
 • Floating Farm

  In de Merwehaven ligt een drijvende boerderij ('Floating Farm') met koeien. Wij hebben ons sinds jaar en dag verzet tegen het absurde idee om koeien op water te houden en blijven dat ook doen. Diverse vragen en moties hebben wij hiertoe ingediend.

  Behalve een drijvende boerderij voor koeien bestond er ook het absurde plan voor een 'Floating Farm Poultry', een drijvende boerderij voor liefst zevenduizend (7000!) kippen. Met een motie hebben wij hiervoor een stokje gestoken.

  Meer informatie
 • Grootschalige festivals in parken

  Wij zijn tegen grootschalige festivals in parken. Met grootschalige festivals bedoelen wij evenementen waar duizenden bezoekers op afkomen en waar zware voertuigen en zwaar en groot materieel wordt gebruikt. Festivals van deze aard hebben ernstige nadelige gevolgen voor de ecologische en esthetische kwaliteit van parken. In onder andere Het Park, Vroesenpark, Roel Langerakpark, Zuiderpark, Spinozapark en aan de oever van de Kralingse Plas worden regelmatig grootschalige festivals gehouden, waarbij er na afloop vaak sprake is van diepe bandensporen of kale plekken in de gazons; dode takken en boomwortels als gevolg van bodemverdichting; en afval dat door bezoekers in de waterpartijen en bosschages wordt gegooid. Beschermde dieren zoals broedende vogels en vleermuizen ondervinden hinder van het lawaai dat grootschalige festivals in parken teweeg brengen. Daarnaast zijn de parken als festivallocatie voor langere tijd niet toegankelijk voor het publiek. Om deze redenen vinden wij grootschalige festivals in parken niet wenselijk.

  Meer informatie
 • Natuurinclusief bouwen

  Wij willen dat de bebouwde omgeving zoveel mogelijk rekening houdt met de stadsnatuur. Met onze motie 'Kaders voor natuurinclusief bouwen' hebben wij ervoor gezorgd dat nieuwbouwprojecten in Rotterdam een nieuw leefgebied vormen voor diersoorten, bijvoorbeeld door nest- en broedgelegenheden in de dakkapel of spouwmuren mogelijk te maken. De gemeente kan in overeenkomsten met ontwikkelaars, in inrichtingsplannen of in welstandsparagrafen vastleggen op welke manieren de stadsnatuur een plekje krijgt in nieuwbouwprojecten. Wij streven naar periodieke herziening van natuurinclusief bouwen om op dit gebied de meest vooruitstrevende gemeente van Nederland te worden.

  Meer informatie
 • Vuurwerk

  Wij zijn tegen het afsteken van vuurwerk door burgers tijdens de jaarwisseling. Het ongecontroleerd afsteken van vuurwerk door burgers heeft alleen maar nadelen. Het leidt onder andere tot stress en angst bij huisdieren en mensen, tot verstoring van de stadsnatuur, tot extreem slechte luchtkwaliteit, tot zwerfafval, tot onveilige situaties, tot ernstig letsel en tot vandalisme. Om al deze redenen maken wij ons sterk voor een verbod op consumentenvuurwerk binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws