Raads­vragen: Hinder door houtrook


Geacht college,

Een inwoner van Zevenkamp in gebied Prins-Alexander met astmatische bronchitis ondervindt hinder van de pelletkachel van de buren. De kachel is weliswaar inpandig, maar het rookkanaal buiten zorgt lokaal voor ernstige luchtverontreiniging. Rook van het rookkanaal dringt de slaapkamer van de inwoner binnen met ernstige aantasting van de gezondheid en het woongenot tot gevolg. Enige foto's van de situatie ter plaatse zijn bijgevoegd. Hieruit blijkt dat het rookkanaal uitmondt ter hoogte van de ramen op de eerste verdieping. Inmiddels heeft de inwoner bij de gemeente Rotterdam een melding gemaakt van de hinder en verzoekt haar tot het komen van een oplossing voor het ontstane ongemak.

1. Hebt u recent een melding ontvangen over hinder door houtrook van een inwoner uit Zevenkamp, als het gevolg van een rookkanaal bij de buren? Indien ja, wat is de strekking van de melding?

2. Voorziet u een oplossing voor de hinder door houtrook die thans wordt ervaren door de inwoner? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke oplossing voorziet u?

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam vindt dit een erg vervelende situatie. In de eerste plaats maken wij ons zorgen over de gezondheid van Rotterdammers als zij houtrook moeten inademen. Over deze problematiek ten aanzien van de luchtkwaliteit hebben wij reeds in 2015 samen met een collega-fractie schriftelijke vragen1 ingediend bij het college. Zo is de fijnstofuitstoot bij de verbranding van hout schrikbarend hoog. Inademing van fijnstof kan tot ernstige gezondheidsproblemen leiden. Maar behalve de volksgezondheid maken wij ons ook zorgen over woonoverlast. Wat ons betreft moet het thuis goed toeven zijn, zonder dat je hinder ondervindt van de buren.

3. Komt het vaak voor dat Rotterdammers een melding doen over hinder door houtrook door toedoen van de buren? Indien ja, hoeveel meldingen ontvangt de gemeente gemiddeld per jaar? Indien ja, hoe worden meldingen over houtrook doorgaans afgehandeld? Indien nee, trekt u conclusies uit het aantal ontvangen meldingen?

Wij willen graag meer weten over hinder door houtrook en dan met name hoe de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam helderheid kan verschaffen over het toestaan van rookkanalen aan de buitenwand van bouwwerken. Ongetwijfeld kunnen hieruit relevante lessen worden gedestilleerd voor situaties elders in de stad of voor toekomstige situaties, teneinde hinder door houtrook te voorkomen. Wellicht biedt het Bouwbesluit 20122 van het Rijk enig soelaas op dit vlak. Dit besluit is een verzameling aan voorschriften waaraan bouwwerken moeten voldoen. Vooral hoofdstuk 3 over bouwschriften uit het oogpunt van gezondheid is in dit verband interessant. Wij willen het college voorts specifiek wijzen op het volgende voorschrift:

Artikel 7.22. Restrisico gebruik bouwwerken, open erven en terreinen

Onverminderd het bij of krachtens dit besluit of de Wet milieubeheer bepaalde is het verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:

a. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid;”

4. Welke regels gelden voor het plaatsen van een rookkanaal, kachelpijp of schoorsteen op of langs een bouwwerk, met name ten aanzien van de monding van een dergelijke uitlaat in de nabijheid van andere bouwwerken? En waar kunnen wij deze regels teruglezen?

5. Mogen woningeigenaren vergunningsvrij een rookkanaal plaatsen langs de buitenwand van hun woning? Indien ja, aan welke voorschriften van het Bouwbesluit 2012 moeten zij zich houden? Indien ja, op welke wijze toetst u de plaatsing van het rookkanaal aan het voornoemde voorschrift in artikel 7.22 onder a? Indien nee, hoe handhaaft u op illegaal of onjuist aangebrachte rookkanalen?

6. Klopt het dat voorschriften in het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van de monding van een rookkanaal in vrijwel alle gevallen gelden voor de eigen woning, bijvoorbeeld technische bouwschriften uit het oogpunt van gezondheid of brandgevaar? Indien ja, hoe wordt overlast voor derden voorkomen?

7. Ziet de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente toe op een juiste naleving van het Bouwbesluit 2012? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe doet zij dat?

8. Neemt de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente meldingen in ontvangst over illegale bouw, waaronder illegale aanpassingen aan bestaande bouwwerken? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat gebeurt er met dergelijke meldingen?

De gemeente Utrecht wil haar inwoners beter kunnen beschermen tegen houtrook. Daarvoor wil zij meer bevoegdheden krijgen hinder door houtrook voor derden aan banden te leggen. Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit de gemeente Utrecht bij het Rijk om die reden voor mogelijkheden regels op te nemen over hinder door houtrook in haar algemene plaatselijke verordening (APV). Wij hebben ook die wens, namelijk dat gemeenten regels mogen stellen voor het beperken van hinder door houtrook.

9. Deelt u onze wens dat gemeenten regels mogen stellen voor het beperken van hinder door houtrook?

10. Bent u bereid kennis te nemen van de inspanningen van uw collega's van de gemeente Utrecht voor het scheppen van de mogelijkheid tot het opnemen van regels over hinder door houtrook in de APV? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid ook een dergelijke inspanning te leveren?

1 https://rotterdam.notubiz.nl/document/4098661/5/15bb10094

2 https://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2018-11-03