Raads­vragen: Hinder door houtrook


Indiendatum: feb. 2019

Geacht college,

Een inwoner van Zevenkamp in gebied Prins-Alexander met astmatische bronchitis ondervindt hinder van de pelletkachel van de buren. De kachel is weliswaar inpandig, maar het rookkanaal buiten zorgt lokaal voor ernstige luchtverontreiniging. Rook van het rookkanaal dringt de slaapkamer van de inwoner binnen met ernstige aantasting van de gezondheid en het woongenot tot gevolg. Enige foto's van de situatie ter plaatse zijn bijgevoegd. Hieruit blijkt dat het rookkanaal uitmondt ter hoogte van de ramen op de eerste verdieping. Inmiddels heeft de inwoner bij de gemeente Rotterdam een melding gemaakt van de hinder en verzoekt haar tot het komen van een oplossing voor het ontstane ongemak.

1. Hebt u recent een melding ontvangen over hinder door houtrook van een inwoner uit Zevenkamp, als het gevolg van een rookkanaal bij de buren? Indien ja, wat is de strekking van de melding?

2. Voorziet u een oplossing voor de hinder door houtrook die thans wordt ervaren door de inwoner? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke oplossing voorziet u?

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam vindt dit een erg vervelende situatie. In de eerste plaats maken wij ons zorgen over de gezondheid van Rotterdammers als zij houtrook moeten inademen. Over deze problematiek ten aanzien van de luchtkwaliteit hebben wij reeds in 2015 samen met een collega-fractie schriftelijke vragen1 ingediend bij het college. Zo is de fijnstofuitstoot bij de verbranding van hout schrikbarend hoog. Inademing van fijnstof kan tot ernstige gezondheidsproblemen leiden. Maar behalve de volksgezondheid maken wij ons ook zorgen over woonoverlast. Wat ons betreft moet het thuis goed toeven zijn, zonder dat je hinder ondervindt van de buren.

3. Komt het vaak voor dat Rotterdammers een melding doen over hinder door houtrook door toedoen van de buren? Indien ja, hoeveel meldingen ontvangt de gemeente gemiddeld per jaar? Indien ja, hoe worden meldingen over houtrook doorgaans afgehandeld? Indien nee, trekt u conclusies uit het aantal ontvangen meldingen?

Wij willen graag meer weten over hinder door houtrook en dan met name hoe de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam helderheid kan verschaffen over het toestaan van rookkanalen aan de buitenwand van bouwwerken. Ongetwijfeld kunnen hieruit relevante lessen worden gedestilleerd voor situaties elders in de stad of voor toekomstige situaties, teneinde hinder door houtrook te voorkomen. Wellicht biedt het Bouwbesluit 20122 van het Rijk enig soelaas op dit vlak. Dit besluit is een verzameling aan voorschriften waaraan bouwwerken moeten voldoen. Vooral hoofdstuk 3 over bouwschriften uit het oogpunt van gezondheid is in dit verband interessant. Wij willen het college voorts specifiek wijzen op het volgende voorschrift:

Artikel 7.22. Restrisico gebruik bouwwerken, open erven en terreinen

Onverminderd het bij of krachtens dit besluit of de Wet milieubeheer bepaalde is het verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:

a. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid;”

4. Welke regels gelden voor het plaatsen van een rookkanaal, kachelpijp of schoorsteen op of langs een bouwwerk, met name ten aanzien van de monding van een dergelijke uitlaat in de nabijheid van andere bouwwerken? En waar kunnen wij deze regels teruglezen?

5. Mogen woningeigenaren vergunningsvrij een rookkanaal plaatsen langs de buitenwand van hun woning? Indien ja, aan welke voorschriften van het Bouwbesluit 2012 moeten zij zich houden? Indien ja, op welke wijze toetst u de plaatsing van het rookkanaal aan het voornoemde voorschrift in artikel 7.22 onder a? Indien nee, hoe handhaaft u op illegaal of onjuist aangebrachte rookkanalen?

6. Klopt het dat voorschriften in het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van de monding van een rookkanaal in vrijwel alle gevallen gelden voor de eigen woning, bijvoorbeeld technische bouwschriften uit het oogpunt van gezondheid of brandgevaar? Indien ja, hoe wordt overlast voor derden voorkomen?

7. Ziet de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente toe op een juiste naleving van het Bouwbesluit 2012? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe doet zij dat?

8. Neemt de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente meldingen in ontvangst over illegale bouw, waaronder illegale aanpassingen aan bestaande bouwwerken? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat gebeurt er met dergelijke meldingen?

De gemeente Utrecht wil haar inwoners beter kunnen beschermen tegen houtrook. Daarvoor wil zij meer bevoegdheden krijgen hinder door houtrook voor derden aan banden te leggen. Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit de gemeente Utrecht bij het Rijk om die reden voor mogelijkheden regels op te nemen over hinder door houtrook in haar algemene plaatselijke verordening (APV). Wij hebben ook die wens, namelijk dat gemeenten regels mogen stellen voor het beperken van hinder door houtrook.

9. Deelt u onze wens dat gemeenten regels mogen stellen voor het beperken van hinder door houtrook?

10. Bent u bereid kennis te nemen van de inspanningen van uw collega's van de gemeente Utrecht voor het scheppen van de mogelijkheid tot het opnemen van regels over hinder door houtrook in de APV? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid ook een dergelijke inspanning te leveren?

1 https://rotterdam.notubiz.nl/document/4098661/5/15bb10094

2 https://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2018-11-03

Indiendatum: feb. 2019
Antwoorddatum: 12 mrt. 2019

1. Hebt u recent een melding ontvangen over hinder door houtrook van een inwoner uit Zevenkamp, als het gevolg van een rookkanaal bij de buren? Indien ja, wat is de strekking van de melding?

"Ja. Wij hebben de betreffende melding op 23 januari 2019 ontvangen. Strekking van de melding is geur- en rookhinder door de pellet-kachel van de buren."

2. Voorziet u een oplossing voor de hinder door houtrook die thans wordt ervaren door de inwoner? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke oplossing voorziet u?

"Ja. Wij denken dat hinder van rookgassen in dit geval eenvoudig kan worden opgelost door het rookkanaal met enkele meters te verlengen tot boven de dakgoot. Een adviseur van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht zal hierover in gesprek gaan met de eigenaar."

3. Komt het vaak voor dat Rotterdammers een melding doen over hinder door houtrook door toedoen van de buren? Indien ja, hoeveel meldingen ontvangt de gemeente gemiddeld per jaar? Indien ja, hoe worden meldingen over houtrook doorgaans afgehandeld? Indien nee, trekt u conclusies uit het aantal ontvangen meldingen?

"Nee. Wij ontvangen gemiddeld 25 meldingen van rookoverlast per jaar (periode 2015-2018). In 2018 hebben wij 29 meldingen over rookoverlast ontvangen. Het betreft niet alleen overlast door houtrook van kachels in de wintermaanden, maar ook door BBQ, tuinhaarden en vuurkorven in de zomerperiode. Het aantal meldingen bij de gemeente van rookoverlast door (pellet)kachels is beperkt. Meldingen pakken we altijd op. We zetten dan in op het stimuleren van goed stookgedrag, het voorkomen van overlast, overleg tussen buren onderling en de mogelijkheid van buurtbemiddeling."

4. Welke regels gelden voor het plaatsen van een rookkanaal, kachelpijp of schoorsteen op of langs een bouwwerk, met name ten aanzien van de monding van een dergelijke uitlaat in de nabijheid van andere bouwwerken? En waar kunnen wij deze regels teruglezen?

"Het Bouwbesluit 2012 kent geen (lengte-)eisen voor rechtopstaande rookgas-afvoeren Bij het positioneren van de rookgasafvoer dient wel rekening gehouden te worden met het privaatrechtelijke burenrecht in het Burgerlijk Wetboek (boek 5, artikel 37)."

5. Mogen woningeigenaren vergunningsvrij een rookkanaal plaatsen langs de buitenwand van hun woning? Indien ja, aan welke voorschriften van het Bouwbesluit 2012 moeten zij zich houden? Indien ja, op welke wijze toetst u de plaatsing van het rookkanaal aan het voornoemde voorschrift in artikel 7.22 onder a? Indien nee, hoe handhaaft u op illegaal of onjuist aangebrachte rookkanalen?

"Ja. Voor het aanbrengen van een rookkanaal of plaatsing in de tuin is geen vergunning noodzakelijk. Dit laat onverlet dat wanneer rookgassen leiden tot hinder, er mogelijk wel sprake kan zijn van overtreding van artikel 7.22 uit het Bouwbesluit. Wij hebben de taak om in geval van een indicatie van overtreding van dit artikel handelend op te treden. Dat handelend optreden bestaat in eerste instantie uit het verifiëren van de melding en indien een overtreding kan worden vastgesteld, het (laten) treffen van maatregelen die een nieuwe overtreding voorkomen."

6. Klopt het dat voorschriften in het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van de monding van een rookkanaal in vrijwel alle gevallen gelden voor de eigen woning, bijvoorbeeld technische bouwschriften uit het oogpunt van gezondheid of brandgevaar? Indien ja, hoe wordt overlast voor derden voorkomen?

"Ja. Deze voorschriften zijn niet gericht op overlast voor omwonenden, maar op de verschillende veiligheidsaspecten ter bescherming van de bewoner/gebruiker van de woning. Door bij meldingen van overlast de nadruk te leggen op goed stookgedrag en het voorkomen van overlast (zie hierboven ook bij ons antwoord op vraag 3), proberen wij bij te dragen aan vermindering van overlast."

7. Ziet de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente toe op een juiste naleving van het Bouwbesluit 2012? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe doet zij dat?

"Ja. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT) heeft - naast vergunningverlening - onder meer tot taak het wettelijk toezicht houden op de staat en het gebruik van alle gebouwen in de stad, als bijdrage aan een aantrekkelijk Rotterdam (het einddoel). Zo helpen medewerkers van BWT (middels advisering en begeleiding) de eigenaren en gebruikers van goede wil om hun woningen en terreinen goed te onderhouden en te gebruiken. Om te bereiken dat niet-welwillende eigenaren en gebruikers zich aan de regels houden, wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een blijvende oplossing via de ‘minst bezwaarlijke weg' De minst bezwaarlijke weg betekent dat in goed overleg met alle betrokkenen wordt gezocht naar een oplossing die het belang van de bewoner zo min mogelijk schaadt. Dit vraagt om een goede belangenafweging. Daarbij proberen we juridische procedures zoveel mogelijk te vermijden. Juist door de bewoners te overtuigen van nut en noodzaak van verbeteringen, is de structurele verbetering te realiseren. Een toekomstbestendige en duurzame verbetering zien wij als een win-win situatie voor zowel bewoners als de gemeente.

Daarnaast houden de bewoners ook hun eigen verantwoordelijkheid. De ervaring heeft geleerd dat met een aanpak of ingreep die maar even resultaat heeft, het doel niet wordt gerealiseerd."

8. Neemt de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente meldingen in ontvangst over illegale bouw, waaronder illegale aanpassingen aan bestaande bouwwerken? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat gebeurt er met dergelijke meldingen?

"Ja. Dergelijke meldingen worden te allen, tijde in ontvangst genomen, onderzocht en beoordeeld. Als het opportuun is. wordt er direct gehandeld, bijvoorbeeld door middel van het opleggen van een bouwstop."

9. Deelt u onze wens dat gemeenten regels mogen stellen voor het beperken van hinder door houtrook?

"Ja. Wij hebben op dit moment geen bevoegdheden om het gebruik van kachels en vuurkorven door particulieren te verbieden, waardoor mogelijke overlast voor derden onvoldoende kan worden voorkomen."

10. Bent u bereid kennis te nemen van de inspanningen van uw collega's van de gemeente Utrecht voor het scheppen van de mogelijkheid tot het opnemen van regels over hinder door houtrook in de APV? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid ook een dergelijke inspanning te leveren?

"Ja. Om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout en andere vaste brandstoffen door particulieren te voorkomen, is het wenselijk regels over hinder door houtrook op te kunnen nemen in de APV. We zullen deze wens bij het Rijk inbrengen in het kader van de gesprekken over het Schone Lucht Akkoord."

Interessant voor jou

Raadsvragen: Recht tot demonstreren tegen bont

Lees verder

Raadsvragen: Renovatie Wereldmuseum uit eigen middelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer