Motie: Betaalbare middenhuur


20 oktober 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 20 oktober 2022, ter bespreking van het woonbeleid in Rotterdam en het voorstel tot vaststelling van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Thuis in cijfers’,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam een ‘Actieplan middenhuur’ heeft met als doel woningen in het middensegment te realiseren in nieuwbouwprojecten waarvoor een grondexploitatie wordt opgesteld;
  • De huurcontracten van deze woningen volgens dit actieplan jaarlijks mogen worden gecorrigeerd voor inflatie op basis van de consumentenprijsindex (CPI) plus 1,25 procent;

overwegende dat

  • De torenhoge inflatie van dit moment inhoudt dat de prijzen voor middenhuur (dit jaar gemaximeerd tot €1.075) volgend jaar navenant zullen stijgen;
  • Verhoging van inkomsten voor werknemers en kleine ondernemers – de doelgroep van middenhuur – fors achterblijft bij deze huurprijsindexatie, hetgeen tot betalingsproblemen bij de huurders leidt;
  • Het Actieplan middenhuur met de bepaling over inflatiecorrectie niet kan doen wat zij beoogt, namelijk het borgen van middenhuur in nieuwbouwplannen er juist voor is bedoeld betaalbaarheid te garanderen voor een groep Rotterdammers;

voorts overwegende dat

  • Het Rijk met de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten genoeg instrumentarium heeft om richting te geven aan jaarlijkse indexatie van vrijesectorwoningen;
  • De door het Rijk voorgestelde indexatie prima kan dienen in het Actieplan middenhuur voor indexatie van aanvangshuur in het middensegment,

verzoekt het college

  • Een raadsvoorstel voor te bereiden voor aanpassing van het Actieplan middenhuur waarbij, voor nieuw te sluiten overeenkomsten met ontwikkelaars en beleggers, de mogelijkheid tot jaarlijkse huurverhoging op basis van de consumentenprijsindex plus 1,25% wordt vervangen door indexatie op basis van maximale huurverhoging zoals vastgesteld door het Rijk;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Hengelen voor asielzoekers een warm welkom

Lees verder

Motie: De nacht staat op

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer