Motie: Actieplan tegen stroperij in de Rotte­meren


8 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 10 november 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2023,

constaterende dat

  • Staatsbosbeheer, de terreinbeheerder van recreatiegebied Rottemeren, die namens Recreatieschap Rottemeren het gebied beheert, tijdens een werkbezoek van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte medio oktober jongstleden heeft aangegeven dat stroperij in het gebied “heel vaak” voorkomt;
  • Het college in een brief aan de Raad (21bb016896) van eind 2020 meldt dat stroperij “een hardnekkig probleem is in Rotterdam”;

voorts constaterende dat

  • De terreinbeheerder als wettelijke taak het in stand houden en ontwikkelen van natuurwaarden heeft op gronden die zij in beheer heeft gekregen;
  • De huidige handhavingscapaciteit van de terreinbeheerder uit 3fte bestaat en tot 23.00 ’s avonds wordt ingezet;

overwegende dat

  • Stroperij illegaal is, dierenleed veroorzaakt en botst met de instandhouding van natuurwaarden;
  • Handhaving in het recreatiegebied door meerdere instanties wordt opgepakt, zoals de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren van deelnemende gemeenten;

verzoekt het college

  • In het dagelijks bestuur van Recreatieschap Rotterdam te pleiten voor gecoördineerde actie op handhaving van stroperij in het gebied;
  • De resultaten van handhaving op stroperij te delen met de Raad en te bezien of intensivering van inzet nodig is;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Amendement: Het Schieblock blijft in originele staat

Lees verder

Motie: Burgerwetenschap voor meer kennis over biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer