Samen, eerlijk en open


Demo­cratie, bestuur en privacy

De Partij voor de Dieren wil dat we in Rotterdam werken aan een groene en gezonde gemeente, waarbij zoveel mogelijk wordt samengewerkt met inwoners en organisaties bij de voorbereiding van gemeentelijke besluiten. Privacy is een groot goed en Rotterdam zet zich actief in voor de bescherming daarvan. De gemeente geeft het goede voorbeeld als het gaat om openheid, duidelijkheid en vertrouwen in inwoners.

 • AOW- en Jeugdtegoed
  • Het AOW- en jeugdtegoed maken we mogelijk voor huishoudens tot een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum.
  • De gemeente spant zich in meer aanbieders van diergeneeskundige zorg en dierbenodigdheden aan te laten sluiten op het AOW- en Jeugdtegoed.
  • Het AOW- en Jeugdtegoed van de gemeente voor doelgroepen met een smalle beurs mag worden gebruikt voor de aanschaf van maatregelen voor betere woningisolatie.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Armoedebestrijding

  Wij vinden het onverteerbaar dat er armoede heerst binnen de Rotterdamse samenleving en dat één op de vier Rotterdamse kinderen opgroeit in armoede. Daarom willen wij een integrale Rotterdamse aanpak armoedebestrijding. Concrete maatregelen in die aanpak zijn het ontzien van Rotterdammers rondkomend op een sociaal minimum in het voldoen van lokale heffingen, het starten van een lobby richting de landelijke politiek om mensen rondkomend op een sociaal minimum te helpen en het stimuleren van regelingen (zoals de Rotterdampas), gemeentelijke voorzieningen (zoals de kringloopwinkels van Piekfijn) en particuliere instellingen (zoals de Voedselbank) om Rotterdammers rondkomend op een sociaal minimum ondersteuning te bieden. Scholen spelen een belangrijke rol in het aanbieden van een schoolontbijt en sportlessen aan leerlingen waar hiervoor thuis geen geld is.

  Meer informatie
 • Bewonersparticipatie en wijkraden
  • De stem van omwonenden en de belangen van natuur, dieren, biodiversiteit en het klimaat worden stevig verankerd in de participatieprocessen bij nieuwe ontwikkelingen.
  • We oormerken budget van de wijkraden voor bewonersinitiatieven die gaan over biodiversiteit, klimaat en vergroening van de buitenruimte.
  • Iedere wijk heeft een eigen karakter en specifieke uitdagingen. Daarom maakt de gemeente in samenwerking met inwoners, wijkraden en relevante partners per wijk een concreet transitieplan. Hierin staan plannen voor energiebesparing en de opwekking en opslag van duurzame energie en warmte. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe de biodiversiteit van de buurt versterkt kan worden.
  • We gaan via voorlichting en subsidies inwoners verder motiveren om hun tuinen te vergroenen. Denk hierbij aan het aanleggen van groene gevels, geveltuintjes en groene daken. Voor het opvangen van regenwater op eigen terrein ontvangen bewoners korting op de rioolheffing.
  • De gemeente organiseert een ludieke competitie over de mooiste en meest biodiverse (binnen)tuinen, teneinde vergroening van private buitenruimte te bevorderen.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Burgerberaad voor het klimaat
  • De transitie naar een klimaatneutraal Rotterdam in 2030 geven we samen vorm. De gemeente stelt een, geloot en representatief voor inwoners van de gemeente, burgerberaad in waarbij inwoners, met ondersteuning van experts en creatievelingen, het gemeentebestuur adviseren over het klimaatbeleid. Deelnemers worden hiervoor zeer billijk betaald.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Huisvesting kwetsbare doelgroepen
  • De gemeente heeft speciale aandacht voor betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen zoals zorgbehoevenden, alleenstaande ouders, jongeren en ouderen.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Lokale lasten (afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting)
  • Het principe “de vervuiler betaalt” wordt grondslag voor gemeentelijke heffingen, onder andere bij de afvalstoffenheffing. Inwoners die minder afval aanbieden hebben lagere kosten. Het laten ophalen of wegbrengen van grofvuil wordt gratis tot een bepaalde hoeveelheid. Ook komt er een groene heffingskorting op de onroerendezaakbelasting, zodat het financieel aantrekkelijker wordt om een huis of bedrijfspand te verduurzamen.
  • In Rotterdam krijgen we een pasjessysteem voor de containers van het restafval, zodat afvalaanbod per huishouden geregistreerd kan worden. Dit vormt de opmaat naar een gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing.
  • Gemeentelijke belastingen worden eerder kwijtgescholden, onder andere om de armoedeval te voorkomen. Volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing keert terug voor huishoudens op bijstandsniveau. Kwijtschelding wordt heroverwogen bij de introductie van een gedifferentieerd tarief voor afvalstoffenheffing. De normbedragen voor vermogen die gelden voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen worden gelijk gesteld aan die voor de Participatiewet. Dit maakt het voor mensen met een laag inkomen lonend om een gezonde financiële buffer aan te houden.
  • We gaan via voorlichting en subsidies inwoners verder motiveren om hun tuinen te vergroenen. Denk hierbij aan het aanleggen van groene gevels, geveltuintjes en groene daken. Voor het opvangen van regenwater op eigen terrein ontvangen bewoners korting op de rioolheffing.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Nachtvluchten

  Wij zijn tegen nachtvluchten van en naar luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) aan de Noordrand van Rotterdam. Nachtvluchten leiden tot ernstige overlast voor omwonenden, in de vorm van geluidhinder. Wat ons betreft is er tussen 23.00 en 07.00 geen enkel vliegverkeer toegestaan, met uitzondering van maatschappelijk helikopterverkeer in het geval van calamiteiten en vliegtuigen die een noodlanding moeten maken.

  Meer informatie
 • Racisme en discriminatie

  Wij bestrijden racisme en discriminatie op alle fronten. De gemeente Rotterdam doet geen zaken met organisaties die zich aan racisme en discriminatie schuldig maken, zoals malafide uitzendbureaus of verhuurbedrijven. Want wij streven juist naar gelijkheid en gelijkwaardigheid in Rotterdam. Zo willen wij dat de gemeente investeert in de emancipatie van minderheden op scholen, sportverenigingen, zorginstellingen en in religieuze kringen. Verder gaat de gemeente experimenteren met anoniem solliciteren, zorgt zij voor diversiteit in het ambtenarenapparaat en geeft zij invulling aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Statushouders worden actief geholpen in hun integratie, waarbij taallessen centraal staan. Voor uitgeprocedeerden is er een voorziening die de gemeente financieel ondersteunt.

  Meer informatie
 • Recht op huisvesting
  • De gemeente toetst het eigen woonbeleid aan het grondwettelijke recht op huisvesting.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Rotterdamwet
  • De gemeente stopt met het toepassen van de Rotterdamwet.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Sociaal statuut
  • Er komt een sociaal statuut waarin de gemeente met woningcorporaties en huurdersverenigingen bindende afspraken maakt over rechten van bewoners bij ingrijpende ontwikkelingen waarbij herhuisvesting aan de orde is.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Vuurwerk

  Wij zijn tegen het afsteken van vuurwerk door burgers tijdens de jaarwisseling. Het ongecontroleerd afsteken van vuurwerk door burgers heeft alleen maar nadelen. Het leidt onder andere tot stress en angst bij huisdieren en mensen, tot verstoring van de stadsnatuur, tot extreem slechte luchtkwaliteit, tot zwerfafval, tot onveilige situaties, tot ernstig letsel en tot vandalisme. Om al deze redenen maken wij ons sterk voor een verbod op consumentenvuurwerk binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam.

  Meer informatie
 • Wifitracking

  Wij zijn tegen wifitracking. In Rotterdam worden bezoekers in sommige gebieden van de stad gevolgd als ze hun mobiele telefoon op zak hebben. Die telefoons zenden namelijk een signaal uit dat kan worden opgepikt. Maar omdat elke telefoon een uniek signaal uitzendt, is er sprake van persoonsgegevens. En die moeten worden beschermd. De privacywetgeving in Nederland en in de Europese Unie is hier zeer duidelijk over.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws