Veiligheid, privacy en burger­rechten


Een overheid die luistert naar de wensen van de burger

Bij het bieden van veiligheid is er een groot verschil tussen een grote broer die over je waakt en een big brother die je bespiedt. De Partij voor de Dieren staat voor een samenleving waarin burgers zich vrij kunnen voelen en waarin rechten op privacy en zelfontplooiing worden gerespecteerd. Een integere overheid betrekt haar burgers en biedt ze perspectief.

 • Armoedebestrijding

  Wij vinden het onverteerbaar dat er armoede heerst binnen de Rotterdamse samenleving en dat één op de vier Rotterdamse kinderen opgroeit in armoede. Daarom willen wij een integrale Rotterdamse aanpak armoedebestrijding. Concrete maatregelen in die aanpak zijn het ontzien van Rotterdammers rondkomend op een sociaal minimum in het voldoen van lokale heffingen, het starten van een lobby richting de landelijke politiek om mensen rondkomend op een sociaal minimum te helpen en het stimuleren van regelingen (zoals de Rotterdampas), gemeentelijke voorzieningen (zoals de kringloopwinkels van Piekfijn) en particuliere instellingen (zoals de Voedselbank) om Rotterdammers rondkomend op een sociaal minimum ondersteuning te bieden. Scholen spelen een belangrijke rol in het aanbieden van een schoolontbijt en sportlessen aan leerlingen waar hiervoor thuis geen geld is.

  Meer informatie
 • Nachtvluchten

  Wij zijn tegen nachtvluchten van en naar luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) aan de Noordrand van Rotterdam. Nachtvluchten leiden tot ernstige overlast voor omwonenden, in de vorm van geluidhinder. Wat ons betreft is er tussen 23.00 en 07.00 geen enkel vliegverkeer toegestaan, met uitzondering van maatschappelijk helikopterverkeer in het geval van calamiteiten en vliegtuigen die een noodlanding moeten maken.

  Meer informatie
 • Racisme en discriminatie

  Wij bestrijden racisme en discriminatie op alle fronten. De gemeente Rotterdam doet geen zaken met organisaties die zich aan racisme en discriminatie schuldig maken, zoals malafide uitzendbureaus of verhuurbedrijven. Want wij streven juist naar gelijkheid en gelijkwaardigheid in Rotterdam. Zo willen wij dat de gemeente investeert in de emancipatie van minderheden op scholen, sportverenigingen, zorginstellingen en in religieuze kringen. Verder gaat de gemeente experimenteren met anoniem solliciteren, zorgt zij voor diversiteit in het ambtenarenapparaat en geeft zij invulling aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Statushouders worden actief geholpen in hun integratie, waarbij taallessen centraal staan. Voor uitgeprocedeerden is er een voorziening die de gemeente financieel ondersteunt.

  Meer informatie
 • Rotterdamwet

  Wij vinden dat de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, in de volksmond Rotterdamwet, niet meer moet worden toegepast in Rotterdam. De wet leidt ertoe dat Rotterdammers met een laag inkomen of met een geschiedenis van overlastgevend gedrag zich niet overal meer kunnen vestigen binnen de gemeente Rotterdam. Dit leidt tot sociale uitsluiting en stigmatisering van grote groepen huidige en toekomstige Rotterdammers. Behalve dit principiële argument blijkt uit onderzoek ook dat de Rotterdamwet simpelweg niet werkt om haar voornaamste doel te verwezenlijken, namelijk het vergroten van de leefbaarheid van achtergestelde wijken. De Rotterdamwet heeft ofwel beperkte effectiviteit ofwel haar effect wordt teniet gedaan door landelijke bezuinigingen in het sociale domein.

  Meer informatie
 • Vuurwerk

  Wij zijn tegen het afsteken van vuurwerk door burgers tijdens de jaarwisseling. Het ongecontroleerd afsteken van vuurwerk door burgers heeft alleen maar nadelen. Het leidt onder andere tot stress en angst bij huisdieren en mensen, tot verstoring van de stadsnatuur, tot extreem slechte luchtkwaliteit, tot zwerfafval, tot onveilige situaties, tot ernstig letsel en tot vandalisme. Om al deze redenen maken wij ons sterk voor een verbod op consumentenvuurwerk binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam.

  Meer informatie
 • Wifitracking

  Wij zijn tegen wifitracking. In Rotterdam worden bezoekers in sommige gebieden van de stad gevolgd als ze hun mobiele telefoon op zak hebben. Die telefoons zenden namelijk een signaal uit dat kan worden opgepikt. Maar omdat elke telefoon een uniek signaal uitzendt, is er sprake van persoonsgegevens. En die moeten worden beschermd. De privacywetgeving in Nederland en in de Europese Unie is hier zeer duidelijk over.

  Meer informatie

Veiligheid, privacy en burgerrechten

Wat we hebben bereikt

 • PvdD uitgeroepen tot privacyvriendelijke partij

  De Partij voor de Dieren is door de Privacy Barometer uitgeroepen tot een van de meest privacyvriendelijke partijen in Nederland. Hierbij is gekeken naar zowel de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen als het stemgedrag van de Kamerleden in de afgelopen jaren. Bij daadwerkelijke stemmingen over wetten bleek de Partij voor de Dieren in de afgelopen jaren zelfs het beste voor de privacy op te komen, blijkt uit de Privacy Barometer.

 • Extra aandacht voor privacybescherming van kinderen

  Op aandringen van de Partij voor de Dieren besteed de minister van Economische Zaken extra aandacht aan de privacybescherming van kinderen. Kinderen worden vaak verleid met spelletjes op smartphones en tablets, maar moeten vervolgens toegang geven tot privacygevoelige gegevens. Het ruilen van privacygevoelige informatie door kinderen voor apps moet aan banden worden gelegd.

 • Privacy bij uitwisseling medische gegevens moet beter gewaarborgd

  Een nieuwe wet om medische gegevens van patiënten op te slaan in één centraal systeem maakt de kans op inbreuken op de privacy van de patiënt groter. Door een in de Eerste Kamer aangenomen motie van de Partij voor de Dieren moet de toegang tot het medisch dossier ook gegarandeerd decentraal mogelijk blijven. De huidige decentrale systemen hebben bewezen veilig te zijn voor de privacy van patiënten. Daarmee behouden patiënten die niet willen dat hun gegevens gedeeld worden via een centraal systeem, de mogelijkheid van elektronische inzage en uitwisseling van gegevens, waarbij ze zelf per geval kunnen bepalen of ze wel of geen toestemming geven voor het delen van de gegevens.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws