Motie: Canon van Rotterdam


12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2021,

constaterende dat

  • Rotterdam een interessante en bewogen migratiegeschiedenis kent en dat nieuwe demografische ontwikkelingen zich voortdurend aandienen;
  • De geschiedenis van Rotterdam tot uiting komt in fysieke en sociale aspecten die het tempo en ritme van de stad bepalen;

overwegende dat

  • De migratiegeschiedenis van Rotterdam het verhaal van de stad vertelt, omdat mensen de stad maken;
  • Een Canon van Rotterdam deze geschiedenis kan weergeven en zo de gewoonten, gebruiken, omgangsvormen, tradities, producten, kunst en cultuur omvat die de demografische ontwikkeling van de stad heeft voortgebracht;
  • Vertegenwoordigers uit de diverse migrantengroepen, musea, historische genootschappen, academici, archiefbeheerders en andere actoren een schat aan informatie bezitten die kan worden ingepast in een Rotterdamse canon;

voorts overwegende dat

  • De Canon van Rotterdam een levend, iteratief document is dat altijd in beweging is en openstaat voor nieuwe maatschappelijke inzichten;

verzoekt het college

  • Een werkgroep in het leven te roepen bestaande uit alle relevante actoren die het verhaal van de stad kennen en kunnen vertellen, met als doel het opstellen van een Canon van Rotterdam;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen