Motie: Natuur­waarden in het omge­vingsplan


8 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 april 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Visie Openbare Ruimte 2020-2030,

constaterende dat

  • Bestemmingsplannen in de regels specifieke bepalingen kunnen bevatten over functies die de diverse bestemmingen kunnen vervullen;
  • De Raad tevens uitwerkingsregels kan stellen die opvolging geven aan de invulling van bestemmingen, als er sprake is van een uitwerkingsplicht bij bestemmingsplannen met enige flexibiliteit;
  • Sommige gemeenten ook experimenteren met het toekennen van een formele aanduiding van bomen in het bestemmingsplan;

overwegende dat

  • Het bestemmingsplan verreweg het belangrijkste publiekrechtelijke ruimtelijkeordeningsinstrument is in handen van de lokale overheid, inclusief juridische binding;
  • De transitie van bestemmingsplan naar een definitief omgevingsplan in 2029 kansen biedt om te verkennen welke opties er zijn om natuurwaarden een plek te gunnen in het publiekrechtelijk kader;

verzoekt het college

  • Te verkennen welke mogelijkheden er zijn om natuurwaarden een plek te kunnen bieden in het publiekrechtelijk kader van het omgevingsplan van de gemeente, zoals dat vanaf 2029 verplicht is;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Alle kleine beestjes helpen

Lees verder

Motie: Rodelijstsoorten in de tien van 010

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer