Motie: Streven naar verbe­tering van het Loca­tie­on­derzoek Kanaalweg


18 februari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, ter bespreking van het Locatieonderzoek Kanaalweg,

constaterende dat

  • Het college voor de invulling van de Kanaalweg tot 2035 een toeristisch-recreatieve functie van het gebied voor ogen heeft, namelijk variant 1 van het Locatieonderzoek Kanaalweg;
  • Variant 1 moet leiden tot uitplaatsing van voetbalvereniging Steeds Hooger van de Kanaalweg en dat daarbij twee opties zijn besproken, te weten uitplaatsing naar het perceel van volkstuinvereniging Streven naar Verbetering en naar een bestaand sportcomplex dat nu wordt gebruikt door voetbalvereniging Rotterdam United;

overwegende dat

  • Eventuele uitplaatsing van voetbalvereniging Steeds Hooger naar het perceel van de volkstuinvereniging op grote bezwaren stuit en niet strookt met doelstellingen van het college ten aanzien van het vergroten van stedelijke biodiversiteit, het zoeken naar balans tussen ‘rust en reuring’, en het bijdragen aan sociale cohesie en diversiteit onder stadsbewoners;

verzoekt het college

  • Uitplaatsing van voetbalvereniging Steeds Hooger naar het perceel van volksvereniging Streven Naar Verbetering uit te sluiten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Afkoppeling hemelwater in de vuistregels voor het bouwen

Lees verder

Motie: Tien miljoen en daar blijft het bij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer