Initi­a­tief­voorstel: Carnivoor? Geef het door!


Ingediend in de raads­ver­­ga­­dering van 27 juni 2019

27 juni 2019

Waaromdit voorstel? En waarom nu voorgelegd?

Degemeente Rotterdam organiseert allerlei bijeenkomsten waarbijmaaltijden worden aangeboden. Daarbij wordt van de genodigdengevraagd of zij hun dieetwensen willen doorgeven als zij bijvoorbeeldeen allergie hebben of wegens religieuze overtuigingen een bepaalddieet volgen. Tevens kunnen genodigden aangeven of ze vegetarisch ofplantaardig wensen te eten.

Relatiemet het coalitieakkoord en de collegetargets?

Decoalitie heeft zich ten doel gesteld de CO2-uitstoot in Rotterdam in2030 met 49 procent terug te dringen ten opzichte van peiljaar 1990.Ten opzichte van 2016 behelst dit doel een terugdringing van 65procent. Het college heeft zich met het raadsakkoord over deenergietransitie ten doel gesteld in deze bestuursperiode de stijging van de CO2-uitstoot om te buigen in een neerwaartse trend.Voorts heeft het college een klimaattafel in het leven geroepen diezich buigt over consumptie in het kader van het aankomende energie-en klimaatakkoord, met als doel terugdringing van de CO2-uitstoot opdit vlak te bewerkstelligen.

Tenaanzien van de volksgezondheid zet het college met de Nota PubliekeGezondheid 2016-2020 in op gezonde voeding. Het college erkent datgezonde voeding volop in de belangstelling staat. Er is aandacht voorduurzaam en biologische voeding, inclusief vegetarische enplantaardige gerechten.

Het effect van voedselkeuzes op het klimaat

Vlees,vis en zuivel zijn de meest milieubelastende onderdelen van onsvoedselpakket. Een meer plantaardig voedingspatroon draagt bij aanhet behalen van de klimaatdoelen. Als grote afnemer van maaltijdenkan de gemeente een plantaardig voedingspatroon bevorderen en eenmilieubelastend dierlijk voedingspatroon ontmoedigen.

Klimaatbelastingvan vlees en zuivel

Uiteen academisch onderzoek in het hoog aangeschreven tijdschriftScience1is gebleken dat vlees en zuivel een veel groter effect op het klimaathebben dan plantaardige voeding. Het verschil zit vooral in de poveredoelmatigheid van dierlijke producten. Zo levert vlees amper 18procent van de calorieën en 37 procent van de eiwitten die door demens geconsumeerd worden, maar gebruiken wel ruim 83 procent van delandbouwgrond en produceren 60 procent van de uitstoot vanbroeikasgassen. Het meest milieuvriendelijk geproduceerde vleesblijft nog altijd zes keer schadelijker voor het klimaat danbijvoorbeeld erwten en gebruikt maar liefst 36 keer meerlandoppervlakte. Dit werkt ontbossing in de hand.

Eenander onderzoek2,uitgevoerd door de universiteit van Oxford, onderschrijft hetpositieve effect van een plantaardig dieet op het terugdringen van deuitstoot van broeikasgassen. En dat is hard nodig. Want zo zou in2050, volgens het onderzoek, de voedselgerelateerde uitstoot vanbroeikasgassen de helft van de uitstoot zijn die de wereld zich kanveroorloven om onder de opwarming van twee graden Celsius te blijven.Het aannemen van een plantaardig dieet zou de voedselgerelateerdeuitstoot met maar liefst zeventig procent verminderen.

Publiekegezondheid

Tevenskan er gezondheidswinst behaald worden door het beperken van vlees-,vis- en zuivelconsumptie, wat door experts3wordt erkend, waaronder het voedingscentrum4.Het voedingscentrum stel bijvoorbeeld dat er een lager risico ophart- en vaatziekten is bij een eetpatroon met minder vlees en méérvolkoren graanproducten, peulvruchten, groenten, fruit enplantaardige vleesvervangers. Minister Van Engelshoven heeft altoegezegd een plantaardig dieet uitgangspunt te maken bij dinersgeorganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur enWetenschap (OCW).

Hetconcept: ‘Carnivoor? Geef het door!’

Hetconcept ‘Carnivoor? Geef het door! ’ van hoogleraar HenriëttePrast van de Tilburg University stimuleert mensen anders te eten, metbehoud van keuzevrijheid. Op diners, congressen, symposia en anderebijeenkomsten waar eten wordt geserveerd, moeten de dieetwensen zoalsvegetarisch nu nog veelal van te voren worden doorgegeven. Bij hethanteren van het concept ‘Carnivoor? Geef het door!’, wordt destandaard omgedraaid. Wie geen dieetwensen heeft doorgegeven, krijgteen maaltijd zonder vlees of vis. In dit systeem behoudt iedereenmaximale keuzevrijheid om vlees of vis te eten.

Watwillen wij?

Degemeente Rotterdam kan de standaard omdraaien door bij allebijeenkomsten die zij organiseert het concept: ‘Carnivoor? Geef hetdoor!’ in te voeren en standaard plantaardig voedsel aan te biedenaan genodigden. Dit doet geen afbreuk aan keuzevrijheid. Bij hetaccepteren van een uitnodiging voor een bijeenkomst kan een iederzelf aangeven aanvullend of ter vervanging vlees, vis of zuivel bijde maaltijd te wensen. Zo kan er ook nog eens efficiënter ingekochtworden.

Wijstellen voor om de besteller c.q. inkoper van maaltijden die wordengenuttigd tijdens bijeenkomsten georganiseerd door de gemeenteverantwoordelijk te maken voor uitvoering van het concept 'Carnivoor?Geef het door!'. De besteller inventariseert dan voorafgaand aan eenbijeenkomst de behoefte aan vlees, vis en zuivel bij de genodigden.Het mandaat van de besteller ligt besloten in de (raam)overeenkomstentussen de gemeente en cateraars die banqueting in hun bestek hebben.Het gaat hier dus om bijeenkomsten waar de genodigden vooraf bekendzijn bij de cateraars.

Voorstel

Degemeenteraad van Rotterdam,

Gelezenhet initiatiefvoorstel “Carnivoor? Geef het door!” van het lidR.T.J. van der Velden;

overwegendedat:

1.Een plantaardig dieet bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen;

2.De publieke gezondheid baat heeft bij vegetarische en veganistischeproducten;

besluithet college op te dragen:

1.Bij alle bijeenkomsten die de gemeente Rotterdam organiseert hetconcept ‘Carnivoor? Geef het door!’ in te voeren, waarbijstandaard plantaardig voedsel wordt aangeboden;

2.Bestellers c.q. inkopers van maaltijden die worden genuttigd tijdensbijeenkomsten georganiseerd door de gemeente voorafgaand aanbijeenkomsten bij genodigden te inventariseren of er behoefte is aanvlees, vis of zuivel.

Aldusvastgesteld in de openbare vergadering van ……… 20xx.

Degriffier, De voorzitter,

1 https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987

2 https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/news/201603-plant-based-diets/

3 https://www.duurzaamnieuws.nl/plantaardig-dieet-blijkt-toch-echt-gezonder/

4 https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema-s/duurzaam-eten/meer-plantaardig-eten.aspx

--

Klik hier voor het initiatiefvoorstel op de website van de gemeente Rotterdam.

Voor

Tegen