2021


 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat er geen dieren uit Diergaarde Blijdorp worden gedood als gevolg van financiële nood door toedoen van de coronamaatregelen.
 • Met drie moties (1, 2 en 3) hebben wij ervoor gezorgd dat het welzijn van politiehonden aanzienlijk is verbeterd. Ten eerste stopt de Rotterdamse politie op korte termijn met het geven van stroomstoten in de training van vijf politiehonden die zij nu in dienst heeft. Ten tweede gaat de Rotterdamse politie zich inspannen bij toeleveranciers van politiehonden af te dwingen dat trainers in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), om zo excessen in trainingsmethoden tegen te kunnen gaan. Ten derde gaat het college van burgemeester en wethouders zich samen met de Rotterdamse politie inzetten voor een nieuwe instructie over hoe ervoor te zorgen dat politiehonden na hun diensttijd van een heerlijke oude dag kunnen genieten.
 • Met schriftelijke vragen hebben wij ervoor gezorgd dat stroperij van zeebaars nabij Futureland op Maasvlakte I wordt aangepakt. Hiertoe worden verbodsborden geplaatst en hekwerk geplaatst op de locatie waar vissers illegaal actief zijn. Daarna kan er actief worden gehandhaafd als er sprake is van overtreding van het verbod tot betreden. Lees hier het persbericht van Havenbedrijf Rotterdam over de aanpak van stroperij, die samen met de gemeente Rotterdam en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) actie onderneemt.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat groenonderhoud tijdens het broedseizoen en daarbuiten beter wordt afgestemd op de aanwezigheid van broedende vogels, die voor hun rust, beschutting en nestplaats afhankelijk zijn van bomen, grasland of struikgewas.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de haalbaarheid van een voederverbod voor het hele grondgebied van Rotterdam wordt onderzocht. Momenteel worden er nog slechts enkele gebieden aangewezen waar dieren in het wild niet gevoederd mogen worden, maar wij vinden voederen van dieren overal onwenselijk. De haalbaarheidsstudie kent een juridische insteek, wat erop neerkomt dat de wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn gaat bezien of een stadsbreed voederverbod juridisch standhoudt.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het meldpunt voor agressieve honden van de gemeente Rotterdam wordt uitgebreid met de mogelijkheid voor Rotterdammers om melding te doen over honden die een stoomhalsband drage. Een stroomhalsband is wettelijk verboden en veroorzaakt pijn bij de honden. Al eerder breidden wij het meldpunt uit voor meldingen die gaan over de prikband en gecoupeerde staarten en oren bij honden.
 • Met ons budget binnen het project 'Koers van de stad' van de gemeente Rotterdam hebben wij per motie Vogel- en Egel Zorgcentrum De Houtsnip in Hoek van Holland financieel gesteund voor de komst van een nieuwe en groene accommodatie. De accommodatie moet klimaatbestendig worden, maar ook bijdragen aan klimaatadaptatie en -mitigatie. Een mooi project van een mooi initiatief waar wij graag aan bijdragen!
 • Met schriftelijke vragen hebben wij ervoor gezorgd dat zogenoemde mosquito's - apparaatjes die een hoogfrequent geluid uitzenden met als doel straatoverlast tegen te gaan - worden verplaatst als blijkt dat vleermuizen hierdoor gestoord worden. Overigens zijn wij geen voorstander van het gebruik van mosquito's.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat er altijd een dierenasiel voor op straat gevonden Rotterdamse katten en honden op eigen grondgebied zal zijn. In Rotterdam hebben we de afgelopen vier jaar geen dierenasiel gehad en werden katten en honden opgevangen in naburig Spijkenisse. Die situatie is met de komst van een nieuw dierenasiel in de zomer van 2022 en altijd daarna gelukkig voorbij.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam tijdig op zoek gaat naar een toekomstige locatie voor een nieuw dierenasiel, als de locatie aan de Abraham van Stolkweg komt te vervallen door voorgenomen gebiedsontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat er geen gat valt in het plaats bieden aan op straat gevonden katten en honden op Rotterdams grondgebied.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat een derde van volks- en spaartuinvereniging Streven naar Verbetering (aan de Roel Langerakweg) niet verdwijnt voor de komst van kunstgrasvelden voor herplaatsing van een voetbalvereniging. Volkstuinen zijn belangrijk voor de stedelijke biodiversiteit en moeten worden behouden.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat natuurwaarden een plek krijgen in het aankomende Omgevingsplan van de gemeente Rotterdam, die op termijn alle bestemmingsplannen gaat vervangen (in het kader van de Omgevingswet).
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat groenonderhoud tijdens het broedseizoen en daarbuiten beter wordt afgestemd op de aanwezigheid van broedende vogels, die voor hun rust, beschutting en nestplaats afhankelijk zijn van bomen, grasland of struikgewas.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat monumentale bomen niet meer gekapt worden bij gebiedsontwikkeling. Monumentale bomen zullen altijd worden verplaatst, tenzij uit onderzoek blijkt dat de bomen in kwestie ziek zijn of waarvan wordt verwacht dat zij verplaatsing niet zullen overleven.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam de noodtoestand voor het klimaat gaat afkondigen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders meer zijn best gaat doen voor alle Local Exchange Trading Systems (LETS, zoals bijvoorbeeld ruilwinkels) en repaircafés, waar het hun zichtbaarheid en bekendheid bij de Rotterdammers betreft. Wij hopen ook dat het college een inspanning gaat leveren voor de komt van een 'Upcycle Mall', een winkelcentrum louter bestaand uit detailhandel die hergebruik van goederen stimuleert.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam nagaat hoe relatief simpele isolatiemaatregelen (zoals het aanbrengen van tochtstrips) als nieuwe bestedingscategorie kunnen worden ondergebracht in het AOW-tegoed, waarvoor ouderen met een smalle beurs voor in aanmerking komen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam haar plannen voor buitendijks bouwen gaat evalueren, op het gebied van klimaatadaptatie. Nergens in Nederland wonen zoveel mensen buitendijks als in Rotterdam en de bouwambities van het college van burgemeester en wethouders zijn fors. De overstromingen van medio 2021 in het zuiden van het land laten zien dat als gevolg van klimaatverandering niet alleen stijging van de zeespiegel maar óók rivieren die buiten haar oevers treden, een enorm risico vormen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam gaat onderzoeken welke mogelijkheden bestemmingsplannen bieden om oliewinning in Charlois te beperken of - liefst nog - onmogelijk te maken.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de Van Aerssenlaan in Blijdorp wordt heringericht als dertigkilometer weg. Deze verbinding tussen Stadhoudersweg en Heemraadssingel/Bentincklaan heeft sinds de verkeersexperimenten op het Maastunneltracé te maken (gehad) met veel sluipverkeer en verkeersonveilige situaties. Snelheidsverlaging is dan een goede manier om daar iets tegen te doen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam helderheid gaat verschaffen aan de exploitant van de huidige stadscamping aan de Kanaalweg. Deze exploitant verkeerd in voortdurende onzekerheid over de toekomst van de stadscamping in Rotterdam. Wij zijn gecharmeerd van de stadscamping als vorm van 'langzaam' toerisme en de groene aankleding van deze voorziening met logiesfunctie. Om die reden zien wij graag dat de gemeente de helpende hand biedt.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de wethouder verantwoordelijk voor het woonbeleid de kaders voor toepassing van opkoopbescherming laat vaststellen door de Raad. Deze kaders zijn van essentieel belang om te begrijpen welke (juridische) grondslagen gelden bij de aanwijzing van gebieden in de stad waar opkoopbescherming van toepassing mag of zal zijn. Denk hierbij aan schaarste van een bepaald type prijssegment of overlast als gevolg van verkamering door op rendement beluste beleggers. Opkoopbescherming is een aanvullende beschermlaag voor gebieden om de woningvoorraad te behouden voor particuliere kopers.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente haar plannen voor buitendijks bouwen gaat evalueren, op het gebied van klimaatadaptatie. Nergens in Nederland wonen zoveel mensen buitendijks als in Rotterdam en de bouwambities van het college van burgemeester en wethouders zijn fors. De overstromingen van medio 2021 in het zuiden van het land laten zien dat als gevolg van klimaatverandering niet alleen stijging van de zeespiegel maar óók rivieren die buiten haar oevers treden, een enorm risico vormen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat biedingen op gemeentelijk vastgoed in de verkoop achteraf openbaar worden gemaakt. Tevens wordt dan bekend wie een object heeft gekocht en welke plannen de koper met hand pand heeft. Met deze aanpassing heeft de gemeenteraad beter zicht op de uiteindelijke bestemming van ons vastgoed dat wordt verkocht en kan zij ingrijpen als huisjesmelkers of beleggers ermee vandoor gaan.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente gaat inventariseren hoeveel standplaatsvergunningen er zijn afgegeven aan exploitanten van snackkarren of die op een andere manier ongezond voedsel aanbieden in de buurt van scholen. Omdat leerlingen in het voortgezet onderwijs erg beïnvloedbaar zijn, vinden wij het recht op een gezonde voedselomgeving zwaar wegen. Met de inventarisatie hopen wij dat de gemeente beleid kan maken om die gezonde voedselomgeving rondom scholen te realiseren.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat er een afkoelingsperiode komt voor leden van het college van burgemeester en wethouders die na beëindiging van hun ambt een nieuwe betrekking vinden op hun voormalige werkterrein en in aanraking komen met dossiers waar ze in hun eerdere rol ook al bemoeienis mee hadden. Dit vergroot de bestuurlijk integriteit van de gemeente Rotterdam.