Motie: Kwaliteit van leven integraal in acqui­sitie


30 januari 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 30 januari 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkamerrapport ‘Een wereld te winnen’,

constaterende dat

  • ‘Quality of life’ een belangrijke pijler is voor het vestigingsklimaat van een stad, omdat het aangeeft wat de kwaliteit van leven is voor werknemers van bedrijven die zich beraden op vestiging;
  • De stad Rotterdam volgens het onderzoek van de Rekenkamer middelmatig scoort op ‘Quality of life’ en niet altijd is opgenomen in indices of ranglijsten voor het meten van kwaliteit van leven;

voorts constaterende dat

  • ‘Quality of life’ een begreep begrip is, maar dat een gezonde en veilige leefomgeving in combinatie met toegankelijke voorzieningen voor veel onderzoekers een belangrijke plek inneemt in de totstandkoming van een hoge kwaliteit van leven;

overwegende dat

  • Bedrijven zich bij het beraden op vestiging laten leiden door de kwaliteit van leven die hun werknemers te wachten staat, in het bijzonder een groene leefomgeving met schone lucht;

verzoekt het college

  • ‘Quality of life’ een integraal onderdeel te maken van de acquisitiestrategie van de gemeente, zoals vervat in de afspraken die met externe acquisitieorganisaties worden gemaakt;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen