Motie: Haal­baarheid stads­breed voeder­verbod


6 juli 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 8 juli 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2021,

constaterende dat

  • Het bijvoederen van in het wild levende dieren in de openbare ruimte tot negatieve gevolgen leidt, waaronder het aantrekken van plaagdieren, een ongezond eetpatroon van dieren en verrommeling van de buitenruimte;

overwegende dat

  • Het college een scheiding aanbrengt tussen recreatief bijvoederen (toegestaan) en dumping van eetbaar afval zoals hele broden of groente- en fruitafval (verboden), maar dat deze scheiding voor Rotterdammers niet altijd even goed zichtbaar is en tot interpretatieverschillen leiden;
  • Het toestaan van bijvoederen een legitimering verschaft om grotere hoeveelheden eetbaar afval in de buitenruimte achter te laten, waardoor een voederverbod een goede grondslag is dumping van dergelijk afval te voorkomen;

voorts overwegende dat

  • De gemeente Rotterdam reeds bekend is met stadsbrede verboden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met als doel de veiligheid in de stad te waarborgen, waarbij effectiviteit van de maatregel een politieke maar geen juridische afweging vormt;
  • Kleine hoeveelheden voedsel voor wilde dieren die op straat worden achtergelaten, zoals stukjes brood, conform de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 prima als straatafval kan worden beschouwd;

verzoekt het college

  • Een stadsbreed voederverbod te onderzoeken op haalbaarheid, waarbij wordt gekeken naar juridische grondslagen en de toepasbaarheid van de APV dan wel Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009;
  • Bij aangetoonde haalbaarheid een voorstel voor te bereiden van een stadsbreed voederverbod;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Doneerringen voor nieuwe statiegeldverpakkingen

Lees verder

Motie: Kaders voor toepassing opkoopbescherming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer