Motie: Betere afstemming groen­on­derhoud en broedende vogels


6 juli 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 8 juli 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2021,

constaterende dat

  • Er geregeld groenonderhoud plaatsvindt in het seizoen dat doorgaans wordt gezien als het moment in het jaar dat vogels broeden, ook wel broedseizoen genoemd (grofweg: medio maart – medio juli);
  • De Uitvoeringsagenda biodiversiteit van de gemeente Rotterdam zich uitspreekt over de noodzaak prudent om te gaan met soorten, staat van instandhouding en het wettelijk beschermingsregime;

voorts constaterende dat

  • Conform artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming het verboden is de voortplantingsplaatsen van vogels opzettelijk te beschadigen of te vernielen, dan wel vogels te verstoren;

overwegende dat

  • Met het inplannen en uitvoeren van groenonderhoud in het broedseizoen bewust het risico wordt aanvaard dat artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming wordt overtreden, hetgeen ertoe kan leiden dat nesten worden beschadigd of vernield met verstoring of zelfs de dood tot gevolg;
  • Meer variëteit in voortplantingsgedrag van vogels – als gevolg van omgevingsfactoren of anderzijds – tot nog meer bewustzijn bij inplannen en uitvoerders van groenonderhoud moet leiden over de gevolgen voor broedende vogels en daarmee de staat van instandhouding van soorten;

voorts overwegende dat

  • De gemeente Rotterdam thans niet kan terugvallen op een gedragscode natuurbescherming die betere bescherming biedt voor broedende vogels dan de huidige werkprotocollen;

verzoekt het college

  • Een gedragscode op te stellen over een juiste afstemming van groenonderhoud en broedende vogels, waarin tevens wordt ingegaan op veranderend voortplantingsgedrag van soorten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Technische voorbereiding geïnterviewden raadsenquêtes weggegooid geld

Lees verder

Motie: Doneerringen voor nieuwe statiegeldverpakkingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer