Er is geen planeet B


Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

We leven op een prachtige planeet die alles biedt wat het leven mooi maakt. Maar door ons toedoen warmt de Aarde in rap tempo op. Door de uitstoot van broeikasgassen, het gebruik van gif en de vernietiging van natuur maakt de mensheid de Aarde onleefbaar voor mens en dier. De gevolgen daarvan zijn al dagelijks te zien. We kunnen niet op dezelfde voet door blijven gaan, ook niet als we een beetje vergroenen. Door nú radicaal andere keuzes te maken, kunnen we de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis samen het hoofd bieden. De Partij voor de Dieren zet daarom volop in op een koersverandering. Wij kiezen voor Plan B, een plan om de planeet leefbaar te houden. Nu en in de toekomst.

 • Ambitieus klimaatbeleid
  • Uiterlijk in 2030 is Rotterdam klimaatneutraal en zet het zich in op herstel van biodiversiteit en behouden, beschermen en uitbreiden van robuuste en verbonden natuur.
  • Er komt een wethouder voor klimaat en biodiversiteit.
  • De gemeente heeft deskundige werknemers in dienst op het gebied van klimaat, dierenwelzijn, milieu, natuur, maatschappelijk verantwoord inkopen en biodiversiteit. Deze kennis wordt actief gedeeld met partners en netwerken van de gemeente.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • AOW- en Jeugdtegoed
  • Het AOW- en jeugdtegoed maken we mogelijk voor huishoudens tot een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum.
  • De gemeente spant zich in meer aanbieders van diergeneeskundige zorg en dierbenodigdheden aan te laten sluiten op het AOW- en Jeugdtegoed.
  • Het AOW- en Jeugdtegoed van de gemeente voor doelgroepen met een smalle beurs mag worden gebruikt voor de aanschaf van maatregelen voor betere woningisolatie.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Bewonersparticipatie en wijkraden
  • De stem van omwonenden en de belangen van natuur, dieren, biodiversiteit en het klimaat worden stevig verankerd in de participatieprocessen bij nieuwe ontwikkelingen.
  • We oormerken budget van de wijkraden voor bewonersinitiatieven die gaan over biodiversiteit, klimaat en vergroening van de buitenruimte.
  • Iedere wijk heeft een eigen karakter en specifieke uitdagingen. Daarom maakt de gemeente in samenwerking met inwoners, wijkraden en relevante partners per wijk een concreet transitieplan. Hierin staan plannen voor energiebesparing en de opwekking en opslag van duurzame energie en warmte. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe de biodiversiteit van de buurt versterkt kan worden.
  • We gaan via voorlichting en subsidies inwoners verder motiveren om hun tuinen te vergroenen. Denk hierbij aan het aanleggen van groene gevels, geveltuintjes en groene daken. Voor het opvangen van regenwater op eigen terrein ontvangen bewoners korting op de rioolheffing.
  • De gemeente organiseert een ludieke competitie over de mooiste en meest biodiverse (binnen)tuinen, teneinde vergroening van private buitenruimte te bevorderen.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Biodiversiteit
  • Er komt een expertisecentrum Biodiversiteit en Duurzaamheid waar inwoners en bedrijven gratis en onafhankelijk advies kunnen vragen.
  • Rotterdam roept de klimaat- en biodiversiteitscrisis uit. Er komt een ambitieus klimaatplan met bijbehorend budget. Er komen concrete, afrekenbare tussendoelen en snelle bijstelling als die doelen niet gehaald dreigen te worden. Ook wordt er een biodiversiteitsherstelplan opgesteld.
  • De gemeente gebruikt inheemse en klimaatbestendige biologische zaden, bloemen en planten die worden geselecteerd op hun bijdrage aan de biodiversiteit. Rotterdam kiest hierbij voor een variatie aan soorten op elke locatie.
  • Er komt een wethouder voor klimaat en biodiversiteit.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Biomassa
  • Het verstoken van bomen is geen oplossing voor het energievraagstuk. Kostbare natuur kappen om te verbranden is niet duurzaam. Ook mestvergisting is niet duurzaam, omdat dit bijdraagt aan de instandhouding van de intensieve veehouderij. We staan de verbranding van hout en de vergisting van mest voor warmte en elektriciteit niet toe. Voor andere vormen van biomassa komen strenge duurzaamheidscriteria.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Burgerberaad voor het klimaat
  • De transitie naar een klimaatneutraal Rotterdam in 2030 geven we samen vorm. De gemeente stelt een, geloot en representatief voor inwoners van de gemeente, burgerberaad in waarbij inwoners, met ondersteuning van experts en creatievelingen, het gemeentebestuur adviseren over het klimaatbeleid. Deelnemers worden hiervoor zeer billijk betaald.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • CO2-budget voor bouwplannen
  • Bouwplannen krijgen van de gemeente een CO2-budget wat betekent dat er een limiet wordt gesteld aan de hoeveelheid uit te stoten broeikasgassen om zo binnen de 1,5 graad doelstelling te blijven.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Duurzame energie
  • Zonnepanelen en groen worden de norm op daken, gevels, geluidswallen en boven parkeerplaatsen, behalve op monumentale en beeldbepalende panden. Indien particulieren, VvE’s, woningcorporaties en bedrijven dit zelf niet doen, investeert de gemeente hierin door samenwerking met een lokale energiecoöperatie of een gemeentelijk energie-investeringsbedrijf.
  • Alle nieuwe panden worden energiepositief en wekken meer energie op dan ze gebruiken.
  • Rotterdam stimuleert windenergie op locaties waar mensen, dieren en natuur er geen of weinig hinder van ondervinden, bijvoorbeeld langs snelwegen en op industrieterreinen. Er komen geen windturbines in natuurgebieden en in gebieden met kwetsbare vogel- of vleermuispopulaties. Nieuwe locaties voor windparken houden rekening met erkende vogeltrekroutes.
  • Windturbines worden aangelegd met alle mogelijke en voor de locatie relevante maatregelen om slachtoffers onder vogels en vleermuizen zoveel mogelijk te voorkomen, zoals een stilstandvoorziening en een zwarte wiek.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Energiebesparing
  • In 2030 gebruiken huishoudens, bedrijven en organisaties in Rotterdam ten minste 65% minder energie dan in 1990. De gemeente stelt hiertoe een ambitieus Actieplan Besparen op met concrete en controleerbare tussendoelen.
  • Veel huurwoningen in particulier bezit hebben een slecht energielabel, wat schadelijk is voor de Rotterdamse klimaatvoetprint van de gebouwde omgeving. De gemeente moet eigenaren stimuleren hun verantwoordelijkheid te nemen in energiebesparing.
  • Alle gebouwen met verwarming worden goed geïsoleerd. De gemeente zet vol in op voorlichting over en (waar nodig) financiële ondersteuning van natuurinclusieve woningisolatie. Daarnaast komt er tevens meer voorlichting over – en eventueel subsidie voor – het koelen van woningen en kantoren door middel van groene daken, groene gevels en zonwering.
  • Rotterdam pakt samen met lokale ondernemers energieverspilling aan, zoals lichtvervuiling, niet-duurzame terrasverwarming, open winkeldeuren in de winter. Duurzame alternatieven worden gepromoot.
  • De gemeente stimuleert winkeliers op de Lijnbaan, de bekendste winkelstraat van Rotterdam, om bij koud weer de deuren gesloten te houden en zo energie te besparen. De Lijnbaan wordt een pilotwinkelstraat voor zuinig energiegebruik voor andere straten in de stad.
  • De gemeente gaat strenger optreden tegen vervuilende en energieslurpende bedrijven. Dit doen we door de Wet Milieubeheer streng te handhaven, waaronder de energiebesparingsplicht van bedrijven in deze wet.
  • Met bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden, maken we stevige afspraken die verder gaan dan de geldende wettelijke verplichtingen, zoals zon op dak en isolatie. Bedrijven die meer willen doen dan de wettelijke verplichtingen, kunnen op steun van de gemeente rekenen.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Energietransitiefonds
  • De gemeente zet het huidige energietransitiefonds voort. Inwoners, VvE’s en bedrijven kunnen eenvoudig klimaatmaatregelen treffen, die betaald worden uit het fonds. De kosten worden dus voorgefinancierd en indien nodig gesubsidieerd. Het fonds wordt revolverend: terugbetaalde leningen (bijvoorbeeld uit lagere energielasten) worden opnieuw geïnvesteerd.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Fossielvrije gemeente
  • De gemeente wordt fossielvrij en verzet zich tegen de eventuele winning van fossiele brandstoffen in de gemeente, zoals schaliegas.
  • Rotterdam verbreekt de (financiële) banden met fossiele bedrijven en spoort andere organisaties aan om hetzelfde te doen.
  • Rotterdam verbiedt fossiele reclame in de openbare ruimte.
  • Rotterdam sluit zich aan bij de actie ‘fossielvrije pensioenbeleggingen’ voor zijn ambtenaren.
  • De gemeente spant zich in bij het rijk om de locaties voor het winnen van olie in Charlois zo snel mogelijk te sluiten.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Geothermie
  • Aardwarmte of geothermie kan in bepaalde gevallen een bron van duurzame warmte zijn maar ook hier gelden de zorgvuldigheidsnormen voor mens, dier en natuur en het voorzorgsbeginsel.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Grootschalige festivals in parken

  Wij zijn tegen grootschalige festivals in parken. Met grootschalige festivals bedoelen wij evenementen waar duizenden bezoekers op afkomen en waar zware voertuigen en zwaar en groot materieel wordt gebruikt. Festivals van deze aard hebben ernstige nadelige gevolgen voor de ecologische en esthetische kwaliteit van parken. In onder andere Het Park, Vroesenpark, Roel Langerakpark, Zuiderpark, Spinozapark en aan de oever van de Kralingse Plas worden regelmatig grootschalige festivals gehouden, waarbij er na afloop vaak sprake is van diepe bandensporen of kale plekken in de gazons; dode takken en boomwortels als gevolg van bodemverdichting; en afval dat door bezoekers in de waterpartijen en bosschages wordt gegooid. Beschermde dieren zoals broedende vogels en vleermuizen ondervinden hinder van het lawaai dat grootschalige festivals in parken teweeg brengen. Daarnaast zijn de parken als festivallocatie voor langere tijd niet toegankelijk voor het publiek. Om deze redenen vinden wij grootschalige festivals in parken niet wenselijk.

  Meer informatie
 • Kerncentrale (kernenergie)
  • Er komt geen kerncentrale in Rotterdam. Kernenergie is niet de oplossing voor de klimaatcrisis. Kernenergie is onveilig, duur, en veroorzaakt gevaarlijk radioactief afval. Daarnaast duurt het bouwen van een kern- of thoriumcentrale veel te lang en draagt het niet bij aan de energietransitie die nu nodig is.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Klimaatpositief bouwen
  • We gaan sneller en beter isoleren met gezonde en veilige isolatiematerialen, plantaardige materialen, zoals hennep, stro, lisdodde en vlas. We stoppen met isoleren met pir en pur en andere niet regeneratieve materialen. Ook pakken we bestaande schimmelwoningen aan op een natuurlijke manier. Woningen moeten meer energie opwekken dan ze gebruiken. Dat levert milieuwinst en een lagere energierekening op.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Klimaatrechtvaardigheid
  • Het principe “de vervuiler betaalt” wordt grondslag voor gemeentelijke heffingen, onder andere bij de afvalstoffenheffing. Inwoners die minder afval aanbieden hebben lagere kosten. Het laten ophalen of wegbrengen van grofvuil wordt gratis tot een bepaalde hoeveelheid. Ook komt er een groene heffingskorting op de onroerendezaakbelasting, zodat het financieel aantrekkelijker wordt om een huis of bedrijfspand te verduurzamen.
  • Steeds meer inwoners hebben te maken met energiearmoede. Door hoge energiekosten en een laag inkomen hebben ze geen geld om energiemaatregelen te kunnen nemen. Deze inwoners krijgen ondersteuning van de gemeente.
  • Het AOW- en Jeugdtegoed van de gemeente voor doelgroepen met een smalle beurs mag worden gebruikt voor de aanschaf van maatregelen voor betere woningisolatie.
  • Particuliere huurders kunnen aanspraak maken op diverse leningen en subsidies uit het gemeentelijke energietransitiefonds.
  • Initiatieven voor duurzame opwek zijn voor ten minste 50% lokaal eigendom, zodat omwonenden delen in de opbrengsten en een stem hebben in hoe en waar de energie wordt opgewekt.
  • Rotterdam zet zich pro-actief in om ondervertegenwoordigde groepen uit de samenleving, zoals jongeren, mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterde mensen, beter te betrekken in het participatieproces van de energietransitie.
  Meer informatie
 • Landtong van Rozenburg
  • De Landtong van Rozenburg krijgt een permanente groenbestemming in het bestemmingsplan. Plaatsing van windturbines op de landtong wordt afgestemd op ecologische waarden, bijvoorbeeld zodat de vogelplas behouden blijft.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Luchtkwaliteit

  Wij strijden voor luchtkwaliteit in Rotterdam die voldoet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Deze waarden zijn verstrekkender dan de normen die de Europese Unie (EU) oplegt aan haar lidstaten, waardoor de bestaande normen ten aanzien van fijnstof, stikstofdioxide en zwaveldioxide radicaal worden aangescherpt. Voorts pleiten wij voor invoering van een norm voor de uitstoot van elementair koolstof (roet).

  Meer informatie
 • Natuurtoets voor klimaatplannen
  • Voor alle klimaatplannen wordt zo vroeg mogelijk in het proces een natuurtoets uitgevoerd, om kansen te benutten en bedreigingen voor aanwezige planten en dieren te voorkomen.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Noodtoestand voor het klimaat
  • Rotterdam roept de klimaat- en biodiversiteitscrisis uit. Er komt een ambitieus klimaatplan met bijbehorend budget. Er komen concrete, afrekenbare tussendoelen en snelle bijstelling als die doelen niet gehaald dreigen te worden. Ook wordt er een biodiversiteitsherstelplan opgesteld.

  Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren in 2021 heeft de gemeente Rotterdam de noodtoestand voor het klimaat afgekondigd.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Oliewinning Charlois
  • De gemeente spant zich in bij het rijk om de locaties voor het winnen van olie in Charlois zo snel mogelijk te sluiten.

  Voor meer standpunten die verband houden met oliewinning, klik hier.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Omgevingsvisie
  • De aangekondigde Omgevingswet biedt onvoldoende waarborgen voor onder andere klimaat, milieu, gezondheid, natuur en dieren. Als deze wet er toch komt moet de bescherming van kwetsbare waarden goed geborgd worden. In omgevingsvisies heeft de aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrises de hoogste prioriteit voor de gemeente.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Ondergrondse opslag van CO2
  • De gemeente werkt niet mee aan de kunstmatige (ondergrondse) opslag van CO2. Het project Porthos, waarbij CO2 uit de Rotterdamse haven wordt opgeslagen in de bodem van de Noordzee, moet geen doorgang vinden.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Prestatieafspraken met woningcorporaties
  • De gemeente maakt harde prestatieafspraken met woningcorporaties: om uiterlijk in 2030 energieneutraal te zijn en voor het bouwen van voldoende betaalbare en goede huizen.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Recycling en upcycling
  • Windturbines en zonnepanelen zijn zo duurzaam mogelijk geproduceerd, met zo veel als mogelijk gerecyclede materialen en van duurzame (lokale) leveranciers.
  • De gemeente stimuleert en faciliteert de vestiging van Repair Cafés, waar inwoners hun defecte apparaten of spullen kunnen laten of leren repareren. Ook tweedehandswinkels, weggeefwinkels en weggeefkastjes worden gestimuleerd en ondersteund.
  • Er komt ook een Upcycle Mall op Zuid, waarbij de aankomende Upcycle Mall aan de Soesterbergstraat als voorbeeld dient.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Restwarmte
  • Er wordt niet ge nvesteerd in warmtenetten die gevoed worden door restwarmte uit de fossiele industrie, bio-industrie of biomassacentrales. We gebruiken duurzame lagetemperatuurbronnen om woningen en andere gebouwen te verwarmen. Naast warmtepompen wordt er geïnvesteerd in warmte- en koudeopslag, bodemwarmte, en warmte uit water (aquathermie) of zout (warmtebatterij). Vanzelfsprekend enkel als het veilig kan en het geen ecologische verstoring veroorzaakt.
  • Het faillissement van Warmtebedrijf Rotterdam noopt tot duurzame toelevering van restwarmte. Voor aardgasvrije pilotwijken en bestaande concessiegebieden worden niet-fossiele warmtebronnen ingezet.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Rotterdam The Hague Airport (Vliegveld Zestienhoven)
  • De gemeente verzoekt het kabinet geen nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport te nemen. Dit betekent sluiting van het vliegveld en dus een einde aan lawaaihinder en uitstoot van ultrafijnstof in delen van Schiebroek, Hillegersberg en Overschie.
  • De lap grond van luchthaven Rotterdam The Hague Airport wordt omgevormd tot een groot park met nieuwe betaalbare woningen.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Zonneparken
  • Er komen geen zonneparken in, en aangrenzend aan, de natuur. Voor de aanleg van zonnepanelen wordt gebruik gemaakt van een zonneladder, die de volgorde bepaalt van aanleg. Landbouwgrond is bedoeld voor plantaardige voedselproductie en natuurontwikkeling, niet voor zonneweides.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws