Milieu, klimaat en energie


We hebben maar één planeet

De Partij voor de Dieren stelt als enige partij de draagkracht van de aarde voorop bij elke beleidskeuze. Wij sluiten geen compromissen over een duurzame toekomst. Wij zijn daarmee de aanjager van een ambitieuzer milieubeleid. Zuinig omgaan met de aarde mag geen holle frase zijn, het is letterlijk van levensbelang. Onze planeet voorziet ons van schone lucht, water, een gezonde bodem en de grondstoffen die we nodig hebben voor het voortbestaan van mens en dier.

Als op dit moment elke wereldburger zou consumeren zoals de gemiddelde Nederlander doet, zouden er bijna drie wereldbollen nodig zijn om daarin te voorzien. De Partij voor de Dieren staat voor een krachtig klimaat-, energie- en milieubeleid. Daar is een wereld mee te winnen. De kosten door de wereldwijde klimaatverandering kunnen worden gehalveerd als we vlees, vis en zuivel vaker laten staan en plantaardiger gaan eten. De productie van vlees in de wereld veroorzaakt 40% meer broeikasgassenuitstoot dan ál het verkeer en vervoer bij elkaar opgeteld. De Klimaatzaak, waarin de rechter de Nederlandse Staat op de vingers heeft getikt omdat deze te weinig doet tegen klimaatverandering, maakt pijnlijk duidelijk dat we snel moeten overstappen op Plan B.

 • Biomassa

  Wij staan kritisch tegenover biomassa als zogenaamd duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan palmolie of houtsnippers. Biomassa leidt namelijk tot nieuwe uitstoot van koolstofdioxide dat bijdraagt aan klimaatverandering doordat de productie van biomassa vaak ten koste gaat van het regenwoud of bestaand groenareaal. In Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië maar ook in andere delen van de wereld is dit het geval. Daarbij komt ook nog de uitstoot van koolstofdioxide als gevolg van intercontinentaal transport. Tevens leidt de productie van biomassa tot landonteigening ('land grabbing') van inheemse volkeren of agrarische gemeenschappen die in hun levensonderhoud afhankelijk zijn van landbouw. Wij kunnen biomassa alleen omarmen als al deze destructieve gevolgen niet van toepassing zijn.

  Meer informatie
 • CO2-opslag (Carbon Capture and Storage)

  Wij zijn tegen de opslag van koolstofdioxide (CO2) onder de grond. Deze techniek heet ook wel Carbon Capture & Storage, hetgeen betekent dat CO2 wordt afgevangen bij industriële processen en vervolgens opgeslagen. Opslag doet niets aan de oorzaak van de uitstoot van CO2. Integendeel, de techniek rechtvaardigt uitstoot door de oorzaak van klimaatverandering toekomstbestendig te maken. Als gevolg van CO2-opslag komen investeringen in het verduurzamen van onze energievoorziening niet terecht waar het zou moeten in het kader van de energietransitie. Deze technologische en institutionele 'lock-in' moeten we voorkomen.

  Meer informatie
 • Eneco

  Wij vinden dat Eneco in publieke handen moet blijven. Daarmee zijn wij fel gekant tegen de verkoop van het bedrijf door de aandeelhouders, waaronder de gemeente Rotterdam. Eneco is een energieleverancier en is van de grote spelers op de Nederlandse energiemarkt de duurzaamste, blijkt uit een recente verkenning. Het bedrijf is daarom hard nodig in de energietransitie. Wij zijn ervan overtuigd dat publiek aandeelhouderschap nodig is om de duurzame koers van Eneco te behouden.

  Meer informatie
 • Energietransitie

  De energietransitie is onontbeerlijk om de uitstoot van koolstofdioxide aan banden te leggen en daarmee te voldoen aan de afspraak om de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden Celsius. Aan die afspraak heeft Nederland zich gecommitteerd. Wij willen een echte energietransitie bewerkstelligen die radicaal breekt met de huidige praktijk. Zo willen wij dat Rotterdam uiterlijk in 2030 klimaatneutraal is door de fossiele industrie in het havengebied aan banden te leggen. Verder willen wij geen restwarmte afnemen van olieraffinaderijen of steenkolencentrales voor onze warmtevoorziening en zijn wij tegen het opslaan van koolstofdioxide in de bodem van de Noordzee. Wij vrezen dat wij daarmee afhankelijk blijven van praktijken die de opwarming van de aarde hebben veroorzaakt.

  Meer informatie
 • Grootschalige festivals in parken

  Wij zijn tegen grootschalige festivals in parken. Met grootschalige festivals bedoelen wij evenementen waar duizenden bezoekers op afkomen en waar zware voertuigen en zwaar en groot materieel wordt gebruikt. Festivals van deze aard hebben ernstige nadelige gevolgen voor de ecologische en esthetische kwaliteit van parken. In onder andere Het Park, Vroesenpark, Roel Langerakpark, Zuiderpark, Spinozapark en aan de oever van de Kralingse Plas worden regelmatig grootschalige festivals gehouden, waarbij er na afloop vaak sprake is van diepe bandensporen of kale plekken in de gazons; dode takken en boomwortels als gevolg van bodemverdichting; en afval dat door bezoekers in de waterpartijen en bosschages wordt gegooid. Beschermde dieren zoals broedende vogels en vleermuizen ondervinden hinder van het lawaai dat grootschalige festivals in parken teweeg brengen. Daarnaast zijn de parken als festivallocatie voor langere tijd niet toegankelijk voor het publiek. Om deze redenen vinden wij grootschalige festivals in parken niet wenselijk.

  Meer informatie
 • Haven

  Rotterdam heeft de grootste haven van Europa. Die haven biedt mensen werk maar draagt ook in zeer grote mate bij aan de uitstoot van koolstofdioxide en daarmee aan de mondiale opwarming van de aarde. Zo wordt in de Rotterdamse haven een derde van alle brandstoffen voor de Europese markt geproduceerd. Momenteel bepaalt het Havenbedrijf Rotterdam welke bedrijven zich in het havengebied mogen vestigen. De gemeente Rotterdam is grootaandeelhouder van het Havenbedrijf Rotterdam maar mengt zich bewust niet in de bedrijfsvoering. Wij zij van mening dat de gemeente haar publieke aandeelhouderschap van het Havenbedrijf Rotterdam moet gebruiken om de Rotterdamse haven zo snel mogelijk fossielvrij te maken, uiterlijk in 2030. Dat betekent dat de fossiele industrie zoals kolencentrales, kolenoverslag en olieraffinaderijen geen plek meer krijgen in de haven. Alleen met een fossielvrije haven kan Rotterdam voldoen aan de noodzaak tot terugdringing van de uitstoot van koolstofdioxide.

  Meer informatie
 • Luchtkwaliteit

  Wij strijden voor luchtkwaliteit in Rotterdam die voldoet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Deze waarden zijn verstrekkender dan de normen die de Europese Unie (EU) oplegt aan haar lidstaten, waardoor de bestaande normen ten aanzien van fijnstof, stikstofdioxide en zwaveldioxide radicaal worden aangescherpt. Voorts pleiten wij voor invoering van een norm voor de uitstoot van elementair koolstof (roet).

  Meer informatie
 • Restwarmte

  Wij staan kritisch tegenover restwarmte, dat bij industriële processen wordt afgevangen en via het warmtenet aan huishoudens of bedrijven wordt geleverd. Uiteraard is het een goed idee om verspilling tegen te gaan, maar helaas blijkt vaak dat restwarmte afkomstig is van vervuilende sectoren zoals de fossiele industrie of de afvalverwerking (op Rozenburg). Omdat wij een einde willen aan de fossiele industrie en een wereld willen waarin afval niet bestaat, zijn wij tegen het gebruik van restwarmte als daarmee vervuilende sectoren overeind worden gehouden.

  Meer informatie
 • Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

  Wij zijn tegen de uitbreidingsplannen van luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA), voorheen vliegveld Zestienhoven. Het vliegverkeer leidt nu al tot grote problemen voor de omwonenden in met name Schiebroek, Hillegersberg en Overschie en dat zal alleen maar erger worden als de luchthaven uitbreidt. Wat ons betreft moet de luchthaven aan de Noordrand van Rotterdam er alleen zijn voor zakelijk vliegverkeer. De luchthaven is niet bedoeld voor goedkope vakantievluchten. Wat ons betreft houdt dit in dat de luchthaven moet krimpen, aangezien een groot deel van de vliegbewegingen van en naar vakantiebestemmingen gaan.

  Behalve de overlast voor omwonenden is vliegverkeer ook ontzettend belastend voor klimaat en milieu. Door toedoen van de luchtvaartlobby is het vliegverkeer doelbewust buiten de internationale klimaatafspraken gelaten, hetgeen de deur wagenwijd openzet voor ongebreidelde groei van het aantal vluchten - ook in Rotterdam. Dit leidt tot meer CO2-uitstoot en daarmee tot opwarming van de aarde tot een onacceptabel niveau. Meer vliegbewegingen leiden ook tot een verslechterde luchtkwaliteit. Alle reden dus om de groei van luchthaven RTHA tegen te houden en aan te dringen op krimp.

  Tot slot pleiten wij voor een onderzoek (een maatschappelijke kosten-batenanalyse, ofwel MKBA) over de gevolgen van sluiting van de luchthaven voor mens en dier, milieu, klimaat, economie en werkgelegenheid.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Zin in de gemeen­te­raads­ver­kie­zingen!

Kieslijst vastgesteld

PERSBERICHT Partij voor de Dieren in Rotterdam is er klaar voor! De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is klaar voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart van volgend jaar. Gisteren is op het landelijk congres van de Partij voor de Dieren de lijst voor de Rotterdamse kandidaat-raadsleden vastgesteld. Lijsttrekker en huidige fractievoorzitter Ruud van der...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws