Motie: Niet tornen aan de grenzen van de Rotte­meren


11 april 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 april 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Recreatiekader Rottemeren,

constaterende dat

  • In het Recreatiekader Rottemeren de volgende passage staat: “Aan de grenzen van de Rottemeren mag slechts bij uitzondering getornd worden volgens het principe ‘nee tenzij’.”

overwegende dat

  • De Rottemeren een van de weinige groene gebieden is in onze verstedelijkte regio en daarom moet worden gekoesterd;
  • Een eventuele verkleining van de Rottemeren geen enkel voordeel oplevert voor de Rotterdammers, terwijl de gemeente Rotterdam negentig procent van de kosten van het recreatieschap voor haar rekening neemt;

verzoekt het college

  • Als lid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling zich in te spannen ervoor te zorgen dat het recreatieschap Rottemeren gedurende de looptijd van het recreatiekader niet in omvang afneemt;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Behoud Acato voor de stad

Lees verder

Motie: Visie op cultuur op Zuid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer