Motie: Rekening houden met de vogeltrek


10 september 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 september 2020, ter bespreking van de zienswijze op de concept-Regionale Energiestrategie,

constaterende dat

  • In de concept-Regionale Energiestrategie (RES) zeven zoekgebieden zijn gevormd die uiteindelijk locaties voor de opwek van elektriciteit uit wind moeten opleveren;
  • De afwegingen voor het aanwijzen van deze locaties in de concept-RES thans worden ingegeven door argumenten voor behoud van het landschap en het zoveel mogelijk ontzien van woonkernen;

overwegende dat

  • Het aanwijzen van locaties voor windmolenparken ook rekening zou moeten houden met vogeltrek, omdat er jaarlijks vele aanvaringen tussen windmolen en vogels plaatsvinden;
  • Er in de afgelopen jaren slimme pilots zijn gestart om windmolens tijdelijk uit te zetten tijdens de vogeltrek in die gebieden waar windmolenparken zijn geplaatst en waar er een kans op aanvaringen bestaat;

verzoekt het college

  • In de zienswijze op de concept-RES kenbaar te maken dat zij in de afwegingen voor de locaties van windmolenparken in de zoekgebieden rekening wil houden met vogeltrekroutes;
  • Tevens op te nemen dat windmolenparken binnen de RES aansluiting zoeken bij initiatieven die aanvaringen met vogels tijdens de jaarlijkse vogeltrek trachten te voorkomen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen