Motie: Veeg olie­winning van de kaart


16 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 december 2022, ter bespreking van het debat over oliewinning van de NAM onder Charlois, aangevraagd door het lid Leewis,

constaterende dat

  • Het bestemmingsplan Wielewaal oliewinning vanaf de locatie Rotterdam Meetstation-1 aan de Korperweg mogelijk maakt, middels de bestemming ‘Voorzieningen voor energiewinning en -verwerking’ zoals vervat in artikel 16 van de bestemmingsregels;
  • Het bestemmingsplan Waalhaven en Eemhaven oliewinning vanaf de locatie Rotterdam-5/6 aan de Nijmegenstraat mogelijk maakt, middels de bestemmingsregel over ‘gas- en aardolie exploratie en -exploitatie met de bijbehorende be- en verwerking’, onderdeel van artikel 9;

overwegende dat

  • Oliewinning haaks staat op de uitdagingen waar we in deze klimaatcrisis voor staan;
  • Rotterdam haar verantwoordelijkheid moet nemen om deze crisis te lijf te gaan, inclusief het stoppen met faciliteren van de fossiele industrie;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken hoe planologische kaders als bestemmingsplannen kunnen helpen in het voorkomen van initiatieven zoals olie- en aardgasexploratie;
  • Tevens te inventariseren welke planologische kaders mogelijkheden scheppen voor dergelijke initiatieven, zodat de Raad beter in staat is te kunnen sturen op fossiele activiteiten op Rotterdams grondgebied, indien zij dit wenselijk acht;
  • Daarbij een juridische uitleg te verzorgen over de reikwijdte van gemeentelijk publiekrechtelijk ingrijpen als dit mogelijk op gespannen voet staat met rijksbeleid;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Terugkeer omgevingsvergunning voor particuliere kapwerkzaamheden

Lees verder

Motie: Tijdig op zoek naar een nieuwe locatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer