Motie: Een inclu­sieve gemeente is natuur­in­clusief


8 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 10 november 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2023,

constaterende dat

  • Er een ‘Manifest Bouwen voor Natuur’ is met als doel een natuurstandaard voor nieuwbouw te realiseren, te weten het verplicht stellen van natuurinclusieve toepassingen in nieuwe gebouwen;
  • Er een diverse groep van ondertekenaars van het manifest is, waaronder: gemeenten (in ieder geval: Amersfoort, Breda, Amsterdam, Delft, Den Haag, Hilversum, Maastricht, Utrecht en Wageningen), natuurorganisaties en bouwbedrijven (onder meer: Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer en Heijmans);

overwegende dat

  • De ondertekenaars natuurinclusief bouwen als logisch en passend zien om stedelijke biodiversiteit te versterken, maar dat het vrijwillige karakter van natuurclusiviteit leidt tot een ongelijk speelveld tussen marktpartijen die al dan niet de biodiversiteit vooruit willen helpen;
  • Een natuurtoets voor bouwplannen bijdraagt aan de investeringszekerheid van bouwbedrijven die met hun bedrijfsvoering iets willen betekenen voor de stadsnatuur;

voorts overwegende dat

  • Ondertekening van het manifest door de gemeente Rotterdam ontzettend zal helpen in het opvoeren van druk op de regering te komen tot eensluidende regelgeving voor natuurinclusieve bouw, bijvoorbeeld in het Bouwbesluit;

verzoekt het college

  • Het ‘Manifest Bouwen voor Natuur’ te ondertekenen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Burgerwetenschap voor meer kennis over biodiversiteit

Lees verder

Motie: Hengelvrije Rottemeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer