Motie: Verminder het ener­gie­ver­bruik


21 maart 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 maart 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het raadsakkoord Energietransitie,

constaterende dat

  • Het overgrote deel van de energiemarkt bestaat uit fossiele bronnen en Nederland in Europees verband onderaan bungelt ten aanzien van het aandeel in hernieuwbare bronnen;

overwegende dat

  • De energiemix een gevaar vormt voor het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad Celsius, zolang de energiebehoefte niet daalt;

verzoekt het college

  • Het verminderen van energieverbruik als speerpunt op te nemen in de doelstellingen van het nog op te stellen Rotterdams energie- en klimaatakkoord alsmede het energietransitiefonds;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Opladen bij brandstofverkooppunten

Lees verder

Amendement: Concrete afspraak CO2-reductie gebouwde omgeving en mobiliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer