2022


 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat wordt onderzocht of de gemeenteraad afwijkingen van het bestemmingsplan kan blijven agenderen bij invoering van de Omgevingswet, die daarvoor in principe geen ruimte biedt als de gemeenteraad niet eerst heeft vastgesteld voor welke gevallen van buitenplanse afwijkingen adviesrecht bestaat. De Omgevingswet verzwakt de positie van de Raad in haar kaderstellende rol en dat hebben wij met deze motie geprobeerd te voorkomen.
 • Met een amendement hebben we ervoor gezorgd dat een groenstrook in het bestemmingsplan Hoofdweg 480-490 niet kan worden gebruikt voor het parkeren van voertuigen.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de opgang vanaf de Insulindestraat naar het toekomstige Hofbogenpark altijd openbaar toegankelijk tijdens openingstijden van het park. De motie was nodig omdat de opgang op privaat terrein komt te liggen en de overeenkomst tussen gemeente Rotterdam en de eigenaar van het perceel waarop de opgang zal worden gebouwd ook in het privaatrecht ligt.
 • Met een amendement hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam duidelijk maakt welk belang zij hecht aan De Rottemeren, een belangrijk natuur- en recreatiegebied ten noorden van de stad. In onze zienswijze aan het bestuur van De Rottemeren hebben wij met het amendement de volgende zinnen toegevoegd: "“De Rottemeren is voor onze inwoners - mens en dier - een belangrijk recreatiegebied voor vrijetijdsbesteding, natuurbeleving, ontspanning, sport en natuurontwikkeling. (...) In deze biodiversiteitscrisis is het van cruciaal belang om voldoende gelegenheid te hebben tot soortenrijkdom. Natuurwaarden en ecologische ambities zijn hierbij mede bepalend.”
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat het voederverbod (het voeren van dieren in de openbare ruimte) niet geldt voor personen of organisaties die dieren in nood helpen en daarvoor voedsel gebruiken, bijvoorbeeld om gewonde dieren te kunnen vangen.
 • Met schriftelijke vragen hebben we ervoor gezorgd dat het voor hengelaars in wateren van de gemeente Rotterdam verboden wordt het visrecht uit te oefenen binnen 250 meter vanaf een vismigratievoorziening. Voorheen was deze afstand slechts vijftig meter, waarmee de gemeente rijksbeleid overtrad.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat er kaders worden opgesteld voor jeugdparticipatie, waaronder ook participatie van kinderen tot twaalf jaar oud. Met deze kaders heeft de gemeenteraad regie genomen in het komen tot een structuur waarin kinderen en jongeren beter gehoord worden in beleid dat gaat over jeugd en jong zijn in Rotterdam.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat per 1 januari 2027 alle afmerende cruiseschepen aan de Wilhelminapier worden aangesloten op walstroom. Zonder onze motie was het uitgangspunt van de gemeente een ambitie om in 2030 zo'n negentig procent van de afmerende schepen aan te sluiten. Ons amendement heeft van een inspanningsverplichting (ambitie) een resultaatverplichting gemaakt en die verplichting ook in de tijd naar voren gehaald.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat wordt onderzocht of er in plaats van logiesbelasting ook een dagbelasting kan worden geheven voor cruisepassagiers die zich ophouden op schepen die afmeren in Rotterdam.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de rechtspositie van huurders duidelijker wordt omschreven in voorstellen van het college van B&W over strategische verwerving van panden in de stad, bijvoorbeeld met toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat het college middenhuur betaalbaar houdt door de maandelijkse kale huur niet meer te corrigeren voor inflatie, maar landelijk beleid te volgen over maximale indexatie. Het gaat hier om nieuwbouwwoningen in het middensegment die tot stand zijn gekomen met het Actieplan middenhuur van de gemeente.
 • Met een motie en amendement hebben we ervoor gezorgd dat stadslandbouw in het Schiekadeblok wordt gecompenseerd als het Schieblock mogelijk wordt aangetast door nieuwbouw van een grote woontoren.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam meedoet aan de 'Nacht van de nacht', van 29 op 30 oktober 2022. Dit evenement is een initiatief van de milieufederaties in Nederland met als doel aandacht te vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling. Onder andere gemeenten worden opgeroepen tijdens het initiatief zoveel mogelijk lichtvervuiling tegen te gaan.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente zijn best gaat doen het vergassen van duiven op Rotterdam Centraal te doen stoppen. De Nederlandse Spoorwegen doodt duiven als zij overlast ervaart. Wij zijn tegen het doden van duiven.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente jaarlijks 500 bomen toevoegt aan het gemeentelijk bomenbestand. We hebben ook gevraagd zoveel mogelijk diversiteit te betrachten in leeftijd, soort en omvang van de bomen, teneinde natuurwaarden te versterken.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat stroperij in recreatiegebied Rottemeren hard wordt aangepakt. Vooral illegale visserij 's nachts komt veelvuldig voor.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de dierenvoedselbank in Rotterdam wordt opgenomen in het gemeentelijk actieprogramma over Geldzorgen, naar aanleiding van de exorbitant gestegen energieprijzen en inflatie in 2022.
 • Met technische vragen (zie bladzijde 22/23) in aanloop naar de raadsbehandeling van de Begroting 2023 hebben we ervoor gezorgd dat een verruiming van de vermogensnorm in de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 wordt toegepast. Klik hier voor het oorspronkelijke verordening, hier voor de herziene versie en hier voor de begeleidende brief van het college van B&W. Met de nieuwe kwijtscheldingsverordening mogen aanvragers van kwijtschelding van de afvalstoffenheffing meer spaargeld hebben dan voorheen het geval was.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam het manifest 'Bouwen voor natuur' gaat ondertekenen. Het manifest roept het kabinet op het Bouwbesluit te wijzigen, zodat natuurinclusief bouwen onderdeel wordt van het eisenpakket waar nieuwbouw aan moet voldoen.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente klimaatschade als risico voor zijn financiële positie. De gemeente gaat klimaatschade een plek geven in het weerstandsvermogen, om zo financiële risico's te beheersen.