Motie: Let's repair!


6 juli 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 8 juli 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2021,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam inzet op circulariteit en het terugdringen van grondstoffengebruik;
  • Hergebruik de hoogste sport in de zogenoemde R-ladder van de rijksoverheid is, waar het bestaande goederen betreft;

overwegende dat

  • Er in Rotterdam in veel gebieden local exchange trading systems (LETS) en repaircafés actief zijn, die inzetten op hergebruik van goederen;
  • Deze initiatieven geen winstoogmerk hebben en draaien op vrijwilligers;
  • De zichtbaarheid van deze initiatieven beperkt is, vanwege gebrek aan in het oog springende locaties;

voorts overwegende dat

  • Het rapport ‘Circulair Rotterdam. Kansen voor nieuwe banen in een afvalvrije economie’ van diverse organisaties in opdracht van de gemeente verhaalt over initiatieven als ‘upcycle malls’, vindplaatsen van hergebruikte goederen die dienen als circulariteitshub en zo massa met zich meebrengen;
  • Stakeholdersessies in het kader van voornoemd rapport deze optie als wenselijk achten, vanwege het succes van bijvoorbeeld de Fenix Food Factory als hub van innovatie en duurzame bedrijvigheid;

verzoekt het college

  • Het Rotterdamse landschap van initiatieven voor hergebruik van goederen zoals LETS en repaircafés in kaart te brengen;
  • Te onderzoeken of de totstandkoming van een Rotterdamse upcycle mall haalbaar is;
  • De Raad te rapporteren over hoe zij hergebruik van goederen door bestaande initiatieven verder wil uitrollen in de stad.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Kaders voor toepassing opkoopbescherming

Lees verder

Motie: Noodtoestand voor het klimaat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer