Motie: Snack­karren rondom scholen


2 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 december 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Omgevingsvisie,

constaterende dat

  • Het college standplaatsvergunningen verleent, waarmee zij natuurlijke personen in de gelegenheid stelt vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel;
  • Een standplaatsenkaart wordt gehanteerd bij besluitvorming over het al dan niet toekennen van een standplaatsvergunning, die de locaties voor standplaatsen omvat en eventuele randvoorwaarden die per standplaats van toepassing zijn;
  • Het college op basis van deze standplaatsenkaart mag brancheren, waarmee zij per standplaats kan bepalen welke goederen er kunnen worden verkocht;

overwegende dat

  • Wij als lokale overheid weinig middelen ter beschikking hebben voor het realiseren van een gezonde voedselomgeving, maar wél kunnen sturen op standplaatsen;
  • Onze jeugd erg beïnvloedbaar is voor het voedselaanbod in de directe leefomgeving, zoals scholen;
  • Voor coffeeshops nu al een afstandscriterium geldt voor vestiging in de nabijheid van scholen, te weten een verbod op vestiging in een straal van 200 meter én op minimaal 250 meter loopafstand;

verzoekt het college

  • Te inventariseren hoeveel standplaatsen zijn vergund in een straal van 200 meter én op minimaal 250 meter loopafstand van een instelling voor voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs;
  • Tevens steeksproefgewijs te inventariseren wat voor waren op deze standplaatsen worden verkocht;
  • Bij het aanbieden van deze inventarisatie de Raad in overweging te geven of een verbod tot verlening van standplaatsvergunning kan bijdragen aan een meer gezonde voedselomgeving voor onze jeugd;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Niets zo ruimte-extensief als een overbodig vliegveld

Lees verder

Amendement: Stoppen met het faciliteren van vliegverkeer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer