Motie: De gemeen­teraad komt naar je toe


9 juli 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 9 en 11 juli 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2019,

constaterende dat

  • De Raad door instemming met het Rotterdams onderwijsbeleid kennis over burgerschap en democratie breder wil verspreiden onder MBO-studenten;

overwegende dat

  • De Rotterdamse politiek weinig zichtbaar is voor deze doelgroep;
  • MBO-studenten in meerdere informatiesessies met gemeenteraadsfracties hebben gesteld dat ze graag zien dat de Rotterdamse politiek meer naar ze toekomt;

voorts overwegende dat

  • De raadsvergaderingen in de Burgerzaal van het Stadhuis in 2015 en de twee recente vergaderingen van de commissie WIISA hebben aangetoond dat een inhoudelijke politieke bespreking op locatie goed mogelijk is;

van mening dat

  • De jeugd de toekomst heeft;

verzoekt de raadsgriffier

  • Tijdens deze raadsperiode eenmalig een raadsvergadering te beleggen op een MBO-instelling, waarbij tevens ruimte wordt geboden aan randprogrammering die wordt verzorgd door de studenten en die bijdragen aan de doelstellingen voor meer kennis over burgerschap en democratie;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Vergroening bouwleges

Lees verder

Motie: Dierenambulances op de busbaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer