Motie: Maak van een gebouw geen killing wall


30 januari 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 30 januari 2020, ter bespreking van het tweeminutendebat over 'Regels voor spiegelende massa’s in de Vuistregels voor bouwen in Rotterdam',

constaterende dat

  • Spiegelende gevels van gebouwen in een voornamelijk parkachtige omgeving ertoe leidt dat vele vogels zich jaarlijks doodvliegen, omdat zij werkelijkheid niet weten te onderscheiden van reflectie;

overwegende dat

  • Er diverse maatregelen kunnen worden genomen om dit soort 'killing walls' tegen te gaan, zoals het gebruik van glas dat niet spiegelt , afbeeldingen van roofvogels of het plaatsen van strips (horizontaal om de vijf centimeter, verticaal om de tien centimeter);

verzoekt het college

  • In de vuistregel ‘Duurzame gebouwen’ onder het kopje ‘Natuur’ de zin ‘Aandacht voor effect spiegelende gevel op fauna’ toe te voegen;
  • In de folder over het natuurinclusief bouwen aandacht te vragen voor het effect van spiegelende gevels op fauna, in dit geval op vogels;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen