Motie: Biolo­gische bloemen en bloem­bollen voor bijen en vlinders


7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2020,

constaterende dat

 • Rotterdam jaarlijks tussen de 800.000 en 900.000 bloembollen plant;
 • In een onderzoek van Greenpeace1 op maar liefst 81 van de 84 planten- en bloembollensoorten bestrijdingsmiddelen werden aangetroffen, waarvan een aantal in Nederland allang verboden zijn;
 • Deze bestrijdingsmiddelen zeer schadelijk en dodelijk zijn voor bijen en andere bestuivers;
 • De gemeente Rotterdam bloembollen met het MPS-keurmerk inkoopt;
 • Het MPS-keurmerk geen garantie geeft op de afwezigheid van voor bijen giftige en dodelijke stoffen;
 • Greenpeace op planten- en bloembollensoorten met het hoogste MPS-label, MPS-A, ook bestrijdingsmiddelen aantrof, waarvan sommigen zelfs verboden zijn;
 • Biologische bloembollen als enige zonder giftige bestrijdingsmiddelen worden gekweekt;
 • Twee op de vijf soorten ongewervelde bestuivers, zoals bijen, vlinders en kevers, door onder andere het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen met uitsterven worden bedreigd;

overwegende dat

 • Dat door te kiezen voor biologische bloemen en bloembollen, die het gebruik van chemische middelen uitsluiten, de gemeente de insecten een steuntje in de rug geeft;

verzoekt het college

 • De ambitie uit te spreken om op termijn over te stappen op een volledige inkoop van biologische bloemen en bloembollen;
 • Hierin het voorbeeld van Den Haag en Amsterdam te volgen;
 • Te onderzoeken hoe deze doelstelling op termijn kan worden gerealiseerd;
 • De raad over deze ambitie met daarbij een tijdspad uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2020 te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Afgedankte deelfietsen voor de Rotterdammers

Lees verder

Motie: Fossiele evenementen zijn geen onderwijs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer