2023


  • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente gaat pleiten voor instelling van een adviescommissie voor gemeenschappelijke regeling Rottemeren. De adviescommissie zal bestaan uit gemeenteraadsleden van de drie deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling, te weten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas.
  • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente gaat lobbyen voor wijziging van de Voedsel- en warenwet zodat een verbod op plastic tasjes op de markt mogelijk wordt. Daarnaast hebben we met succes het verzoek ingediend zo'n verbod daadwerkelijk in te stellen als het juridisch mogelijk wordt.
  • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente in al haar communicatie met burgers alle vormen van taal gebruikt, teneinde het bereik van haar communicatie te vergroten. Braille, gebarentaal en audiodescriptie worden toegevoegd aan het gebruik van taal als communicatiemiddel.
  • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente een aanpak ontwikkelt waarmee werkzoekenden door middel van een gezondere leefstijl hun lichamelijke en geestelijke belastbaarheid kunnen vergroten. Daartoe wordt een pilot opgestart.
  • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat voor wat betreft beloften over aanplant van bomen en groencompensatie in de nieuwbouwwijk aan de Parkhaven, het masterplan van begin 2021 wordt vertaald in concrete afspraken met de ontwikkelaar.
  • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat in de nieuwbouwwijk aan de Parkhaven - waar we tegen waren, én zijn - natuurinclusieve maatregelen worden genomen om de instandhouding van de meervleermuis te bevorderen. Deze vleermuissoort heeft het zwaar als gevolg van isolatie van spouwmuur en dak, waardoor leefgebied verloren gaat. We hopen dat de ontwikkelaar maatregelen neemt die zowel de meervleermuis helpen als de energietransitie een duw in de goede richting geven.
  • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente markeringen gaat aanbrengen op de stoep waar terrassen van horecazaken staan, teneinde te zorgen dat vrije doorgangen (van 1,80 meter) gewaarborgd blijven.
  • Met een amendement hebben we ervoor gezorgd dat het 'Beleidskader verbonden partijen en bestuurlijke relaties 2022-2026' aangescherpt is, door op te nemen dat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad actief informeert bij belangrijke rechtshandelingen of incidenten in haar relaties met deelnemingen.