2023


 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente gaat pleiten voor instelling van een adviescommissie voor gemeenschappelijke regeling Rottemeren. De adviescommissie zal bestaan uit gemeenteraadsleden van de drie deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling, te weten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente gaat lobbyen voor wijziging van de Voedsel- en warenwet zodat een verbod op plastic tasjes op de markt mogelijk wordt. Daarnaast hebben we met succes het verzoek ingediend zo'n verbod daadwerkelijk in te stellen als het juridisch mogelijk wordt.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente in al haar communicatie met burgers alle vormen van taal gebruikt, teneinde het bereik van haar communicatie te vergroten. Braille, gebarentaal en audiodescriptie worden toegevoegd aan het gebruik van taal als communicatiemiddel.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente een aanpak ontwikkelt waarmee werkzoekenden door middel van een gezondere leefstijl hun lichamelijke en geestelijke belastbaarheid kunnen vergroten. Daartoe wordt een pilot opgestart.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat voor wat betreft beloften over aanplant van bomen en groencompensatie in de nieuwbouwwijk aan de Parkhaven, het masterplan van begin 2021 wordt vertaald in concrete afspraken met de ontwikkelaar.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat in de nieuwbouwwijk aan de Parkhaven - waar we tegen waren, én zijn - natuurinclusieve maatregelen worden genomen om de instandhouding van de meervleermuis te bevorderen. Deze vleermuissoort heeft het zwaar als gevolg van isolatie van spouwmuur en dak, waardoor leefgebied verloren gaat. We hopen dat de ontwikkelaar maatregelen neemt die zowel de meervleermuis helpen als de energietransitie een duw in de goede richting geven.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente markeringen gaat aanbrengen op de stoep waar terrassen van horecazaken staan, teneinde te zorgen dat vrije doorgangen (van 1,80 meter) gewaarborgd blijven.
 • Met een amendement hebben we ervoor gezorgd dat het 'Beleidskader verbonden partijen en bestuurlijke relaties 2022-2026' aangescherpt is, door op te nemen dat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad actief informeert bij belangrijke rechtshandelingen of incidenten in haar relaties met deelnemingen.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de huidige uitbater van de stadscamping aan de Kanaalweg op de hoogte worden gebracht op het moment dat de gemeente 'richtinggevende beslissingen' neemt over de toekomst van deze onderneming op deze locatie (zie ook punt hieronder).
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de functie van stadscamping voor de stad behouden blijft. De huidige stadscamping aan de Kanaalweg komt bij herontwikkeling van het gebied mogelijk te vervallen, iets waar we overigens op tegen zijn. Met de motie wordt ruimte gereserveerd voor een stadscamping op een andere locatie.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente bij het Rijk gaat lobbyen voor afschaffing van BTW op groente en fruit.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat het college gaat onderzoeken hoe een circulair voedselsysteem kan worden opgezet, waarmee verspilling van voedsel kan worden voorkomen.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat hopelijk alle overheidsinformatie in de gemeentelijke informatiebewaarplaats (archief) terecht komt, óók informatie op de eigen gegevensdragers van ambtenaren. Het college gaat betamelijk gedrag bevorderen door goede archivering onder de aandacht te brengen in het gedragsprotocol voor gemeenteambtenaren.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat met de zogenoemde 'vuilfuik' zwerfvuil uit het water kan worden gevist. De vuilfuik die wij voor ogen hebben, is een verbeterde versie van een paar jaar ervoor.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat het college gaat pleiten voor een ban op plastic confetti. Dat gaat met een handelsverbod van plastic confetti, bij de eerstvolgende herziening van de single-use plastics richtlijn van de Europese Unie.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat het college het bedrijfsleven op 'gepaste afstand' houdt als zij zich willen mengen in uitvoering van het gemeentelijke beleid om zwerfvuil in Rotterdam te voorkomen. Het doel van de motie is om het beleid zuiver en vrij van particuliere belangen te houden.
 • Met een amendement hebben we ervoor gezorgd dat de openingstijden van gokhallen in de stad niet worden verruimd en niet worden doorgevoerd in de Algemene plaatselijke verordening (Apv).