Wat we doen


Raadswerk

Het werk in de gemeenteraad van Rotterdam is veelzijdig. Hieronder kun je lezen wat wij doen om onze standpunten ten aanzien van dierenwelzijn, milieu, natuur en klimaat voor het voetlicht te brengen.

In raadsvergaderingen neemt de gemeenteraad besluiten, bijvoorbeeld over het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan of een verordening. Doorgaans vindt een raadsvergadering plaats op donderdagen. Raadsleden hebben diverse instrumenten ter beschikking om hun invloed op de besluitvorming uit te oefenen. Op de website van de gemeente Rotterdam kun je meer lezen over raadsvergaderingen. Fractievoorzitter Ruud van der Velden neemt deel aan de raadsvergaderingen.

Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties en amendementen indienen. Moties zijn verzoeken aan het college van burgemeester en wethouders in de uitvoering van bestaand beleid of om te komen tot nieuw beleid. Amendementen zijn juridische bindende wijzigingen van besluiten die door de gemeenteraad worden genomen. Onze moties en amendementen vind je hier.

In raadsvergaderingen hebben raadsleden ook de mogelijkheid om initiatiefvoorstellen in te dienen. Initiatiefvoorstellen zijn ervoor bedoeld nieuw beleid te maken. Na indiening in een raadsvergadering wordt het initiatiefvoorstel besproken in de raadscommissies die het voorstel van een advies voorzien. Vervolgens wordt er in een volgende raadsvergadering een besluit genomen over het initiatiefvoorstel. Tijdens deze raadsperiode hopen wij met diverse initiatiefvoorstellen te komen.

In actualiteitenraden komen leden van de gemeenteraad samen om actuele gebeurtenissen in Rotterdam te bespreken. In zo'n vergadering worden geen besluiten genomen, maar het college van burgemeester en wethouders heeft wel de mogelijkheid om toezeggingen te doen. Toezeggingen zijn beloftes die de burgemeester of wethouders aan de gemeenteraad doet. Doorgaans vinden actualiteitenraden plaats op donderdagochtend. Op de website van de gemeente Rotterdam kun je meer lezen over actualiteitenraden. Fractievoorzitter Ruud van der Velden neemt deel aan de actualiteitenraden.

In commissievergaderingen komen leden van de raadscommissies samen om onderwerpen te bespreken die binnen de reikwijdte van deze commissies vallen. Het doel van de raadscommissies is om de gemeenteraad te adviseren over de te nemen besluiten. In de periode 2022-2026 zijn er voor de gemeenteraad van Rotterdam vijf raadscommissies in het leven geroepen. Een overzicht van die commissies vind je hier.

Openbare vergaderingen zijn altijd integraal te volgen op het raadsinformatiesysteem van de gemeente Rotterdam, of later terug te kijken. Klik hier om meer informatie te lezen over uitzendingen van de gemeenteraad.

In de openbare vergaderingen van de gemeenteraad van Rotterdam hebben raadsleden en burgercommissieleden spreekrecht. Dat betekent dat elk lid tijd krijgt toegewezen om haar of zijn standpunt over een bepaald onderwerp voor het voetlicht te brengen. Vaak bereiden de leden van onze fractie een bijdrage voor die ze tijdens hun vergadering uitspreken. Deze bijdragen vind je hier. De leden van onze fractie gebruiken hun toegewezen tijd ook om in debat te treden met andere deelnemers van hun vergadering.

Het staat raadsleden tenslotte altijd vrij schriftelijke raadsvragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Het college moet vragen van raadsleden beantwoorden. Onze raadsvragen en hun antwoorden vind je hier.