Hoogste tijd voor een andere economie


Economie en bedrij­vigheid

Steeds meer economische groei is niet de oplossing, maar juist het probleem. Wij kiezen voor een eerlijke, schone en regionale economie, waarbij er bestaanszekerheid is voor iedereen en waarbij ecocide, milieuvervuiling en aantasting van de natuur aan banden worden gelegd. Hergebruik van grondstoffen en het delen van producten wordt de norm. Door andere keuzes te maken, creëren we een duurzame economie en een mooiere wereld.

 • Afval
  • Afvalscheiding en hergebruik wordt voor inwoners zo eenvoudig mogelijk gemaakt onder ander door bakken voor gescheiden afvalinzameling op loopafstand van woningen te plaatsen, door wormenhotels te plaatsen, de milieuparken ook op zondag open te stellen en de toegankelijkheid met de (bak)fiets van milieuparken te bevorderen.
  • Er wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Bij de verwerking van het afval wordt de afvalverwerker met het hoogste rendement in hergebruik geselecteerd.
  • De vervuiler betaalt: inwoners en bedrijven die veel afval hebben betalen meer dan degenen die minder afval hebben en goed recyclen. Inwoners en bedrijven die minder grondstoffen gebruiken, beter scheiden en zwerfafval aanpakken worden beloond. Er komt meer handhaving en hogere boetes op illegale dump.
  • In Rotterdam krijgen we een pasjessysteem voor de containers van het restafval, zodat afvalaanbod per huishouden geregistreerd kan worden. Dit vormt de opmaat naar een gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Bedrijventerreinen
  • Bedrijventerreinen die geen toekomst meer hebben of teveel hinder veroorzaken voor omliggende woongebieden worden circulair en schoon of omgevormd tot woonwijken en groen. Bij herstructurering van bedrijventerreinen die wel toekomstperspectief hebben wordt er veel intensiever gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. Nieuwbouw en renovatie van bestaande bedrijfspanden wordt volledig circulair en demontabel uitgevoerd.
  • De gemeente gaat verdozing tegen en weert grootschalige distributiecentra en datacenters.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Circulaire economie
  • Uiterlijk in 2030 is Rotterdam afvalvrij: alle grondstoffen worden hergebruikt. Het gebruik van nieuwe grondstoffen is minimaal gehalveerd. Hiervoor ontwikkelt de gemeente een kringloopstrategie.
  • De gemeente geeft het goede voorbeeld en koopt 100% circulair in.
  • De gemeente zorgt via een matchingsysteem dat bouwmaterialen bij sloop en renovatie hergebruikt worden, bij voorkeur in de eigen regio. Bij nieuwbouw worden herbruikbare en liefst hergebruikte of natuurlijke materialen gekozen, zoals hout en hennep.
  • Vestigings- en vergunningsvoorwaarden worden aangescherpt: nieuwbouw en verbouw van bedrijfspanden moeten circulair zijn volgens de laatste technische standaarden.
  • Bedrijven en inwoners worden gestimuleerd om kritisch te kijken naar hun aankopen en verpakkingsmaterialen. De gemeente informeert inwoners en bedrijven actief over hoe zij kunnen consuminderen, hun afval kunnen verminderen, afval goed kunnen scheiden en over duurzame alternatieven voor wegwerpverpakkingen, en stimuleert dat zij die informatie ook gebruiken. Bedrijven die circulair willen gaan werken, worden actief ondersteund.
  Meer informatie
 • Cruiseterminal
  • De cruiseterminal aan de Wilhelminapier wordt verplaatst naar de Maasvlakte. Reders gaan toeristenbelasting afdragen voor de periode dat cruiseschepen zijn afgemeerd.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Donuteconomie en brede welvaart
  • De gemeente blijft met haar economisch beleid binnen de donut van Kate Raworth: bestaanszekerheid en welzijn voor elke inwoner zonder door het ecologisch plafond van de Aarde te schieten. Rotterdam maakt hiertoe een eigen donutmodel.
  • Welvaart wordt niet meer gemeten of nagestreefd aan de hand van economische groei of hoge plekken in economische ranglijstjes. Rotterdam maakt indicatoren van brede welvaart leidend in het beleid, zoals milieu, gezondheid, welzijn, een goede balans tussen werk en privé, wonen, veiligheid, onderwijs, materiële welvaart, maatschappelijke betrokkenheid, sociale relaties en banen.
  • Rotterdam stuurt op duurzame bloei in plaats van oneindige economische groei. Het versterken van de ecologie is belangrijker dan het laten groeien van de economie.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Duurzaam ondernemen
  • De gemeente ondersteunt ZZP’ers, startups en organisaties die duurzaam ondernemen bij het vinden van kantoorruimte in bedrijfsverzamelpanden. Zo mogelijk worden bestaande oude panden omgebouwd voor dit doel.
  • Rotterdam zet erop in een maatschappelijk akkoord te sluiten met bedrijven over sociaal en duurzaam ondernemen, met aandacht voor energiebesparing, hergebruik en besparing van grondstoffen, versterking van de lokale en regionale economie en duurzame werkgelegenheid.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Feyenoord City
  • De gemeente stopt met de ontwikkeling van een nieuw voetbalstadion. In de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City kiezen we voor extra betaalbare woningen aan de Nieuwe Maas en toevoeging van een nieuw stadspark.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Kolenfonds
  • Er komt een Rotterdams kolenfonds of soortgelijks om werknemers in de fossiele industrie te helpen om te scholen naar werk in een duurzame economie, met behoud van bestaanszekerheid.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Lokale economie
  • De gemeente begint een koop-lokaalinitiatief en geeft zelf het goede voorbeeld door zoveel mogelijk lokaal en regionaal in te kopen.
  • De gemeente ondersteunt lokale producenten die hun producten in de regio willen verkopen, bijvoorbeeld door marktstandplaatsen met voorrang of korting aan hen te gunnen.
  • Indien onvermijdelijk is dat bomen gekapt worden, worden gekapte bomen zo hoogwaardig en lokaal mogelijk gebruikt, bijvoorbeeld als bouwmateriaal of voor meubels.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Lokale munt
  • De gemeente stimuleert lokale toeleveranciers zich aan te sluiten op de lokale munt de Dam, van Stichting De Alternatieve Munt, teneinde toegevoegde waarde te behouden voor de stad en duurzaamheid te stimuleren.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Pensioenbijdragen van gemeentemedewerkers worden niet meer geïnvesteerd in fossiele industrieën, de intensieve veehouderij en bedrijven die mensenrechten schenden of wapens verkopen. Rotterdam zet zich in om ABP, waar het verplicht aan moet deelnemen, maatschappelijk verantwoord te laten beleggen.
  • Rotterdam zet erop in een maatschappelijk akkoord te sluiten met bedrijven over sociaal en duurzaam ondernemen, met aandacht voor energiebesparing, hergebruik en besparing van grondstoffen, versterking van de lokale en regionale economie en duurzame werkgelegenheid.
  • De gemeente doet alleen zaken met bedrijven die ‘social return on investment’ garanderen.
  • Bij aanbestedingen wordt extra aandacht besteed aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door te zorgen voor werkplekken en leerwerkplekken voor praktisch geschoolden, mensen met een arbeidsbeperking, statushouders en oudere werkzoekenden.
  • Rotterdam stimuleert dat bedrijven vooral werknemers werven in de eigen regio.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Milieuvervuiling
  • Rotterdam gaat beter en adequater handhaven bij milieuvervuiling. Bedrijven worden hierop sneller beboet en gesloten.
  • Het gebruik van wegwerpplastic wordt snel afgebouwd. De gemeente stopt met het gebruik ervan en speelt een coördinerende rol bij de invoering van duurzame alternatieven.
  • Er komt een verbod op het verspreiden van confetti en serpentine in de buitenlucht.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Nachtvluchten

  Wij zijn tegen nachtvluchten van en naar luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) aan de Noordrand van Rotterdam. Nachtvluchten leiden tot ernstige overlast voor omwonenden, in de vorm van geluidhinder. Wat ons betreft is er tussen 23.00 en 07.00 geen enkel vliegverkeer toegestaan, met uitzondering van maatschappelijk helikopterverkeer in het geval van calamiteiten en vliegtuigen die een noodlanding moeten maken.

  Meer informatie
 • Ongeadresseerd reclamedrukwerk
  • Papierverspilling gaan we tegen. Bewoners ontvangen alleen nog ongeadresseerde reclamefolders als zij hier zelf met een ja-ja-sticker of een ja-nee-sticker om vragen.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Opruimplicht zwerfvuil
  • Bedrijven worden binnen een grotere straal rondom hun zaak verantwoordelijk voor het opruimen van zwerfafval dan de huidige 25 meter. Daarnaast betreft deze opruimverplichting niet alleen meer afval dat aantoonbaar door de winkelier is verkocht.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Overkapping 's-Gravendijkwal
  • De ‘s-Gravendijkwal wordt overkapt.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Parkeren op straat
  • De gemeente gaat door met het verwijderen van parkeerplaatsen op straat. Vrijgekomen ruimte wordt groen ingevuld, zoals in het Hoogkwartier.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Recycling en upcycling
  • Windturbines en zonnepanelen zijn zo duurzaam mogelijk geproduceerd, met zo veel als mogelijk gerecyclede materialen en van duurzame (lokale) leveranciers.
  • De gemeente stimuleert en faciliteert de vestiging van Repair Cafés, waar inwoners hun defecte apparaten of spullen kunnen laten of leren repareren. Ook tweedehandswinkels, weggeefwinkels en weggeefkastjes worden gestimuleerd en ondersteund.
  • Er komt ook een Upcycle Mall op Zuid, waarbij de aankomende Upcycle Mall aan de Soesterbergstraat als voorbeeld dient.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Restwarmte
  • Er wordt niet ge nvesteerd in warmtenetten die gevoed worden door restwarmte uit de fossiele industrie, bio-industrie of biomassacentrales. We gebruiken duurzame lagetemperatuurbronnen om woningen en andere gebouwen te verwarmen. Naast warmtepompen wordt er geïnvesteerd in warmte- en koudeopslag, bodemwarmte, en warmte uit water (aquathermie) of zout (warmtebatterij). Vanzelfsprekend enkel als het veilig kan en het geen ecologische verstoring veroorzaakt.
  • Het faillissement van Warmtebedrijf Rotterdam noopt tot duurzame toelevering van restwarmte. Voor aardgasvrije pilotwijken en bestaande concessiegebieden worden niet-fossiele warmtebronnen ingezet.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Rotterdam The Hague Airport (Vliegveld Zestienhoven)
  • De gemeente verzoekt het kabinet geen nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport te nemen. Dit betekent sluiting van het vliegveld en dus een einde aan lawaaihinder en uitstoot van ultrafijnstof in delen van Schiebroek, Hillegersberg en Overschie.
  • De lap grond van luchthaven Rotterdam The Hague Airport wordt omgevormd tot een groot park met nieuwe betaalbare woningen.

  Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Ruilen en delen
  • Ruilen en delen wordt gemakkelijker. De gemeente stimuleert en faciliteert lokale ruilsystemen zoals mini-bibliotheken, fietsenbanken en plantenruil.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Transformatie Waalhaven
  • De kades van de Waalhaven veranderen van bedrijventerrein in een nieuwe woonwijk met veel groen. Industrieel erfgoed blijft behouden.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Transitie van de haven
  • Jaarlijks stroomt er een virtuele uitstoot van 600 megaton aan CO2 door de haven naar het industriële achterland - twintig keer de stedelijke uitstoot! Rotterdam moet behalve eigen klimaatdoelen ook beleid opstellen om de rol van de haven als fossiele hub aan te pakken.
  Meer informatie
 • Uitstootvrije binnenstad
  • Uiterlijk in 2030 is al het verkeer in de binnenstad van Rotterdam uitstootvrij.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie
 • Walstroom
  • Er komt walstroom voor de zeeschepen aan de Parkkade, Boompjes, Maasboulevard en op andere locaties in bewoond gebied.

  Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws