Opkomen voor dieren­rechten


Onze successen!

 • Met een motie hebben wij het voor elkaar gekregen dat er een wethouder in het college van burgemeester en wethouders komt die zich specifiek bezighoudt met dierenwelzijn. De afdoening van de motie vind je hier.
 • Met een motie hebben wij het voor elkaar gekregen dat zorgbehoevende Rotterdammers in woonzorgcomplex De Evenaar een gezelschapsdier mogen houden, mits de omstandigheden het toelaten. De afdoening van de motie vind je hier.
 • Met raadsvragen hebben wij met succes aangedrongen tot aandacht voor een landelijk verbod op het etaleren van dieren als koopwaar op de stoep. Het college dringt door onze vragen aan op aanpassing van het Besluit houders van dieren. De brief van de wethouder Dierenwelzijn aan het kabinet vind je hier.
 • Met raadsvragen hebben wij met succes aangedrongen tot het invoeren van vleesvrije dagen in de bedrijfskantines van de gemeente Rotterdam.
 • Met raadsvragen hebben wij met succes aangedrongen tot een nieuwe opvangvoorziening voor gevonden dieren die in het wild leven.
 • Met onze mondelinge vragen hebben wij er met succes op aangedrongen dat het college elektrische dierenambulances toestaat op de busbanen die in gemeentelijk bezit zijn. De afdoening van de toezegging van het college op onze mondelinge vragen vind je hier.
 • Met moties hebben wij met succes het aantal vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling 2018/2019 verdrievoudigd. De eerste motie zorgde ervoor dat alle parken in Rotterdam vuurwerkvrij werden. De tweede motie verklaarde alle kinderboerderijen en hertenkampen vuurwerkvrij. En de derde motie ging over het vuurwerkvrij maken van alle gebieden waar grote grazers leven, bijvoorbeeld het Eiland van Brienenoord.
 • Met raadsvragen hebben wij ervoor gezorgd dat het meldpunt voor agressieve honden van de gemeente Rotterdam ook dient als meldpunt waar Rotterdammers en professionals (zoals dierenartsen) een melding kunnen doen over gecoupeerde oren en staarten bij honden.
 • Met raadsvragen hebben wij ervoor gezorgd dat de kosten voor het onderhoud van blindegeleidehonden en hulphonden worden ondergebracht in de bijzondere bijstand van de gemeente Rotterdam. Dit betekent dat Rotterdammers met een klein inkomen en een medische of psychosociale indicatie de kosten voor het onderhoud van blindegeleidehonden en hulphonden kunnen verhalen op de gemeente, indien zij gebruik maken van deze dieren.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam een proef start om dierenambulances op de busbanen toe te staan, zodat zij sneller bij hulpbehoevende dieren kunnen komen. Na een half jaar wordt de proef geëvalueerd. Elektrisch aangedreven dierenambulances mogen op ons aandringen ook al op de busbaan. Die toezegging van het college op onze motie vind je hier.
 • Met onze mondelinge vragen hebben wij er met succes op aangedrongen om de toegankelijkheid van de dierenambulance tijdens grote evenementen (zoals het Zomercarnaval, of de Wereldhavendagen) te verbeteren. Op dit moment wordt de dierenambulance soms nog geweigerd. In de nieuwe Nota dierenwelzijn van de gemeente Rotterdam is geregeld dat dierenambulances op dezelfde manier toegang krijgen als huisartsen, verloskundigen en andere hulpverleners.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het meldpunt voor agressieve honden van de gemeente Rotterdam wordt uitgebreid met de mogelijkheid voor Rotterdammers om melding te doen over honden die een prikband dragen. Een prikband is wettelijk verboden en veroorzaakt pijn bij de honden.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam een 'huisdierensticker' in het leven roep, die Rotterdammers gratis kunnen opvragen om zo te kunnen aantonen of er zich dieren achter de voordeur van hun woning bevinden. Zo'n huisdierensticker geeft belangrijke informatie aan hulpdiensten over de aanwezigheid van dieren in het geval van calamiteiten.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam stopt met het aanbieden van een gratis hengelvergunning op de Rotterdampas.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam louter biologische bloembollen en bloemen gaat inkopen. Biologische teelt is cruciaal voor de staat van instandhouding van insecten, bijen en vlinders in de stad.
 • Met onze mondelinge vragen hebben wij er met succes op aangedrongen dat de vuurwerkvrije zone tijdens de jaarwisseling 2019/2020 wordt uitgebreid met alle begraafplaatsen in Rotterdam (vijftien in totaal), alsmede de Crooswijkse zijde van de Rotte. De afdoening van de toezegging van het college op onze mondelinge vragen vind je hier.
 • Met onze mondelinge vragen hebben wij er met succes op aangedrongen dat het college gaat onderzoeken hoe daklozen met honden toch terecht kunnen in de nachtopvang. Het verzoek wordt uitgebreid naar de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld die gevangen zitten in een cirkel van geweld omdat ze nergens terecht kunnen met hun huisdieren. De afdoening van de toezegging op onze mondelinge vragen vind je hier.
 • Met een amendement hebben wij ervoor gezorgd dat dieren een prominente plek krijgen in de bebouwde omgeving. De agenda van stadsontwikkeling wordt daarmee uitgebreid tot alle inwoners van Rotterdam.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat eventuele vuurwerkshows van de gemeente Rotterdam tijdens de jaarwisseling niet in parken worden georganiseerd, teneinde de stadsnatuur en de dieren te beschermen tegen de nadelige effecten van vuurwerk.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam bouwers en ontwikkelaars die in de stad hun activiteiten willen ontplooien, bewust maken van het effect van spiegelende gebouwen op vogels. Vogels kunnen zich namelijk dood vliegen tegen spiegelende gevels. Wij hopen dat deze bewustwording leidt tot een fikse daling van het aantal dodelijke slachtoffers.
 • Met ons initiatiefvoorstel van ‘Carnivoor? Geef het door!’ hebben wij ervoor gezorgd dat de zogenoemde reguliere catering vanaf nu standaard vegetarisch wordt, tenzij gasten van bijeenkomsten van de gemeente Rotterdam aangeven dat zij vlees of vis willen eten. Hiermee verwachten wij een daling van de vleesconsumptie op deze bijeenkomsten.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de burgemeester zich gaat inspannen om de capaciteit bij de politie voor het opsporen van dierenleed op peil te houden, ondanks een fiks tekort in het aantal beschikbare manuren.
 • Met schriftelijke vragen hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders het gebruik van vislood wil tegengaan en het gebruik van meer milieuvriendelijke alternatieven wil aanmoedigen. Overigens zien wij het liefst dat hengelen voorgoed wordt verboden, maar het verbod op het zwaar vervuilende vislood (een gevaar voor mens en dier) is een stap in de goede richting.