Opkomen voor dieren­rechten


Onze successen!

2018

 • Met een motie hebben wij het voor elkaar gekregen dat er een wethouder in het college van burgemeester en wethouders komt die zich specifiek bezighoudt met dierenwelzijn. De afdoening van de motie vind je hier.
 • Met een motie hebben wij het voor elkaar gekregen dat zorgbehoevende Rotterdammers in woonzorgcomplex De Evenaar een gezelschapsdier mogen houden, mits de omstandigheden het toelaten. De afdoening van de motie vind je hier.
 • Met raadsvragen hebben wij met succes aangedrongen tot aandacht voor een landelijk verbod op het etaleren van dieren als koopwaar op de stoep. Het college dringt door onze vragen aan op aanpassing van het Besluit houders van dieren. De brief van de wethouder Dierenwelzijn aan het kabinet vind je hier.
 • Met raadsvragen hebben wij met succes aangedrongen tot het invoeren van vleesvrije dagen in de bedrijfskantines van de gemeente Rotterdam.
 • Met raadsvragen hebben wij met succes aangedrongen tot een nieuwe opvangvoorziening voor gevonden dieren die in het wild leven.
 • Met onze mondelinge vragen hebben wij er met succes op aangedrongen dat het college elektrische dierenambulances toestaat op de busbanen die in gemeentelijk bezit zijn. De afdoening van de toezegging van het college op onze mondelinge vragen vind je hier.
 • Met moties hebben wij met succes het aantal vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling 2018/2019 verdrievoudigd. De eerste motie zorgde ervoor dat alle parken in Rotterdam vuurwerkvrij werden. De tweede motie verklaarde alle kinderboerderijen en hertenkampen vuurwerkvrij. En de derde motie ging over het vuurwerkvrij maken van alle gebieden waar grote grazers leven, bijvoorbeeld het Eiland van Brienenoord.
2019
 • Met raadsvragen hebben wij ervoor gezorgd dat het meldpunt voor agressieve honden van de gemeente Rotterdam ook dient als meldpunt waar Rotterdammers en professionals (zoals dierenartsen) een melding kunnen doen over gecoupeerde oren en staarten bij honden.
 • Met raadsvragen hebben wij ervoor gezorgd dat de kosten voor het onderhoud van blindegeleidehonden en hulphonden worden ondergebracht in de bijzondere bijstand van de gemeente Rotterdam. Dit betekent dat Rotterdammers met een klein inkomen en een medische of psychosociale indicatie de kosten voor het onderhoud van blindegeleidehonden en hulphonden kunnen verhalen op de gemeente, indien zij gebruik maken van deze dieren.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam een proef start om dierenambulances op de busbanen toe te staan, zodat zij sneller bij hulpbehoevende dieren kunnen komen. Na een half jaar wordt de proef geëvalueerd. Elektrisch aangedreven dierenambulances mogen op ons aandringen ook al op de busbaan. Die toezegging van het college op onze motie vind je hier.
 • Met onze mondelinge vragen hebben wij er met succes op aangedrongen om de toegankelijkheid van de dierenambulance tijdens grote evenementen (zoals het Zomercarnaval, of de Wereldhavendagen) te verbeteren. Op dit moment wordt de dierenambulance soms nog geweigerd. In de nieuwe Nota dierenwelzijn van de gemeente Rotterdam is geregeld dat dierenambulances op dezelfde manier toegang krijgen als huisartsen, verloskundigen en andere hulpverleners.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het meldpunt voor agressieve honden van de gemeente Rotterdam wordt uitgebreid met de mogelijkheid voor Rotterdammers om melding te doen over honden die een prikband dragen. Een prikband is wettelijk verboden en veroorzaakt pijn bij de honden.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam een 'huisdierensticker' in het leven roept, die Rotterdammers gratis kunnen opvragen om zo te kunnen aantonen of er zich dieren achter de voordeur van hun woning bevinden. Zo'n huisdierensticker geeft belangrijke informatie aan hulpdiensten over de aanwezigheid van dieren in het geval van calamiteiten.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam stopt met het aanbieden van een gratis hengelvergunning op de Rotterdampas.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam louter biologische bloembollen en bloemen gaat inkopen. Biologische teelt is cruciaal voor de staat van instandhouding van insecten, bijen en vlinders in de stad.
 • Met onze mondelinge vragen hebben wij er met succes op aangedrongen dat de vuurwerkvrije zone tijdens de jaarwisseling 2019/2020 wordt uitgebreid met alle begraafplaatsen in Rotterdam (vijftien in totaal), alsmede de Crooswijkse zijde van de Rotte. De afdoening van de toezegging van het college op onze mondelinge vragen vind je hier.
 • Met onze mondelinge vragen hebben wij er met succes op aangedrongen dat het college gaat onderzoeken hoe daklozen met honden toch terecht kunnen in de nachtopvang. Het verzoek wordt uitgebreid naar de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld die gevangen zitten in een cirkel van geweld omdat ze nergens terecht kunnen met hun huisdieren. De afdoening van de toezegging op onze mondelinge vragen vind je hier.
 • Met een amendement hebben wij ervoor gezorgd dat dieren een prominente plek krijgen in de bebouwde omgeving. De agenda van stadsontwikkeling wordt daarmee uitgebreid tot alle inwoners van Rotterdam.
2020
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat eventuele vuurwerkshows van de gemeente Rotterdam tijdens de jaarwisseling niet in parken worden georganiseerd, teneinde de stadsnatuur en de dieren te beschermen tegen de nadelige effecten van vuurwerk.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam bouwers en ontwikkelaars die in de stad hun activiteiten willen ontplooien, bewust maken van het effect van spiegelende gebouwen op vogels. Vogels kunnen zich namelijk dood vliegen tegen spiegelende gevels. Wij hopen dat deze bewustwording leidt tot een fikse daling van het aantal dodelijke slachtoffers.
 • Met ons initiatiefvoorstel van ‘Carnivoor? Geef het door!’ hebben wij ervoor gezorgd dat de zogenoemde reguliere catering vanaf nu standaard vegetarisch wordt, tenzij gasten van bijeenkomsten van de gemeente Rotterdam aangeven dat zij vlees of vis willen eten. Hiermee verwachten wij een daling van de vleesconsumptie op deze bijeenkomsten.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de burgemeester zich gaat inspannen om de capaciteit bij de politie voor het opsporen van dierenleed op peil te houden, ondanks een fiks tekort in het aantal beschikbare manuren.
 • Met schriftelijke vragen hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders het gebruik van vislood wil tegengaan en het gebruik van meer milieuvriendelijke alternatieven wil aanmoedigen. Overigens zien wij het liefst dat hengelen voorgoed wordt verboden, maar het verbod op het zwaar vervuilende vislood (een gevaar voor mens en dier) is een stap in de goede richting.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente in haar standpunt ten aanzien van de regionale energiestrategie opneemt dat vogeltrekroutes moeten worden meegewogen in de locatiekeuze voor nieuwe windmolenparken.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat een drijvende boerderij met liefst zevenduizend kippen niet in Rotterdam komt te liggen.

2021

 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat er geen dieren uit Diergaarde Blijdorp worden gedood als gevolg van financiële nood door toedoen van de coronamaatregelen.
 • Met drie moties (1, 2 en 3) hebben wij ervoor gezorgd dat het welzijn van politiehonden aanzienlijk is verbeterd. Ten eerste stopt de Rotterdamse politie op korte termijn met het geven van stroomstoten in de training van vijf politiehonden die zij nu in dienst heeft. Ten tweede gaat de Rotterdamse politie zich inspannen bij toeleveranciers van politiehonden af te dwingen dat trainers in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), om zo excessen in trainingsmethoden tegen te kunnen gaan. Ten derde gaat het college van burgemeester en wethouders zich samen met de Rotterdamse politie inzetten voor een nieuwe instructie over hoe ervoor te zorgen dat politiehonden na hun diensttijd van een heerlijke oude dag kunnen genieten.
 • Met schriftelijke vragen hebben wij ervoor gezorgd dat stroperij van zeebaars nabij Futureland op Maasvlakte I wordt aangepakt. Hiertoe worden verbodsborden geplaatst en hekwerk geplaatst op de locatie waar vissers illegaal actief zijn. Daarna kan er actief worden gehandhaafd als er sprake is van overtreding van het verbod tot betreden. Lees hier het persbericht van Havenbedrijf Rotterdam over de aanpak van stroperij, die samen met de gemeente Rotterdam en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) actie onderneemt.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat groenonderhoud tijdens het broedseizoen en daarbuiten beter wordt afgestemd op de aanwezigheid van broedende vogels, die voor hun rust, beschutting en nestplaats afhankelijk zijn van bomen, grasland of struikgewas.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de haalbaarheid van een voederverbod voor het hele grondgebied van Rotterdam wordt onderzocht. Momenteel worden er nog slechts enkele gebieden aangewezen waar dieren in het wild niet gevoederd mogen worden, maar wij vinden voederen van dieren overal onwenselijk. De haalbaarheidsstudie kent een juridische insteek, wat erop neerkomt dat de wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn gaat bezien of een stadsbreed voederverbod juridisch standhoudt.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het meldpunt voor agressieve honden van de gemeente Rotterdam wordt uitgebreid met de mogelijkheid voor Rotterdammers om melding te doen over honden die een stoomhalsband drage. Een stroomhalsband is wettelijk verboden en veroorzaakt pijn bij de honden. Al eerder breidden wij het meldpunt uit voor meldingen die gaan over de prikband en gecoupeerde staarten en oren bij honden.
 • Met ons budget binnen het project 'Koers van de stad' van de gemeente Rotterdam hebben wij per motie Vogel- en Egel Zorgcentrum De Houtsnip in Hoek van Holland financieel gesteund voor de komst van een nieuwe en groene accommodatie. De accommodatie moet klimaatbestendig worden, maar ook bijdragen aan klimaatadaptatie en -mitigatie. Een mooi project van een mooi initiatief waar wij graag aan bijdragen!
 • Met schriftelijke vragen hebben wij ervoor gezorgd dat zogenoemde mosquito's - apparaatjes die een hoogfrequent geluid uitzenden met als doel straatoverlast tegen te gaan - worden verplaatst als blijkt dat vleermuizen hierdoor gestoord worden. Overigens zijn wij geen voorstander van het gebruik van mosquito's.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat er altijd een dierenasiel voor op straat gevonden Rotterdamse katten en honden op eigen grondgebied zal zijn. In Rotterdam hebben we de afgelopen vier jaar geen dierenasiel gehad en werden katten en honden opgevangen in naburig Spijkenisse. Die situatie is met de komst van een nieuw dierenasiel in de zomer van 2022 en altijd daarna gelukkig voorbij.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam tijdig op zoek gaat naar een toekomstige locatie voor een nieuw dierenasiel, als de locatie aan de Abraham van Stolkweg komt te vervallen door voorgenomen gebiedsontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat er geen gat valt in het plaats bieden aan op straat gevonden katten en honden op Rotterdams grondgebied.