Amen­dement: Actieve infor­ma­tie­plicht verstrek­kende rechts­han­de­lingen


2 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Beleidskader verbonden partijen en bestuurlijke relaties 2022-2026,

Besluit:

De tekstpassage:

“Financiële en politieke risico’s: De gemeente kijkt naar de vermogensstructuur, investeringen, rechtshandelingen en garanties die bijdragen aan de behartiging van het publiek belang. De rol van de gemeente hierin is voornamelijk het identificeren van financiële en politieke risico’s, zodat deze tijdig kunnen worden gemitigeerd. In het geval van incidenten kan de gemeenteraad tijdig geïnformeerd worden.”

wordt gewijzigd in:

“Financiële en politieke risico’s: De gemeente kijkt naar de vermogensstructuur, investeringen, rechtshandelingen en garanties die bijdragen aan de behartiging van het publiek belang. De rol van de gemeente hierin is voornamelijk het identificeren van financiële en politieke risico’s, zodat deze tijdig kunnen worden gemitigeerd. In het geval van incidenten zal de gemeenteraad tijdig geïnformeerd worden. Het college zal de raad actief informeren over besluiten ten aanzien van verbonden partijen met significante impact voor de gemeente of waaraan substantiële risico’s voor de gemeente zijn verbonden.”

--

Toelichting:

Aanbeveling 6 van het rapport ‘Warmte zonder leiding’ van Rekenkamer Rotterdam aan het college is om de gemeenteraad altijd vooraf te informeren bij privaatrechtelijke rechtshandelingen die de waarde van €1 miljoen te boven gaan. Het college reageert als volgt: “Wij nemen deze aanbeveling over, met dien verstande dat wij nadere voorstellen uitwerken met betrekking tot onder meer het door de rekenkamer voorgestelde bedrag van een miljoen (…).” De aanbeveling wordt vooralsnog niet gestand gedaan in het beleidskader. Met dit amendement geven wij alsnog gehoor aan de aanbeveling van de Rekenkamer.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Gezond weer naar werk

Lees verder

Motie: Adviescommissie voor gemeenschappelijke regeling Rottemeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer