Motie: Meer voor de meer­vleermuis


2 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van bestemmingsplan Parkhaven,

constaterende dat

  • Het slecht gaat met de meervleermuis, een gebouwenbewonende diersoort die als gevolg van isolatiemaatregelen in de gebouwde omgeving steeds minder leefgebied heeft en in aantallen afneemt;

voorts constaterende dat

  • De ontwikkelaar verplicht is ten minste twintig natuurinclusieve maatregelen te nemen die staan opgesomd in het masterplan;
  • In voornoemd masterplan onder meer het aanbrengen van verblijfplaatsen voor vleermuizen in de gevels van de nieuwe gebouwen als maatregel wordt voorgespiegeld;
  • In de beleidsregels toebehorend aan de regels van het bestemmingsplan de creatie van “een hoogwaardig habitat voor tenminste gebouw bewonende soorten” wordt voorgeschreven;

overwegende dat

  • Nieuwbouw kansen biedt om de instandhouding van diersoorten gevoelig voor habitatverlies een nieuwe impuls te geven;
  • Het bestemmingsplan op punten is gewijzigd ten opzichte van het masterplan, de ontwikkelaar vrijheid geniet in de te kiezen natuurinclusieve maatregelen en dat de beleidsregels een hoog abstractieniveau kennen;

verzoekt het college

  • Op het moment van overdracht van gronden in het plangebied aan de ontwikkelaar de te nemen natuurinclusieve maatregelen privaatrechtelijk vast te leggen;
  • In ieder geval vast te leggen dat verblijfplaatsen voor de meervleermuis worden gerealiseerd;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Groen voor alle Rotterdammers

Lees verder

Motie: Taal voor allemaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer