Motie: Advies­com­missie voor gemeen­schap­pe­lijke regeling Rotte­meren


2 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Beleidskader verbonden partijen en bestuurlijke relaties 2022-2026,

constaterende dat

  • Artikel 24a van de Wet gemeenschappelijke regelingen luidt: “Op voorstel van de raden van de deelnemende gemeenten gezamenlijk stelt het algemeen bestuur van een openbaar lichaam een gemeenschappelijke adviescommissie in die het algemeen bestuur van advies kan voorzien, de besluitvorming van de raden van de deelnemende gemeenten met betrekking tot de regeling kan voorbereiden of de raden van advies kan voorzien.”;

overwegende dat

  • Het instellen van adviescommissies met afgevaardigden van de raden van deelnemende gemeenten de democratisch legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen versterkt;

voorts overwegende dat

  • De biodiversiteit in het recreatiegebied Rottemeren dermate publieke waarde vertegenwoordigt dat advisering vanuit de gemeenteraden van deelnemende gemeenten gewenst is, teneinde het algemeen belang zo goed mogelijk te dienen;

verzoekt het college

  • Het algemeen bestuur van recreatieschap Rottemeren te verzoeken een adviescommissie in het leven te roepen waar afgevaardigden uit de gemeenteraden van deelnemende gemeenten zitting in hebben, ter versterking van de democratische legitimiteit en ter behartiging van het algemeen belang;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Actieve informatieplicht verstrekkende rechtshandelingen

Lees verder

Motie: Hoor mij, zie mij, samen zijn wij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer