Motie: Taal voor allemaal


2 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Beleidskader basisvaardigheden 2023-2026 'Rotterdam Vaardig Verder, Beter in taal, rekenen en digitale vaardigheden’,

constaterende dat

  • In het beleidskader beschreven staat dat de gemeente het goede voorbeeld geeft;
  • De toezegging gedaan is dat hier naar innovatie en inclusiviteit gehandeld gaat worden;
  • In het recent gepubliceerd Europees onderzoek Handbook of Easy Languages geadviseerd wordt om Easy language, makkelijke taal, niet alleen geschreven en gesproken te faciliteren maar ook aan te bieden in braille, gebarentaal en audiodescriptie;

overwegende dat

  • Innovatie en inclusiviteit voor ons betekent dat braille, gebarentaal en audiodescriptie toegepast wordt in de gemeentelijke communicatie, en dit nu nog te weinig gebeurt;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken in hoeverre de gemeente Rotterdam braille, gebarentaal en audiodescriptie toe kan passen in de breedste zin in communicatie vanuit de gemeente;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen