Motie: Maak verbod plastic tasjes markt mogelijk


2 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Grondstoffennota 2023-2026,

constaterende dat

  • Een verbod op verstrekking aan consumenten van plastic materiaal voor transport van waren door handelaren op de gemeentelijke warenmarkten volgens het college nu niet mogelijk is, vanwege bepalingen in voedsel- en warenwetgeving;

overwegende dat

  • De bekende blauwe en witte tasjes alom tegenwoordig zijn in het Rotterdamse straatbeeld, als rommel op straat en in plantsoenen, perken, sloten en singels;
  • De gemeente Rotterdam er belang bij heeft zelf te kunnen beslissen over de mogelijkheid tot verstrekking van plastic verpakkingsmateriaal, vanwege de publieke waarde die gemoeid is met het schoonhouden van de openbare ruimte en het terugdringen van grondstoffenverbruik;

voorts overwegende dat

  • Het college bij monde van wethouder Karremans heeft toegezegd met het kabinet te overleggen teneinde lokale regelgeving voor een eventueel tasjesverbod mogelijk te maken;

verzoekt het college

  • Per aangekondigde lobby het kabinet op te roepen de aangehaalde voedsel- en warenwetgeving zo te wijzigen dat een lokaal verbod op verstrekking van plastic verpakkingsmateriaal tot de mogelijkheden behoort;
  • Bij een succesvolle lobby een verbod op verstrekking aan consumenten van plastic materiaal voor transport van waren door handelaren op de gemeentelijke warenmarkten in te voeren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Aandeel zonder publiek belang

Lees verder

Motie: Scheidingspercentage naar landelijk gemiddelde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer