Raads­vragen: Drijvende boerderij voor kippen


Indiendatum: 1 jul. 2020

Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam stuitte op de website van het AD Rotterdams Dagblad op een artikel1 over de mogelijke komst van een nieuwe drijvende boerderij in het gebied dat bekend staat als Merwe-Vierhavens, onderdeel van Delfshaven. De zogenoemde ‘Floating Farm Poultry’ zou dan komen te liggen naast de reeds bestaande drijvende boerderij ‘Floating Farm’ waarop momenteel koeien worden gehouden. De Floating Farm Poultry zal volgens voornoemd artikel plaats bieden aan liefst zevenduizend kippen. Het ontwerp van deze nieuwe drijvende boerderij is afkomstig van het architectenbureau Goldsmith, die naar de strekking van het artikel zich laat aanzien ook initiatiefnemer is van de mogelijke komst van dit object in de Merwe-Vierhavens.

1. Heeft u kennis genomen van voornoemd artikel? Indien ja, was u reeds bekend met het voornemen van een initiatiefnemer om een nieuwe drijvende boerderij te vestigen in de Merwe-Vierhavens? Indien ja, hoe heeft de initiatiefnemer de wens tot realisering van een drijvende boerderij voor kippen aan u kenbaar gemaakt?

2. Stelt u dat een drijvend bouwwerk met daarop duizenden dieren in principe diverse vergunningstrajecten moet doorlopen alvorens het zou kunnen worden gerealiseerd? Indien ja, welke?

Wij zijn tegen het houden van dieren op water. Kippen horen niet op het water. Een drijvende boerderij is om die reden geen goede omgeving voor deze prachtige en intelligente dieren.

3. Wat vindt u van een drijvende boerderij als omgeving voor het houden van kippen? Denkt u dat het in het belang is van de kippen om in een dergelijke omgeving gehuisvest te worden? Indien ja, kunt u uitleggen waarom? Indien nee, bent u om deze reden bereid de komst van een drijvende boerderij voor kippen hoe dan ook tegen te houden?

Wij zijn niet blij dat er blijkbaar wederom plannen worden gesmeed om dieren op het water in de Merwe-Vierhavens te houden. Al eerder was er sprake van dat de reeds bestaande drijvende boerderij behalve koeien ook huisvesting zou bieden aan kippen. Met onze schriftelijke vragen aan het college over ‘Wie voelt zich straks met die Floating Farm nog kiplekker?’2 hebben wij in 2017 aandacht besteed aan het houden van kippen op water, destijds vooral met oog op de gezondheidseffecten van de pluimveehouderij in de directe nabijheid van woongebieden. De kans op verhoogde concentraties fijnstof is namelijk zeer aanwezig.

In voornoemde schriftelijke vragen schreven wij dat een kip ervan houdt een stofbad te nemen. Een kip die het naar de zin heeft, vliegt, fladdert, rent, scharrelt, pikt. Hierdoor dwarrelt er natuurlijk ook stof rond; allemaal heel natuurlijk. Destijds antwoordde het college op onze vraag hoe zij erop gaat toezien dat aan de meest verregaande eisen ten aanzien van dierenwelzijn wordt voldaan zonder omwonenden bloot te stellen aan verhoogde concentraties fijnstof in de lucht als volgt:

Optimaal dierenwelzijn in de pluimveehouderij, betekent meer gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Er zal dus altijd een afweging tussen de twee gemaakt moeten worden.”

4. Vindt u in het algemeen nog altijd dat er een afweging gemaakt moet worden tussen gezondheidsrisico’s voor omwonenden van de intensieve veehouderij enerzijds en het welzijn van dieren anderzijds? Indien ja, waarom? Indien ja, hoe maakt u deze afweging?

5. Welke afweging tussen de gezondheid van omwonenden enerzijds en dierenwelzijn anderzijds gaat u maken indien u verwacht te moeten beslissen over de komst van een drijvende boerderij voor kippen?

6. Vindt u ook niet dat de beste afweging voor zowel de gezondheid van omwonenden als het welzijn van de dieren is om een dergelijke drijvende boerderij simpelweg niet toe te staan? Indien nee, waarom niet?

1 https://www.ad.nl/rotterdam/krijgen-de-drijvende-koeien-buren-plan-voor-tweede-drijvende-boerderij-met-7-000-legkippen~a3765303/?referrer=https://t.co/3JOnbKSGU1?amp=1

2 https://api.notubiz.nl/documents/5430270/1/file?version=2.0.0&open=browser&token=

Indiendatum: 1 jul. 2020
Antwoorddatum: 13 okt. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Bouwlocaties in afwachting van bebouwing - vervolgvragen op 20bb3926

Lees verder

Raadsvragen: Glyfosaat aan banden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer