Raads­vragen: Bouw­lo­caties in afwachting van bebouwing - vervolg­vragen op 20bb3926


Indiendatum: 29 jun. 2020

Geacht college,

Wij hebben de beantwoording1 van onze schriftelijke vragen over ‘Bouwlocaties met tijdelijk groen’ in goede orde ontvangen. Daarin schrijft het college onder andere dat zij bij nader inzien beter gebruik had kunnen maken van de aanduiding ‘Bouwlocaties in afwachting van bebouwing’ voor locaties met tijdelijk groen die in aanmerking komen om bebouwd te worden, om zo nog duidelijker naar voren te laten komen dat het groen van deze locaties niet gecompenseerd hoeft te worden binnen de doelstelling van het college om aan het einde van deze bestuursperiode twintig hectare groen te voegen aan de stad. Voorts schrijft het college – in antwoord op vraag 1, over het vrijgeven van een lijst van bouwlocaties in afwachting van bebouwing – het volgende over dergelijke locaties:

Deze locaties worden niet meegenomen bij de metingen van de collegetarget omdat het definitief aangewezen bouwlocaties zijn in afwachting van start van de bouwwerkzaamheden. Deze locaties zijn in de betreffende bestemmingsplannen als zodanig opgenomen. Met de rekenkamer is het totaal aan hectares hiervan gedeeld. Wij delen geen lijst met alle betreffende locaties vanwege de positie van de gemeente bij gebiedsontwikkelingen.

Dit antwoord bevreemdt ons, omdat bestemmingsplannen openbare informatie is. Een ieder kan op basis van de vigerende bestemmingsplannen zelf een lijst samenstellen van locaties die in afwachting zijn van bebouwing. Dit is evenwel lastig en tijdrovend, omdat hiervoor per eventuele locatie ook ter plaatse moet worden getoetst of er ‘tijdelijk groen’ aanwezig is en/of er al dan niet reeds is aangevangen met bouwwerkzaamheden. Daarbij komt dat er heel veel bestemmingsplannen zijn. Het bestuursorgaan dat wél het overzicht heeft van bouwlocaties in afwachting van bestemming, is het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. Omdat bestemmingsplannen openbare informatie is, kunnen wij voorts alleen maar aannemen dat burgers de lijst met bouwlocaties in afwachting van bebouwing kunnen opvragen met een beroep op de Wet openbaar bestuur (Wob). Als burgers dat kunnen, dan moeten fracties in de Raad dat natuurlijk ook kunnen.

1. Waarom wilt u geen lijst delen met daarop alle bouwlocaties in afwachting van bebouwing met tijdelijk groen die u bij de totstandkoming van uw doelstelling over toevoeging van twintig hectare groen hebt gedeeld met de Rekenkamer, gegeven dat deze lijst is samengesteld uit openbare informatie?

2. Stelt u dat burgers met een beroep op de Wet openbaar bestuur (Wob) bij de gemeente Rotterdam een overzicht kunnen opvragen met alle bouwlocaties in afwachting van bebouwing met tijdelijk groen, bijvoorbeeld in de vorm van een lijst? Indien nee, waarom niet? Indien ja, waarom heeft u in eerste instantie ons verzoek tot openbaarmaking van deze lijst geweigerd?

3. Waarom schermt u bij het weigeren om ons verzoek tot openbaarheid van de opgevraagde informatie met het argument dat dit de positie van de gemeente Rotterdam bij gebiedsontwikkelingen zou benadelen, ondanks het feit dat de door ons gewenste informatie blijkens uw antwoord op onze vraag is samengesteld uit bestemmingsplannen en om die reden openbaar is?

4. Hoe denkt u dat wij uw collegedoelstelling van twintig hectare groen erbij kunnen controleren als wij niet beschikken over een lijst van bouwlocaties in afwachting van bebouwing met tijdelijk groen?

In het antwoord van het college op de eerder genoemde vraag staat dat het aantal hectare aan tijdelijk groen op bouwlocaties in afwachting van bebouwing is gedeeld met de Rekenkamer. De Rekenkamer concludeert aan het einde van deze bestuursperiode of het college haar doelstellingen heeft gehaald, waaronder de doelstelling twintig hectare toe te voegen aan de stad.

5. Welk totaal aan hectaren tijdelijk groen heeft u gedeeld met de Rekenkamer? Of heeft u het totaal aan hectaren bouwlocaties in afwachting van bebouwing gedeeld met de Rekenkamer? Indien dat laatste, weet u hoeveel hectaren aan tijdelijk groen er waren aan het begin van de huidige bestuursperiode?

Zelf monitort het college ook of er groen wordt toegevoegd tijdens deze bestuursperiode. Volgens een passage uit ‘Rotterdam gaat voor groen. 20 hectare erbij’2 – waarin de collegedoelstelling van twintig hectare groen erbij nader wordt toegelicht – gebeurt dit als volgt:

Voor het totale areaal openbaar groen dat Stadsbeheer beheert, wordt gebruik gemaakt van de gemeentelijke GIS-data over de openbare ruimte en Obsurv van Stadsbeheer. In Obsurv is al het door Stadsbeheer beheerde groen opgenomen, zoals regulier openbaar groen, groene gemeentelijke daken en gevels en groene halfverharding.”

Wij nemen aan dat bouwlocaties in afwachting van bebouwing in beheer zijn bij Stadsontwikkeling.

6. Kunt u GIS-data en Obsurv ook gebruiken om te monitoren hoeveel tijdelijk groen is er verdwenen op bouwlocaties in afwachting van bebouwing? Indien nee, waarom niet?

7. Bent u bereid aan het einde van deze bestuursperiode de Raad te informeren over hoeveel tijdelijk groen er is verdwenen op bouwlocaties in afwachting van bebouwing, op basis van dezelfde methoden die u hanteert om uw collegedoelstelling van twintig hectare groen erbij te monitoren? Indien nee, waarom niet?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8810027/1/s20bb003926_7_39826_tds

2 https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/meer-groen-in-de-stad/Rotterdamgaatvoorgroen_Actieplan.pdf

Indiendatum: 29 jun. 2020
Antwoorddatum: 6 okt. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Een stresstest voor de Omgevingsvisie

Lees verder

Raadsvragen: Drijvende boerderij voor kippen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer