Amen­dement: Concrete afspraak CO2-reductie gebouwde omgeving en mobi­liteit


21 maart 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 maart 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het raadsakkoord Energietransitie,

Besluit het ontwerpbesluit van het raadsakkoord Energietransitie als volgt aan te passen:

a. dat we de klimaatambities van Parijs vertalen in de volgende lokale doelstellingen:

  • In 2022 is jaarlijkse Rotterdamse uitstoot van C02 omgebogen naar een dalende trend.
  • In 2030 in de Rotterdamse uitstoot van C02 49% lager ten opzichte van 1990.
  • In 2050 is Rotterdam klimaatneutraal.

wordt vervangen door:

a. dat we de klimaatambities van Parijs vertalen in de volgende lokale doelstellingen:

  • In 2022 is jaarlijkse Rotterdamse uitstoot van C02 omgebogen naar een dalende trend.
  • In 2022 hebben we een CO2-reductie gerealiseerd van ten minste 440 kton door maatregelen in de gebouwde omgeving en op mobiliteit.
  • In 2030 in de Rotterdamse uitstoot van C02 49% lager ten opzichte van 1990.
  • In 2050 is Rotterdam klimaatneutraal.

Toelichting:

In het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ is als ambitie geformuleerd om te komen tot een CO2-reductie van 440-640 kton in de gebouwde omgeving en op mobiliteit. De Raad heeft met het coalitieakkoord ingestemd. Met dit amendement zorgen wij ervoor dat de Raad het college kan controleren op de gemaakte afspraak te komen tot een CO2-reductie in de gebouwde omgeving en op mobiliteit.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Verminder het energieverbruik

Lees verder

Amendement: Rotterdam klimaatneutraal in 2030

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer